Beskyttelse af personoplysninger i Rådets Generalsekretariat

Generalsekretariatet

Retten til beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende ret, der er fastsat i EU-traktaterne.

EU-Rådet og dets generalsekretariat overholder nøje reglerne om persondatabeskyttelse. De retsakter, der finder anvendelse på dem, er:

Forordning nr. 45/2001

Formålet med forordningen er at beskytte det enkelte menneskes frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i EU's institutioner og organer.

Den fastsætter de principper og forpligtelser, som EU-institutionerne skal overholde og leve op til under behandlingen af personoplysninger. Ifølge disse principper skal EU-institutionerne sikre, at personoplysningerne:

 • kun bliver behandlet med henblik på et tydeligt defineret og legitimt formål
 • er korrekte, tilstrækkelige, relevante og ikke omfatter mere, end hvad der kræves
 • bliver behandlet loyalt og lovligt og på sikker vis
 • ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt
 • bliver behandlet, efter at de enkelte personer er blevet oplyst herom, og i overensstemmelse med deres rettigheder
 • ikke bliver videregivet til tredjepart uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Den fastsætter forpligtelserne for de personer, der behandler personoplysninger (de dataansvarlige), og rettighederne for de personer, der får deres personoplysninger behandlet (de registrerede).

Ifølge forordningen skal der endvidere udnævnes en databeskyttelsesansvarlig i hver institution.

Den databeskyttelsesansvarliges rolle

Den databeskyttelsesansvarliges rolle er i fuld uafhængighed at sikre, at reglerne om databeskyttelse anvendes korrekt i deres institution. De er også ansvarlige for at føre et register over de behandlinger af personoplysninger, som institutionen foretager. Den databeskyttelsesansvarlige forelægger endvidere de behandlinger, der kan indebære en risiko for de registreredes rettigheder og friheder, for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse .

Ifølge forordningen skal der endvidere udnævnes en europæisk tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS) på europæisk niveau.

Rådets afgørelse om gennemførelse af forordning nr. 45/2001

Det er de regler, der anvendes af Rådet for Den Europæiske Union, og som bygger videre på bestemmelserne i forordning nr. 45/2001. De fastsætter:

 • status for Rådets databeskyttelsesansvarlige
 • de dataansvarliges forpligtelser
 • de procedurer, der skal følges, ved udøvelsen af de registreredes rettigheder
 • proceduren for den databeskyttelsesansvarliges undersøgelser

Hvad er Rådets databeskyttelsesregister?

Registret føres af Rådets databeskyttelsesansvarlige. Det er et offentligt register, som alle har adgang til.

Registret er en database, der indeholder oplysninger om hver enkelt form for behandling af personoplysninger, som Rådet eller Generalsekretariatet for Rådet (GSR) foretager.

Disse oplysninger omfatter behandlingens formål, den dataansvarliges og den registreredes navn, behandlingens retsgrundlag, modtagerne af oplysningerne, oplysningernes art og oplysninger om, hvor længe oplysningerne opbevares.

Hvilke personoplysninger behandles af Generalsekretariatet for Rådet?

De fleste af de personoplysninger, der behandles af Generalsekretariatet for Rådet, omhandler dets personale.

Der behandles endvidere personoplysninger i forbindelse med Rådets aktiviteter. Disse oplysninger kan vedrøre Rådets delegerede fra EU-medlemsstater eller tredjelande, journalister og enkeltpersoner, der udpeges i Rådets retsakter.

Ud over disse enkeltpersoner behandles borgeres personoplysninger som oftest kun, når de kommer i kontakt med Generalsekretariatet for Rådet, hvis de eksempelvis anmoder om et dokument, besøger Rådets bygninger eller indgår en kontrakt med GSR.

Videoovervågning i Rådssekretariatets lokaliteter

Af hensyn til sikkerheden for vores ansatte, besøgende, bygninger, værdier og informationer samt af logistiske hensyn benytter generalsekretariatet et videobeskyttelsessystem flere forskellige steder på sine lokaliteter.

GSR's politik med hensyn til brugen af videosystemer beskriver de forholdsregler, der tages for at beskytte personoplysninger, privatlivet og andre grundlæggende rettigheder samt de legitime interesser for enkeltpersoner optaget af videokameraer på GSR's lokaliteter.

Politikken overholder fuldt ud betingelserne i databeskyttelsesforordningen og følger retningslinjerne for videoovervågning udstedt af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse .

Praktiske oplysninger om din databeskyttelse

Hvordan undersøger du, om GSR behandler dine personoplysninger?

Rådets register over behandlinger af personoplysninger kan hjælpe dig med at undersøge, hvilke former for behandlinger der kan være relevante for dig.

Hvad er dine rettigheder som registreret?

Som registreret har du ret til:

 • at blive oplyst om en eventuel behandling vedrørende dig og hovedtrækkene heri
 • at blive informeret om, hvilke oplysninger der er genstand for behandling
 • omgående berigtigelse fra den dataansvarlige vedrørende urigtige eller ufuldstændige personoplysninger

under visse omstændigheder at anmode den dataansvarlige om at få lov til at udøve dine specifikke rettigheder, såsom blokering eller sletning af oplysninger.

Anmodninger kan fremsættes ved hjælp af en formular, som fås hos Rådets databeskyttelsesansvarlige. Formularen til anmodninger kan fremsendes via e-mail. Husk at angive, på hvilket sprog du ønsker formularen.

Send en e-mail

Afdeling 5 i Rådets afgørelse om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for databeskyttelse fastsætter proceduren for udøvelsen af disse rettigheder.

Du kan endvidere til enhver tid indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse . Yderligere oplysninger findes på EDPS' websted.

Kontaktoplysninger

De dataansvarlige

Hvis du har brug for flere oplysninger om en specifik behandling, kan du kontakte den dataansvarlige for behandlingen med kopi til den databeskyttelsesansvarlige.

Navn og kontaktoplysninger på hver enkelt dataansvarlig er opført i registret over behandlinger.

Den databeskyttelsesansvarlige

Du er velkommen til at kontakte den databeskyttelsesansvarlige med henblik på rådgivning eller vedrørende anmodninger om undersøgelse af et specifikt spørgsmål eller specifikke tilfælde relateret til den databeskyttelsesansvarliges opgaver. Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes via e-mail. Husk at angive, hvilket sprog du foretrækker.

Den databeskyttelsesansvarlige
Generalsekretariatet for Rådet
Rue de la Loi/Wetstraat 175,
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgien

Tlf.: + 32 22816111
Send en e-mail

Videoovervågning

Du er velkommen til at benytte denne formular til din anmodning.

Med henblik på adgang til personoplysninger indsamlet ved hjælp af videoovervågning af vores lokaliteter bedes du rette henvendelse til:

Direktøren for Sikkerhedskontoret 
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
B-1048 Bruxelles/Brussel 
Belgien

Med kopi til følgende:

Den databeskyttelsesansvarlige 
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
B-1048 Bruxelles/Brussel 
Belgien

Bemærk venligst: Din anmodning skal vedhæftes et nyere billede af dig selv i god kvalitet og en kopi af dit identitetskort/pas.