Eurogruppen, 15.6.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 15.6.2017
  • 15:00
  • Luxembourg

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Grækenland

Eurogruppen afsluttede sine drøftelser om den igangværende anden gennemgang af Grækenlands makroøkonomiske tilpasningsprogram, som finansieres af den europæiske stabilitetsmekanisme.

Eurogruppen så med tilfredshed på det græske parlaments vedtagelse af de aftalte forudgående foranstaltninger. De var en del af et sæt politiske reformer, som landet havde aftalt med institutionerne (Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, den europæiske stabilitetsmekanisme og Den Internationale Valutafond) 2. maj 2017.

Reformtiltagene dækker områder såsom pensioner, indkomstskat, arbejdsmarkedet samt finans- og energisektoren. De bør gøre Grækenlands finanspolitiske strategi på mellemlang sigt mere robust og støtte den vækstfremmende genskabelse af balancen i økonomien.
Eurogruppen opfordrede Grækenland til sammen med institutionerne og de relevante tredjeparter at udarbejde og støtte en holistisk strategi, der øger væksten.

Eurogruppen bekræftede på ny sin tilgang til bæredygtigheden af Grækenlands offentlige gæld, som blev vedtaget i maj 2016, og gav samtidig yderligere oplysninger om de mulige gældstiltag på mellemlang sigt til fordel for Grækenland.

Disse tiltag vil blive iværksat efter den vellykkede gennemførelse af programmet, hvis en ny gældsbæredygtighedsanalyse bekræfter, at sådanne tiltag er nødvendige.

Eurogruppen så med tilfredshed på Grækenlands tilsagn om at fastholde et primært overskud på 3,5 % af BNP indtil 2022 og derefter en finanspolitisk kurs, der er i overensstemmelse med EU's finanspolitiske rammer. Ifølge Europa-Kommissionens analyse vil et sådant krav være opfyldt med et primært overskud, der svarer til eller ligger over, men tæt på 2,0 % af BNP i perioden 2023-2060.

På denne baggrund vil IMF's ledelse inden længe henstille til IMF's bestyrelse, at den principielt godkender en ny 14-måneders standbyaftale for Grækenland.

Den europæiske stabilitetsmekanisme vil kunne gå videre med næste rate af den finansielle støtte til Grækenland, der er til rådighed under programmet, når landene i euroområdet har afsluttet deres relevante nationale procedurer, der tillader udbetalingen. Næste rate vil udgøre 8,5 mia. €.

Tematisk drøftelse om vækst og beskæftigelse: forbedring af de offentlige finansers kvalitet

Eurogruppen havde en yderligere udveksling af synspunkter om kvaliteten af de offentlige finanser, der fulgte op på dens drøftelser i september 2016, hvor den godkendte de fælles principper, der skal gælde for nationale udgiftsanalyser.

Ministrene drøftede den praktiske gennemførelse af disse principper på baggrund af en forelæggelse ved Europa-Kommissionen om landenes erfaringer.

Udgiftsanalyser hjælper regeringerne med at opdage områder, hvor der kan foretages besparelser og effektivitetsforbedringer, og hvor udgifterne kan give mere valuta for pengene. Dette emne er særlig relevant for landene i euroområdet i betragtning af deres nuværende bestræbelser på at sikre finanspolitisk ansvarlighed og samtidig støtte vækst.

Der vil blive arbejdet videre på dette område med henblik på at skabe en udveksling af bedste praksis.

IMF's artikel IV-høring af euroområdet

Den administrerende direktør for Den Internationale Valutafond (IMF), Christine Lagarde, orienterede Eurogruppen om Valutafondens vurdering af euroområdets økonomiske udsigter, risici og politiske udfordringer. Vurderingen blev gennemført inden for rammerne af IMF's årlige artikel IV-høring.

IMF bekræftede, at det økonomiske opsving i euroområdet forstærkes og bliver mere bredt funderet på tværs af EU-landene. Den henstillede, at euroområdet udnytter de nuværende gunstige finansieringsvilkår og fortsat fokuserer på sunde finanspolitikker og strukturreformer samt reformer af den finansielle sektor. Gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union bør også fortsættes.

Eurogruppen havde en konstruktiv drøftelse om denne vurdering. IMF's afsluttende bemærkninger vil senere kunne læses på dens websted.

Artikel IV i IMF's vedtægter danner grundlag for IMF's overvågning af de økonomiske politikker i dens medlemslande og valutaområder såsom euroområdet.

Gennemførelse af EU's ramme for afvikling

Eurogruppen blev orienteret af formanden for Den Fælles Afviklingsinstans, Elke König, og næstformanden for ECB's tilsynsråd, Sabine Lautenschläger, sammen med Europa-Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til gennemførelsen af EU's ramme for afvikling.

Senest ajourført den 23.6.2017