DET EUROPÆISKE RÅD, 26.-27.6.2014

Det Europæiske Råd
 • Det Europæiske Råd
 • 26.-27.6.2014
 • Bruxelles
 • Formand Donald Tusk

EU's ledere vælger Juncker til at lede Unionens fremtid

På mødet i Det Europæiske Råd 26.-27. juni nåede EU's ledere til enighed om deres kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen. De drøftede også en strategisk dagsorden for EU, forslaget til fredsplan i Ukraine og lykønskede Grækenland med det græske formandskabs resultater. 

Det Europæiske Råd vedtog afgørelsen om at foreslå Europa-Parlamentet Jean-Claude Juncker som formand for Europa-Kommissionen efter en formel afstemning med kvalificeret flertal.

Afgørelsen er et resultat af de omfattende drøftelser, Herman Van Rompuy har haft med de største partier i Europa-Parlamentet og medlemsstaternes repræsentanter for at finde den bedst mulige kandidat til jobbet.

Det Europæiske Råd besluttede at mødes igen 16. juli for at drøfte udnævnelserne til de andre EU-topposter.

Europæisk strategisk dagsorden

Ved en særlig begivenhed i Ieper (Ypres) 26. juni, der skulle markere hundredeårsdagen for udbruddet af første verdenskrig, diskuterede EU's ledere EU's fremtid, prioriteter og mål for de kommende år.

De blev enige om en strategisk dagsorden, der fokuserer på 5 hovedmål, og om, hvordan man skal nå dem:

 • stærkere økonomier med flere arbejdspladser
 • samfund, der er i stand til at give indflydelse og beskytte alle borgere
 • en sikker energi- og klimafremtid
 • et område, hvor de grundlæggende frihedsrettigheder respekteres
 • en effektiv fælles optræden i verden.

Lederne gentog deres engagement i reformer og finanspolitisk konsolidering, men også deres vilje til at gennemføre de investeringer, der er brug for i fremtiden. For at finde balancen mellem finanspolitisk disciplin og behovet for at støtte vækst bør EU's eksisterende finanspolitiske rammer udnyttes.

Formand Herman Van Rompuy sagde: "Vi er alle forpligtet i forhold til stabilitets- og vækstpagten og til, at det er et spørgsmål om at gøre bedst mulig brug af den fleksibilitet, der er indbygget i den eksisterende stabilitets- og vækstpagts regler."

"Vi er alle forpligtet i forhold til stabilitets- og vækstpagten og til, at det er et spørgsmål om at gøre bedst mulig brug af den fleksibilitet, der er indbygget i den eksisterende stabilitets- og vækstpagts regler", sagde formand Herman Van Rompuy.

 

Krisen i Ukraine

EU's ledere glædede sig over præsident Petro Porosjenkos fredsplan. Det Europæiske Råd beklager dog, at våbenhvilen ikke har ført til fuldstændig indstilling af de militære fjendtligheder.

For så vidt angår sanktioner gav Det Europæiske Råd tilsagn om at samles igen når som helst for at vedtage yderligere betydelige restriktive foranstaltninger, hvis Rusland og separatisterne ikke tager en række detaljerede konkrete skridt senest mandag 30. juni:

 • aftale om en kontrolmekanisme, som overvåges af OSCE, med henblik på overholdelse af våbenhvilen og effektiv grænsekontrol
 • tilbagegivelse til de ukrainske myndigheder af tre grænsekontrolsteder
 • frigivelse af gidsler, herunder alle OSCE-observatører
 • indledning af substansforhandlinger om gennemførelse af præsident Porosjenkos fredsplan

Associeringsaftaler med Georgien, Republikken Moldova og Ukraine

27. juni undertegnede EU's ledere associeringsaftaler med Georgien og Republikken Moldova. Ukraines nyvalgte præsident, Petro Porosjenko, var til stede, da proceduren for undertegnelse af aftalen med Ukraine blev afsluttet.

Formand Herman Van Rompuy anerkendte, at ceremonien var historisk: "Dette er ikke nogen helt almindelige aftaler - men milepæle i historien om vores forbindelser og for Europa som helhed. I Kiev og andre steder gav folk deres liv for at opnå denne tættere forbindelse til Den Europæiske Union. Vi vil ikke glemme dem."

Han sagde også: "Den Europæiske Union er klar til at gå i dialog med Rusland, så meget det er nødvendigt, for at rydde eventuelle misforståelser af vejen (...)."

Andre punkter på dagsordenen

Det europæiske semester

Det Europæiske Råd godkendte de landespecifikke henstillinger og afsluttede dermed det europæiske semester 2014. EU's lande bør følge disse henstillinger, når de udarbejder deres budgetter og udformer strukturreformer samt i deres beskæftigelses- og socialpolitikker.

EU's ledere fremhævede også behovet for at fortsætte de finanspolitiske konsolideringstiltag på "en vækstfremmende og differentieret måde" sammen med de vækstfremmende strukturreformer.

Udvidelse af euroområdet

Det Europæiske Råd godkendte Kommissionens forslag om, at Litauen indfører euroen 1. januar 2015. Den endelig afgørelse vedtages af Rådet for Den Europæiske Union, når Europa-Parlamentet har afgivet udtalelse.

Strategiske retningslinjer i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 

Det Europæiske Råd udformede strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle programudformning for de kommende år. Disse retningslinjer dækker indvandring, asyl, grænser, politisamarbejde og retligt samarbejde, grundlæggende rettigheder og bekæmpelse af alvorlig kriminalitet og terrorisme.

Den overordnede prioritet for denne periode er konsekvent at gennemføre de nuværende juridiske instrumenter og politiske foranstaltninger til national ret og effektivt gennemføre og konsolidere dem.

Klima og energi

EU's ledere gjorde status over processen vedrørende 2030-rammen for klima- og energipolitikken og understregede, at det er nødvendigt hurtigt at udforme de vigtigste elementer i den. De diskuterede også Europa-Kommissionens energisikkerhedsstrategi.

Det Europæiske Råd bekræftede, at det senest i oktober 2014 tager endelig stilling til 2030-rammen, bl.a. til foranstaltninger for at øge energisikkerheden og sammenkoblingsmål.

Albaniens kandidatstatus

Det Europæiske Råd godkendte Rådets konklusioner af 24. juni 2014 om at give Albanien kandidatstatus.

Senest ajourført den 7.11.2014