Åbne data

Generalsekretariatet

EU-Rådet deltager i EU's portal for åbne data med tre datasæt:

 • metadata fra Rådets offentlige register
 • metadata fra databasen for begæringer om aktindsigt i dokumenter
 • Rådets afstemninger om lovgivningsmæssige retsakter

EU's portal for åbne data blev lanceret i december 2012. Det er en central indgang til en voksende mængde data fra EU's institutioner og andre EU-organer. Dataene kan frit anvendes og videreanvendes til kommercielle eller ikkekommercielle formål med kildeangivelse.

EU's portal for åbne data skal fremme innovativ brug af dataene og frigøre deres økonomiske potentiale. Den skal også bidrage til at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's institutioner og andre EU-organer.

Datasættene

Datasæt: metadata fra Rådets offentlige register

Licens: Juridisk meddelelse fra Generalsekretariatet for Rådet (GSR)

Rådets offentlige register over dokumenter blev oprettet i 1999. Registret indeholder henvisninger til dokumenter, der er udstedt af Rådet siden denne dato (der gælder undtagelser for klassificerede dokumenter). Offentlige dokumenter kan også downloades via registret.

Hvert år tilføjes der i gennemsnit ca. 25 000 dokumenter til registret (på originalsproget). Oplysninger vedrørende Rådets dokumenter er offentlige, selv om indholdet af et dokument ikke er offentligt tilgængeligt.

Dette datasæt indeholder følgende metadata om Rådets dokumenter:

 • offentliggørelsesstatus
 • dokumentkategori
 • dokumentnummer
 • tillægsbetegnelse
 • titel
 • interinstitutionel kode
 • emne
 • ophavsmand (forfatter)
 • adressat(er)
 • udstedelsesdato
 • møde i tilknytning til dokument
 • dokumentsprog

Oplysningerne i dette datasæt kan stadig ændres. Datasættet opdateres dagligt.

Datasæt: metadata fra databasen for begæringer om aktindsigt i Rådets dokumenter

Licens: Juridisk meddelelse fra Generalsekretariatet for Rådet (GSR)

Rådet offentliggør hvert år en årlig rapport om gennemførelsen af forordning 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter. Den årlige rapport indeholder statistiske oplysninger om de begæringer om aktindsigt, som Rådet har modtaget. Bortset fra personoplysninger er oplysninger om sådanne begæringer offentlige.

Dette datasæt indeholder følgende oplysninger om de begæringer om aktindsigt i dokumenter, som Rådet har modtaget:

1. Generelle oplysninger om ansøger (anonym)

 • ansøgers erhvervsaktivitet
 • geografisk oprindelse

2. Generelle oplysninger om begæringen

 • begæringens nummer
 • type begæring (oprindelig begæring, genfremsat begæring)
 • dato for begæring
 • svarfrist
 • forlænget svarfrist
 • svardato
 • indsats
 • opfølgning
 • politikområde(r)

3. Oplysninger om de begærede dokumenter

 • offentliggørelsesstatus (offentligt eller ej)
 • type svar
 • dokumentkategori
 • dokumentnummer

Oplysningerne i dette datasæt kan stadig ændres. Datasættet opdateres dagligt.

Datasæt: Rådets afstemninger om lovgivningsmæssige retsakter

Licens: Juridisk meddelelse fra Generalsekretariatet for Rådet (GSR)

Rådets afstemningsresultater er offentlige, når det vedtager en lovgivningsmæssig retsakt efter den almindelige lovgivningsprocedure eller en særlig lovgivningsprocedure. Rådet vedtager i gennemsnit 120 retsakter om året.

Denne database indeholder ikke kun Rådets afstemningsresultat ved vedtagelsen af en retsakt, men også oplysninger vedrørende den pågældende retsakt såsom:

 • vedtagelsesform (på en samling i Rådet eller ved skriftlig procedure)
 • samling i Rådet
 • Rådssammensætning
 • dato for vedtagelse
 • politikområde
 • type retsakt (forordning, direktiv, afgørelse eller holdning)
 • retsaktens nummer (som offentliggjort i EU-Tidende)
 • emne (titel)
 • dokumentnummer (forelagt Rådet til vedtagelse)
 • interinstitutionel kode
 • lovgivningsprocedure (almindelig eller særlig lovgivningsprocedure)
 • Rådets handling (i henhold til lovgivningsprocedurens faser)
 • afstemningsregel (kvalificeret flertal eller enstemmighed)

Oplysningerne i dette datasæt kan stadig ændres. Datasættet opdateres dagligt.

Ansvarsfraskrivelse

Disse datasæt er udelukkende til orientering. Kun Rådets protokoller om vedtagelse af retsakter og Rådets årlige rapport om gennemførelsen af forordning 1049/2001 har gyldighed. Disse dokumenter er tilgængelige via Rådets offentlige register over dokumenter.

Oplysningerne i disse datasæt kan stadig ændres.

Generalsekretariatet for Rådet sikrer nøjagtigheden af disse oplysninger. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, retter vi dem.