Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd (art. 50), 29.4.2017

Det Europæiske Råd
 • Det Europæiske Råd
 • 29.4.2017
 • Formand Donald Tusk
 • Deltagerliste 

Oplysninger til medierne

Vigtigste resultater

Det Europæiske Råd i EU-27-format vedtog på et ekstraordinært møde (artikel 50) retningslinjerne for Brexitforhandlingerne.

"Jeg vil gerne understrege alle 27 lederes enestående sammenhold i forbindelse med retningslinjerne for vores forhandlinger med Det Forenede Kongerige. (...) Vi har nu opnået enstemmig tilslutning fra alle 27 EU-lande og EU-institutionerne, hvilket giver os et stærkt politisk mandat til disse forhandlinger."

Formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet

Retningslinjerne skal fastlægge rammen for forhandlingerne og skitsere EU's overordnede holdninger og principper under drøftelserne. Det Europæiske Råd ajourfører retningslinjerne i løbet af forhandlingerne efter behov.

Centrale principper

I retningslinjerne fastslår Det Europæiske Råd, at EU-27 vil stå sammen og handle som en enhed under forhandlingerne. Lederne:

 • gentager deres ønske om at have Det Forenede Kongerige som en nær partner
 • gentager endvidere, at enhver fremtidig aftale skal bygge på en balance mellem rettigheder og forpligtelser og sikre lige vilkår
 • understreger, at det indre markeds integritet skal bevares, hvilket betyder, at de fire friheder er udelelige og udelukker ethvert "tag selv-bord"
 • fastslår, at et ikke-EU-land ikke kan ikke have de samme rettigheder og fordele som et EU-land

"Forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU vil blive ført med gennemsigtighed og som en samlet pakke. I overensstemmelse med princippet om, at intet er aftalt, før alt er aftalt, kan individuelle spørgsmål ikke afgøres særskilt."

Det Europæiske Råd (artikel 50), retningslinjer for Brexitforhandlingerne

En faseinddelt tilgang

Stats- og regeringscheferne blev enige om, at første fase af forhandlingerne bør sigte mod:

 • at skabe så meget klarhed og retssikkerhed som muligt
 • at træffe beslutning om Det Forenede Kongeriges adskillelse fra EU

Det Europæiske Råd vil overvåge fremskridtene nøje og beslutte, hvornår der er gjort tilstrækkelige fremskridt til, at forhandlingerne kan overgå til næste fase.

En aftale om fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige kan først indgås, når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland. Lederne erklærer sig imidlertid parate til i en anden fase af forhandlingerne at påbegynde indledende og forberedende drøftelser om rammen for de fremtidige forbindelser.

Den tidsfrist på to år, der er fastsat i artikel 50 i TEU, udløber den 29. marts 2019.

En velordnet udtræden

"Borgere, der har opbygget deres tilværelse på grundlag af rettigheder, som følger af det britiske medlemskab af EU, risikerer at miste disse rettigheder. (...) Med tanke herpå må vi gå frem efter en faseinddelt tilgang, der prioriterer en velordnet udtræden."

Det Europæiske Råd (artikel 50), retningslinjer for Brexitforhandlingerne

Det Europæiske Råd understregede betydningen af at beskytte rettighederne for de borgere, der er berørt af Brexit. De fremhævede behovet for at undgå et juridisk tomrum for erhvervslivet og henviste til en enkelt finansiel opgørelse, der skal sikre, at EU og Det Forenede Kongerige overholder deres forpligtelser.

I lyset af de unikke omstændigheder på øen Irland understregede Det Europæiske Råd nødvendigheden at støtte Langfredagsaftalen og fredsprocessen i Nordirland.

"Der vil blive krævet fleksible og opfindsomme løsninger, herunder for at undgå en lukket grænse, og samtidig respektere EU-rettens integritet."

Det Europæiske Råd (artikel 50), retningslinjer for Brexitforhandlingerne

Princippet om loyalt samarbejde

Indtil Det Forenede Kongerige forlader Unionen, vedbliver det med at være fuldt medlem af EU med alle de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i traktaterne og EU-retten. Alt igangværende EU-arbejde skal fortsætte så gnidningsløst som muligt med de 28, og forhandlingerne med Det Forenede Kongerige vil blive holdt adskilt fra igangværende unionsarbejde og må ikke gribe forstyrrende ind i arbejdets gang.

Næste skridt

Efter vedtagelsen af retningslinjerne fra Det Europæiske Råd og på grundlag af en henstilling fra Kommissionen forventes Rådet (almindelige anliggender) 22. maj 2017:

 • at bemyndige indledningen af forhandlinger
 • at udpege Kommissionen til EU-forhandler
 • at vedtage forhandlingsdirektiver (detaljeret mandat til Kommissionen)

Baggrund

29. marts 2017 meddelte UK formelt Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.

"Vi beklager, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union, men vi er klar til den proces, som vi nu er nødt til at følge. (...) Under disse forhandlinger vil Unionen handle som en enhed og varetage sine interesser. Vores første prioritet bliver at minimere den usikkerhed, som Det Forenede Kongeriges beslutning har skabt for vores borgere, virksomheder og medlemsstater."

Erklæring fra Det Europæiske Råd, 29. marts 2017
Senest ajourført den 2.5.2017