Offentligt udbud i generalsekretariatet

Generalsekretariatet

Hvem kan deltage?

Deltagelse er åben for:

 • virksomheder, der er registreret i EU
 • alle EU-borgere
 • virksomheder fra ikke-EU-lande, der har en aftale med EU om åbning af markederne for offentlige udbud

For at kunne afgive tilbud må virksomheder:

 • ikke være erklæret konkurs
 • ikke have gjort sig skyldige i en alvorlig forseelse under udøvelsen af deres erhverv
 • have opfyldt deres forpligtelser mht. betaling af skat og socialsikringsbidrag
 • ikke være dømt for svig, korruption, hvidvaskning af penge, brug af børnearbejde, tilknytning til en kriminel organisation eller andre former for ulovlig aktivitet, der skader EU's finansielle interesser
 • ikke forsætligt eller på grund af forsømmelighed have afgivet urigtige oplysninger
 • ikke være blevet udelukket fra at afgive tilbud

EU-institutionerne bruger ofte udtrykket "indkaldelser" i udbudssammenhæng. Udtrykket omfatter:

 • indkaldelser af tilbud (udbudsbekendtgørelser i EU-Tidende)
 • indkaldelser af interessetilkendegivelser vedrørende indgåelse af kontrakter om indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Valget af udbudsprocedure og kravene til bekendtgørelsen afhænger af kontraktens anslåede værdi.

Kontrakter over 135 000 €

Bekendtgørelser om udbud, hvis værdi ligger over 135 000 €, offentliggøres i S-udgaven af EU-Tidende og er tilgængelige online i EU's TED-database.

Udbudsdokumenterne og andre oplysninger om igangværende udbud findes i eTendering-delen på TED-webstedet.

Vi anbefaler, at du registrerer dig på dette websted for at få adgang til alle dets funktioner.

Kontrakter fra 15 000 til 135 000 €

Udbud vedrørende kontrakter til en værdi af mellem 15 000 og 135 000 € bekendtgøres her på webstedet under "igangværende udbud".

Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte den person, der er nævnt som kontaktpunkt i udbudsbekendtgørelsen.

Kontrakter under 15 000 €

Kontrakter til en værdi, der ikke overstiger 15 000 €, kan tildeles ved udbud med forhandling, uden at der forinden offentliggøres en udbudsbekendtgørelse. Disse muligheder offentliggøres ikke, men hvis du gør dig selv synlig på markedet, vil du måske blive bedt om at afgive tilbud på denne type kontrakt.

Standardformularer for deltagelse i generalsekretariatets udbudsprocedurer

For at deltage i generalsekretariatets udbudsprocedurer skal du udfylde en formular vedrørende retlig enhed og en formular vedrørende bankoplysninger, så vi har oplysningerne om din virksomhed og bankkonto: