Eurogruppen, 22.4.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 22.4.2016
  • 09:00
  • Amsterdam

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Grækenland: status

Institutionerne og den græske finansminister, Euclid Tsakalotos, briefede Eurogruppen om status i den igangværende første gennemgang af Grækenlands makroøkonomiske tilpasningsprogram.

Før gennemgangen kan afsluttes, bør institutionerne og de græske myndigheder nå til enighed om en samlet pakke af politikreformer, der skal gennemføres af Grækenland.

Der er gjort betydelige fremskridt i de seneste uger, men yderligere arbejde kræves på en række politikområder, bl.a. finanspolitisk strategi og privatiseringsfonden.

Eurogruppen opfordrede de græske myndigheder til hurtigt at enes med institutionerne om reformpakken, som også skal omfatte f.eks. beredskabsforanstaltninger og misligholdte lån.

Eurogruppen håber, at en aftale kan være i hus inden for de nærmeste få dage, og er i så fald rede til at genindkalde til et ekstraordinært møde for at fastlægge de næste skridt hen imod en afslutning af den første gennemgang.

Tematisk drøftelse om vækst og beskæftigelse: nationale insolvensregler

Eurogruppen fortsatte sine drøftelser om nationale insolvensregler og anvendelsen heraf, som varierer betydeligt mellem euroområdets medlemsstater. Drøftelsen blev ført i overensstemmelse med Rådets henstillinger til euroområdet i 2015 og 2016, der blev afgivet i forbindelse med det europæiske semester, EU's årlige samordning af de økonomiske politikker.

Velfungerede insolvensregler er uundværlige for at tackle gældsbyrden og forbedre bankernes evne til at yde kredit til økonomien. Spørgsmålet er navnlig relevant for euroområdet, da dets individuelle økonomier er udsat for afsmittende virkninger.

Ministrene enedes om et sæt fælles principper, som kan tjene som retningslinje for en forbedring af disse nationale regler. Principperne fokuserer primært på reglernes hastighed, forudsigelighed og omkostningseffektivitet.

Forelæggelse ved formanden for den fælles tilsynsmekanisme (FTM)

Formanden for den fælles tilsynsmekanisme (FTM), Danièle Nouy, fremlagde FTM's årlige rapport.

Hun orienterede også Eurogruppen om det igangværende arbejde med at harmonisere de tilsynsmæssige indgrebsmuligheder og nationale skøn i euroområdets banksektor for at sikre mere lige konkurrencevilkår.

Ajourføring om budgetovervågning

Europa-Kommissionen fremlagde de vigtigste resultater fra meddelelserne fra Eurostat i april 2016 på baggrund af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

I 2015 lå det offentlige underskud og gælden i euroområdet i gennemsnit på henholdsvis 2,1 % og 90,7 % af BNP.

Finansministrene vil se nærmere på budgetovervågning og eventuelle skridt under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud i de kommende måneder på baggrund af den kommende 2016-forårsrapport fra Kommissionen og medlemsstaternes indgivelse af stabilitetsprogrammer og nationale reformprogrammer i forbindelse med det europæiske semester 2016.

Senest ajourført den 6.6.2016