Historie

Film: "Fra kaminpassiar til store beslutninger"

Denne dokumentar følger Det Europæiske Råds historie fra dets grundlæggelse til i dag. Den viser vigtige milepæle fra de sidste årtier, der har formet den måde, EU-lederne træffer beslutninger på.
Historien bliver fortalt gennem øjnene på dem, der oplevede Det Europæiske Råds omdannelse til det beslutningscentrum, det er i dag.

Læs mere om de begivenheder og traktater, der har formet Det Europæiske Råds, EU-Rådets, Eurogruppens og eurotopmødets rolle.

1951

Paristraktaten

Paristraktaten grundlægger Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), som skaber et fælles marked for kul og stål. Dette mindsker mistilliden og spændingerne mellem de europæiske nabolande efter anden verdenskrig. EKSF-traktaten, der udløb i 2002, er Det Europæiske Fællesskabs første oprettelsestraktat.

1952

8. september

Første samling i Det Særlige Ministerråd for EKSF

Den første samling i Det Særlige Ministerråd for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, der senere skulle blive til Rådet for Den Europæiske Union, finder sted i Luxembourg.

1958

1. januar

Romtraktaterne

Romtraktaterne grundlægger Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). Den første samling i EØF-Rådet finder sted den 25. januar 1958 med Victor Larock, den belgiske udenrigsminister, som formand.

1960

Maj

Specialkomitéen for Landbrug

Specialkomitéen for Landbrug (CSA) bliver nedsat for at udarbejde de tekniske aspekter af den fælles landbrugspolitik. De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) i EØF-Rådet bliver delt op i Coreper I (stedfortrædende faste repræsentanter) og Coreper II (faste repræsentanter). Coreper I og II findes stadig i dag og har ansvaret for at forberede arbejdet i EU-Rådet.

1965

1. juli

Den tomme stols krise

I 1965 erklærer Frankrig, at det ikke vil deltage i Rådets samlinger på grund af uenigheder i forhandlingerne om finansieringen af den fælles landbrugspolitik. Krisen bliver senere løst takket være Luxembourgforliget i 1966, der indfører reglen om enstemmighed, når der er væsentlige interesser på spil.

1967

8. april

Fusionstraktaterne

Disse to traktater (1967 og 1971) indfører et fælles Råd, en fælles Kommission og et fælles budget for de tre fællesskaber (EKSF, Euratom og EØF). Coreper gøres formelt til et af Rådets forberedende organer.

1973

1. januar

1. udvidelse

Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige bliver medlem af De Europæiske Fællesskaber, og dermed vokser antallet af medlemslande til 9.

1975

11. marts

Det Europæiske Råds første møde

Det nye Europæiske Råd mødes for første gang i marts 1975 i Dublin.

1981

1. januar

Grækenland kommer med i EU

Antallet af medlemsstater i EU bliver tocifret, da Grækenland tiltræder.

1985

14. juni

Schengenaftalen

Schengenaftalen om ophævelse af grænsekontrol undertegnes af Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen (Luxembourg).

Med Schengenaftalen bliver det gradvis muligt for borgerne at rejse uden at skulle vise pas ved de indre grænser. Gennemførelsen af Schengenaftalen begynder senere, i 1995.

1986

1. januar

Spanien og Portugal kommer med i EF

Spanien og Portugal bliver medlem af EF, og dermed vokser antallet af lande i De Europæiske Fællesskaber til 12.

1987

1. juli

Den europæiske fælles akt

Fællesakten grundlægger det indre marked, der skaber fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Den indfører udenrigspolitisk samarbejde og udvider anvendelsen af beslutningstagning med kvalificeret flertal i Rådet.

Fællesakten giver også Det Europæiske Råd et retsgrundlag, som formaliserer møderne mellem stats- og regeringscheferne.

1992

11. december

Offentlige samlinger

I 1992 indfører Det Europæiske Råd på mødet i Edinburgh offentlige debatter, en praksis, som med tiden er blevet udvidet betydeligt, senest ved Lissabontraktaten.

Rådets offentlige debatter og forhandlinger kan i dag følges på webstedet.

1993

1. november

Maastrichttraktaten

Maastrichttraktaten træder i kraft og opretter Den Europæiske Union på grundlag af en udvidet fællesskabssøjle. Den etablerer Den Økonomiske og Monetære Union og indfører to nye søjler: den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og samarbejdet om retlige og indre anliggender (RIA).

Det Europæiske Råd får formel status i Maastrichttraktaten. Den fastsætter, at Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor. 

Med Maastrichttraktaten sættes kursen desuden mod euroen, og den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) lanceres. 

1995

1. januar

4. EU-udvidelse

Østrig, Finland og Sverige bliver medlem af EU. De 15 EU-lande dækker nu stort set hele Vesteuropa.

1997

13. december

Oprettelse af Eurogruppen

Det Europæiske Råd godkender oprettelsen af Eurogruppen – et uformelt organ, der samler finansministrene fra de lande, der har euroen som valuta. Det første møde i Eurogruppen finder sted 4. juni 1998 i Chateau de Senningen i Luxembourg.

1999

1. maj

Amsterdamtraktaten

Med Amsterdamtraktaten bliver der indført et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og Schengenaftalen bliver indarbejdet i EU-retten. Traktaten ændrer rollen for generalsekretæren for Rådet, der også bliver højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

2002

1. januar

Euroen sættes i omløb

1. januar 2002 sættes euroen i omløb som sedler og mønter og erstatter en række nationale valutaer.

2003

1. februar

Nicetraktaten

Med Nicetraktaten indføres en reform af EU-institutionerne med henblik på at ruste dem til et kommende og større EU med 27 medlemsstater. Rådet reformeres, så anvendelsen af beslutningstagning med kvalificeret flertal udvides, og princippet om forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne indføres.

2004

1. maj

EU's største udvidelse

Ti nye lande tiltræder EU på samme tid: Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien. Det er EU's største enkeltstående udvidelse hvad angår personer og antallet af lande.

Der er nu 25 medlemslande i EU.

2007

1. januar

Bulgarien og Rumænien kommer med i EU

Bulgarien og Rumænien bliver medlem af EU, og dermed vokser antallet af medlemslande til 27.

2009

1. december

Lissabontraktaten

Lissabontraktaten træder i kraft og medfører en reform af EU's struktur og den måde, som EU fungerer på.

Anvendelsen af beslutningstagning med kvalificeret flertal i Rådet udvides.

Det Europæiske Råd bliver en fuldgyldig institution med egen formand. Tidligere var Det Europæiske Råd et uformelt organ, og embedet som leder af Det Europæiske Råd var et uofficielt embede. Rollen blev udfyldt af stats- eller regeringschefen fra det EU-land, der varetog det skiftende formandskab for EU-Rådet. 

2012

10. december

EU får Nobels fredspris

EU modtager Nobels fredspris i 2012 for fremme af fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa.

Den Norske Nobelkomité udtaler ved tildelingen af Nobels fredspris til EU, at beslutningen er baseret på den stabiliserende rolle, som EU har spillet med hensyn til at omdanne det meste af Europa fra et krigshærget kontinent til et fredfyldt kontinent.

2013

1. juli

Kroatien kommer med i Den Europæiske Union

Kroatien bliver det andet land fra det tidligere Jugoslavien, der tiltræder EU, efter Slovenien. 

Der er nu 28 medlemslande i EU.