Politikker

4. jernbanepakke: Forbedring af Europas jernbaner

Oplysninger om forslagene i 4. jernbanepakke, der skal modernisere og reformere Europas jernbanesektor, og om status i forhandlingerne i Rådet.

Aftale om bedre lovgivning

Den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning er et sæt værktøjer, som skal forbedre den måde, som EU lovgiver på, og sikre, at EU-lovgivningen tjener borgere og virksomheder bedre.

Athena – finansiering af militære sikkerheds- og forsvarsoperationer

Athena er den EU-mekanisme, der administrerer finansieringen af de fælles omkostninger i forbindelse med EU-militæroperationer som led i EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)

Bankunion

Bankunionen er en EU-ordning for banktilsyn og bankafvikling, der skal sørge for, at EU's banksektor er sikker og pålidelig.

Beskyttelse og fremme af menneskerettighederne

Rådet arbejder for at beskytte menneskerettighederne i og uden for EU. Oplysninger om de vigtigste indsatsområder og igangværende aktiviteter.

Brexit

EU og UK efter folkeafstemningen 23. juni 2016

Cotonouaftalen

Cotonouaftalen er den overordnede ramme for EU's forbindelser med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

Databeskyttelsesreformen

Oplysninger om den foreslåede reform af den europæiske databeskyttelseslovgivning. Status over drøftelserne i Rådet om de to fremlagte lovtekster.

De fem formænds rapport: Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union

Formændene for EU's institutioner har udarbejdet en rapport om forbedring af den økonomiske styring i euroområdet.

Det digitale indre marked i Europa

Oplysninger om den foreslåede strategi, der skal udvide EU's digitale økonomi, og om de seneste drøftelser i Rådet om både strategien og lovgivningsforslagene i tilknytning hertil.

Det europæiske semester

Det europæiske semester hjælper medlemsstaterne med bedre at koordinere deres økonomiske politikker og beskæftigelses- og finanspolitikker og sikre, at de afspejler målene på EU-plan. 

Det Østlige Partnerskab

Det Østlige Partnerskab skal styrke den politiske associering og økonomiske integration med Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine

Dyre- og plantesundhedspakken: mere intelligent lovgivning med henblik på sikrere fødevarer

Baggrundsoplysninger om dyre- og plantesundhedspakken, som skal modernisere de nuværende bestemmelser og forbedre standarderne for fødevaresikkerhed, og om status i Rådet.

Egne indtægter: EU's indtægter

EU's regler om egne indtægter definerer de forskellige typer EU-indtægter, såsom sukkerafgifter eller egne indtægter fra merværdiafgiften, og metoderne til at beregne dem.

Energiunionen: sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til overkommelige priser for Europa

Oplysninger om forslagene i EU's energiunionspakke og om status for drøftelserne i Rådet og Det Europæiske Råd.

EU i FN's Generalforsamling

EU er fast observatør i FN's Generalforsamling. Oplysninger om EU's deltagelse i og prioriteter for 71. samling i FN's Generalforsamling (september 2016).

EU's budget

Det årlige budget fastsætter EU's udgifter og indtægter på årsbasis og sikrer finansieringen af EU's programmer og tiltag.

 

EU's handelspolitik

Oplysninger om EU's handelspolitik

EU's samarbejde om sikkerhed og forsvar

På topmødet i september 2016 i Bratislava besluttede de 27 EU-ledere at give ny fremdrift til Europas eksterne sikkerhed og forsvar: I det udfordrende geopolitiske klima vil EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar blive styrket.

 

EU's udvidelse

Oplysninger om Rådets prioriteringer og aktiviteter vedrørende EU's udvidelse og kandidatlandenes aktuelle status.