Åbenhed og aktindsigt

Generalsekretariatet

I henhold til reglerne om åbenhed i Lissabontraktaten arbejder EU-institutionerne så åbent og så tæt på borgerne som muligt. Ministrene i Rådet lovgiver offentligt, og borgerne har ret til at bede om adgang til rådsdokumenter.

Åbenhed i lovgivningsarbejdet

EU-ministrenes møder er offentlige, når de behandler eller stemmer om udkast til lovgivningsmæssige retsakter.

Rådets samlinger er også offentlige, når dets ministre drøfter vigtige spørgsmål, der vedrører EU og borgerne, eller når de drøfter Rådets arbejdsprogram, formandskabets prioriteter samt Kommissionens arbejdsprogrammer og politiske strategi.

Du kan følge Rådets offentlige samlinger live på alle EU-sprog via vores webcast. Det er også muligt at browse optagelser af tidligere samlinger.

Dagsordener og tidsplan for Rådets samlinger

Rådet samles i Bruxelles og Luxembourg (i april, juni og oktober). Dagsordenerne for Rådets samlinger og for størstedelen af dets forberedende organers møder er offentlige.

Protokoller og afstemningsresultater

Når en samling i Rådet er offentlig, gælder det ligeledes for den tilhørende protokol, hvori du finder resultatet af afstemninger om lovforslag samt stemmeforklaringer og medlemsstaternes erklæringer. I protokollen finder du også oplysninger om de dokumenter, der er blevet drøftet, og om Rådets vigtigste konklusioner.

Afstemningsresultaterne er også offentlige, og du kan se, hvordan de enkelte EU-lande har stemt.

Disse oplysninger offentliggøres også i en månedsoversigt over Rådets retsakter.

Aktindsigt

Forordning nr. 1049/2001 indeholder bestemmelserne om aktindsigt. Specifikke gennemførelsesregler for Rådet er fastlagt i bilagt II til Rådets forretningsorden. Disse regler gælder også for Det Europæiske Råds dokumenter.

Rådet offentliggør desuden hvert år en rapport om anvendelsen af forordning 1049/2001.

Det offentlige register over rådsdokumenter

Du har adgang til Rådets dokumenter via det offentlige register. Det består af indholdet af eller referencer til officielle rådsdokumenter fra og med 1999.

Åbne data

EU-Rådet har siden 2015 deltaget i EU's portal for åbne data med tre datasæt:

  • Rådets afstemninger om lovgivningsmæssige retsakter
  • metadata fra Rådets offentlige register
  • metadata fra databasen for begæringer om aktindsigt i dokumenter

EU's portal for åbne data blev lanceret i december 2012. Det er en central indgang til en voksende mængde data fra EU's institutioner og andre EU-organer. Dataene kan frit anvendes og videreanvendes til kommercielle eller ikkekommercielle formål med kildeangivelse.

EU's portal for åbne data skal fremme innovativ brug af dataene og frigøre deres økonomiske potentiale. Den skal også bidrage til at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's institutioner og andre EU-organer.

Arkiv

I Rådets arkiv indsamles og behandles de dokumenter, som Rådet for Den Europæiske Union har udarbejdet eller modtaget ved udøvelsen af sine funktioner. Arkivet over sager, der er afsluttet for mere end 30 år siden, er tilgængeligt for offentligheden.

Originaldokumenterne sendes til EU's historiske arkiver, der opbevares på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Microficher og/eller elektroniske kopier af disse dokumenter kan konsulteres i Rådets arkiv i Bruxelles.

Generelle henvendelser

Generelle spørgsmål om Det Europæiske Råds og Rådets opbygning, arbejde og aktiviteter kan rettes til Tjenesten for Information af Offentligheden. Bemærk, at denne tjeneste hverken kan yde juridisk rådgivning eller kommentere konkrete spørgsmål.

Du kan stille spørgsmål på et hvilket som helst af de 24 officielle sprog i EU.