Topmøde i Det Østlige Partnerskab, 24.11.2017

Internationalt topmøde
 • Internationalt topmøde
 • 24.11.2017
 • 00.00
 • Bruxelles

Oplysninger til medierne

Det 5. topmøde i Det Østlige Partnerskab finder sted 24. november i Bruxelles (Europabygningen).

Stats- og regeringschefer fra EU-landene og de seks østlige partnerlande ser frem til det videre samarbejde.

De skal også gøre status over, hvad der er opnået siden det seneste topmøde i 2015 i Riga, og se nærmere på, hvilke konkrete fordele der er skabt for borgerne i de seks lande i Det Østlige Partnerskab.

Om Det Østlige Partnerskab

Det Østlige Partnerskab blev etableret i 2009 for at fremme politisk associering og økonomisk integration mellem EU og de seks østeuropæiske partnerlande: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine.

Det skal på topmødet drøftes, hvordan man yderligere kan styrke samarbejdet på de fire prioriterede områder, der blev vedtaget i Riga:

 • stærkere økonomi: økonomisk udvikling og bedre markedsmuligheder
 • stærkere regeringsførelse: styrke institutioner og god regeringsførelse
 • stærkere forbindelser: styrke sammenkoblinger, især på transport- og energiområdet
 • stærkere samfund: øge mobiliteten og den mellemfolkelige kontakt

20 resultater for 2020 på de fire områder blev udpeget af EU-Udenrigstjenesten og Europa-Kommissionen i et fælles arbejdsdokument fra tjenestegrenene "Det Østlige Partnerskab - Fokus på nøgleprioriteter og -resultater". Rapporten blev forelagt i december 2016 og revideret i juni 2017.

Forberedelser

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités besøg i Sydkaukasus 3.-6.10.2017

EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité bestående af EU-landenes ambassadører i Bruxelles besøgte tre østlige partnere fra 3. til 6. oktober 2017:

 • Aserbajdsjan
 • Armenien
 • Georgien

Rejsen gav mulighed for at gøre status over de positive udviklinger i forbindelse med alle tre lande i det sydlige Kaukasus, mindre end to måneder forud for topmødet.

På alle møder på højt plan og møder med civilsamfundsorganisationer bekræftede PSC på ny EU's fælles og stærke engagement i sine østlige partnere.

Ministermøde i Det Østlige Partnerskab, 19.6.2017

Ministermødet i Det Østlige Partnerskab fandt sted 19. juni 2017 i Luxembourg. EU's udenrigsministre udvekslede synspunkter med deres seks kolleger i Det Østlige Partnerskab om det forestående topmøde med udgangspunkt i drøftelserne i Rådet (udenrigsanliggender) 15. maj 2017 og de rådskonklusioner, der blev vedtaget 14. november 2016.

Ministrene vedtog også en ny visuel identitet for partnerskabet for bedre at fremhæve dets mere strukturerede tilgang omkring de fire prioriterede områder og 20 resultater.

Rådet (udenrigsanliggender), 15.5.2017

EU's udenrigsministre drøftede Det Østlige Partnerskab på samlingen i Rådet (udenrigsanliggender). De gentog, at Det Østlige Partnerskab er af afgørende betydning, og fremhævede, at de står sammen om at yde skræddersyet støtte til regionen og hvert enkelt af landene i Det Østlige Partnerskab. De understregede også, at de er fast besluttet på at levere konkrete resultater til fordel for borgerne, både i EU og i landene i Det Østlige Partnerskab.

Sideløbende arrangementer

Det Østlige Partnerskab handler om mere end mellemstatslige forbindelser. Civilsamfundet, medierne, erhvervslivet og andre interessenter vil være tæt involveret i særlige sideløbende arrangementer i tilknytning til topmødet.

Det Østlige Partnerskabs 3. ungdomsforum fandt sted 22.-23. juni 2017 i Warszawa. Her deltog 300 deltagere i debatter om aktivt medborgerskab og unges deltagelse i beslutningsprocessen.

Det Østlige Partnerskabs 2. mediekonference fandt sted 13. september 2017 i Kiev. Omkring 350 mediefolk og bidragsydere fra landene i Det Østlige Partnerskab og EU drøftede her mediernes udvikling.

Det Østlige Partnerskabs konference om e-partnerskab fandt sted 4. oktober 2017 i Tallinn. Arrangementet satte fokus på bedste praksis og så nærmere på politiske anbefalinger til udviklingen af e-forvaltning i landene i Det Østlige Partnerskab.

Det Østlige Partnerskabs civilsamfundskonference finder sted 25.-26. oktober 2017 i Tallinn i forbindelse med det 9. årsmøde i Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum. Arrangementerne vil fokusere på forbindelserne mellem regeringer og civilsamfundet, demokratisk regeringsførelse, bekæmpelse af misinformation og på e-løsninger.

Det Østlige Partnerskabs erhvervsforum finder sted 26.-27. oktober 2017 i Tallinn. Deltagerne skal evaluere Det Østlige Partnerskabs resultater fra en erhvervsmæssig synsvinkel og fortsætte drøftelserne om, hvordan samarbejdet i Det Østlige Partnerskab kan videreudvikles. Der vil være særligt fokus på at omdefinere erhvervslivet ved hjælp af e-løsninger, lette erhvervsaktiviteter på tværs af grænserne, øge gennemsigtigheden, mindske korruption og skabe finansiering til små og mellemstore virksomheder.

Disse arrangementer bliver organiseret i partnerskab med det estiske formandskab for EU-Rådet.

Seneste topmøde

Det seneste topmøde i Det Østlige Partnerskab fandt sted 21.-22. maj 2015 i Riga. Det bekræftede den strategiske betydning, som EU tillægger partnerskabet, og viste en fast vilje til at skabe tættere, skræddersyede forbindelser med de seks partnerlande.

Nyttige links

Yderligere oplysninger og kommunikationsmateriale kan findes på Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens websteder.

Senest ajourført den 20.10.2017