Topmøde mellem EU og Indien, New Delhi, 6.10.2017

Internationalt topmøde
  • Internationalt topmøde
  • 6.10.2017

6. oktober 2017 var Indien vært for det 14. topmøde mellem EU og Indien i New Delhi. Lederne drøftede udenrigs- og sikkerhedspolitik, migration, handel, klima, forskning og innovation.

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, og Jean-Claude Juncker, formand for Europa-Kommissionen, repræsenterede EU. Indien blev repræsenteret af premierminister Narendra Modi.

Topmødet med Indien markerede 55-året for oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem EU og Indien.

"Jeg er glad for, at vi i dag er blevet enige om at videreudvikle den politiske dimension af vores forbindelser, at vi har besluttet at udvikle vores dynamiske handels- og investeringsforbindelser, og at vi er blevet enige om at øge samarbejdet om globale og regionale spørgsmål."

Formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet mellem EU og Indien

Lederne blev enige om en fælles erklæring, hvori de på ny bekræftede deres tilsagn om at styrke det strategiske partnerskab mellem EU og Indien.

EU's og Indiens ledere vedtog også fælles erklæringer om specifikke spørgsmål:

Strategisk partnerskab

På topmødet bekræftede lederne på ny deres tilsagn om yderligere at udbygge og styrke det strategiske partnerskab mellem EU og Indien.

De udtrykte tilfredshed med de fremskridt, der er gjort med hensyn til at gennemføre handlingsdagsordenen for EU og Indien 2020. Dette er en køreplan for bilateralt samarbejde, der blev godkendt på det foregående topmøde mellem EU og Indien.

Sikkerhed

EU's og Indiens ledere fordømte på det kraftigste de seneste terrorangreb i hele verden. De opfordrede det internationale samfund til at stå sammen over for terrortruslen.

Lederne vedtog en fælles erklæring om samarbejde om terrorbekæmpelse for at løse problemerne med fremmedkrigere, finansiering af terrorisme og våbenleverancer.

EU og Indien bekræftede også på ny deres tilsagn om at samarbejde yderligere om maritim sikkerhed i og uden for Det Indiske Ocean. Lederne så med tilfredshed på genoptagelsen af de taktiske øvelser i Adenbugten mellem EU's flådestyrkeoperation ATALANTA og den indiske flåde.

Udenrigspolitik

Lederne opfordrede til at stoppe volden mod rohingyamindretallet i Myanmar og til omgående at genoprette freden i delstaten Rakhine.

"Rohingyafolket skal kunne vende tilbage frivilligt, i sikkerhed og med værdighed. Vi opfordrer til, at man gennemfører anbefalingerne fra det internationale rådgivende Rakhineudvalg om at tackle de grundlæggende årsager til denne krise."

Formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet mellem EU og Indien

Med hensyn til situationen på Den Koreanske Halvø fordømte begge sider den atomprøvesprængning, som DPRK foretog 3. september 2017. EU og Indien opfordrede til atomafrustning af Den Koreanske Halvø og til, at hele det internationale samfund fuldt ud gennemfører alle FN's Sikkerhedsråds sanktioner.

"Den Europæiske Union, Indien og hele det internationale samfund har et ansvar for at handle beslutsomt for en fredelig atomafrustning af Den Koreanske Halvø."

Formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet mellem EU og Indien

Med hensyn til det iranske atomspørgsmål bekræftede Indien og EU på ny deres støtte til den fortsatte fulde gennemførelse af den fælles omfattende handlingsplan.

Med hensyn til Ukraine understregede lederne, at de går kraftigt ind for at finde en diplomatisk løsning gennem alle parters fulde gennemførelse af Minskaftalerne.

Globale udfordringer

EU's og Indiens ledere drøftede den globale migrations- og flygtningekrise og blev enige om at foretage en tæt koordinering.

"Det internationale samfund har et ansvar for at slå ned på menneskesmuglere, som udnytter sårbare mennesker og krænker suveræne grænser"

Formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet mellem EU og Indien

Lederne bekræftede på ny deres støtte til FN's reformdagsorden og deres forpligtelse til stærkere global styring.

Hvad angår klimaændringerne understregede lederne deres tilsagn under Parisaftalen og blev enige om at optrappe samarbejdet om gennemførelsen heraf. EU og Indien vedtog en fælles erklæring om ren energi og klimaændringer.

EU og Indien gentog også deres tilsagn om at samarbejde om fælles prioriteringer for at nå målene for bæredygtig udvikling.

Handel

EU's og Indiens ledere gav udtryk for deres fælles vilje til at styrke det økonomiske partnerskab mellem Indien og EU.

Lederne noterede sig den igangværende indsats fra begge sider med henblik på at genoptage forhandlingerne om en bredt baseret handels- og investeringsaftale mellem EU og Indien (BTIA).

Se også

Senest ajourført den 9.10.2017