Rådet for Miljø, 13.10.2017

EU-Rådet

Vigtigste resultater

Sektorer uden for ETS: indsatsfordeling og LULUCF

Rådet nåede til enighed om sine forhandlingspositioner vedrørende forordningen om indsatsfordeling og forordningen om arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). Disse retsakter vil mindske drivhusgasemissionerne i sektorer, der ligger uden for anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem (EU ETS).

Retsakterne vil give EU mulighed for at komme tættere på at nå sit overordnede mål om at nedbringe emissionerne med mindst 40 % senest i 2030 sammenlignet med 1990-niveauerne og dermed opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer. Sektorerne uden for ETS vil specifikt bidrage til dette mål gennem en nedbringelse af emissionerne på 30 % senest i 2030 sammenlignet med 2005-niveauerne.

"Disse to forordninger vil gøre det muligt for EU at mindske emissionerne i alle indsatsfordelingssektorerne og sikre, at EU's arealer og skove forvaltes bedre. Derved vil vi opbygge en klimavenlig fremtid for os alle og nå vores klimamål fra Paris. Jeg glæder mig over EU-landenes indsats i dag, og vi er klar til at indlede forhandlinger med Parlamentet."

Siim Kiisler, Estlands miljøminister

FN's klimakonference COP23

Rådet vedtog konklusioner om Parisaftalen og som forberedelse til 23. samling i partskonferencen (COP23) under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som finder sted 6.-17. november 2017 i Bonn.

EU er fast besluttet på fortsat at stå i spidsen for den globale indsats for at bekæmpe klimaændringer. Miljøministrene udtrykte fuld støtte til disse konklusioner og understregede betydningen af at gøre væsentlige fremskridt med gennemførelsen af Parisaftalen (Parisarbejdsprogrammet), forberedelserne til den fremmende dialog 2018 og gennemførelsen af nationalt bestemte bidrag (NDC'er) på nationalt plan.

Ministrene hilste også de rådskonklusioner om klimafinansiering, der blev vedtaget 10. oktober, velkommen. EU og dets medlemslande bekræftede på ny deres fulde tilsagn om at bidrage til de udviklede landes kollektive mål om i fællesskab at mobilisere 100 mia. $ om året senest i 2020 og frem til 2025.

FN's Miljøforsamling

Rådet vedtog konklusioner om EU's prioriteter for tredje møde i De Forenede Nationers Miljøforsamling (UNEA-3), som vil blive afholdt 4.-6. december 2017 i Nairobi med forurening som overordnet emne.

Disse konklusioner er et klart tegn på EU's engagement i at beskytte vores miljø og mindske indvirkningen af forurening på vores planet.

Ministrene vil bidrage aktivt til en række resolutioner og frivillige tilsagn med henblik på at træffe yderligere foranstaltninger for at bekæmpe forurening i dens forskellige former.

Under en arbejdsfrokost havde ministrene en frugtbar udveksling af synspunkter med De Forenede Nationers Miljøprograms eksekutivdirektør, Erik Solheim, som forberedelse til mødet i forsamlingen. Ministrene udpegede områder, hvor der skal træffes konkrete foranstaltninger mod forurening på nationalt plan og EU-plan.

Mødeoplysninger

  • 3565. samling
  • Luxembourg
  • 13.10.2017
  • 00.00

Forberedende dokumenter

Resultatdokumenter

Presseinformation

Pressekontakter

Pressemedarbejder
+32 22815612
+32 470884374

Hvis du ikke er journalist, bedes du sende din forespørgsel til informationsafdelingen.

Tematy: