Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Politikker

Athena – finansiering af militære sikkerheds- og forsvarsoperationer

Yderligere oplysninger om Athena – EU-mekanismen til administration af finansieringen af militære EU-sikkerheds- og forsvarsoperationer.

Bankunion

Bankunionen er en EU-ordning for banktilsyn og bankafvikling, der skal sørge for, at EU's banksektor er sikker og pålidelig.

Databeskyttelsesreformen

Oplysninger om den foreslåede reform af den europæiske databeskyttelseslovgivning. Status over drøftelserne i Rådet om de to fremlagte lovtekster.

Det europæiske semester

Det europæiske semester er en cyklus til samordning af de økonomiske politikker og finanspolitikkerne i EU.

EU's indtægter: egne indtægter

EU's egne indtægter - EU's indtægter - i hovedtræk 

EU's udvidelse

Oplysninger om Rådets prioriteringer og aktiviteter vedrørende EU's udvidelse og kandidatlandenes aktuelle status.

EU's årlige budget

EU's årlige budget i hovedtræk

Europa som ekspertisecenter: tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på forskning, studier og uddannelse

Oplysninger om forslaget om at oprette ét instrument til studerendes, forskeres og praktikanters indrejse samt om status for drøftelserne i Rådet

Fair arbejdskraftmobilitet i EU

Forbedring af arbejdskraftmobiliteten i EU

Forbedring af cybersikkerheden i hele EU

Oplysninger om EU's cybersikkerhedsstrategi og det foreslåede direktiv om netværks- og informationssikkerhed (NIS) og om de fremskridt, der gøres i drøftelserne i Rådet

Forbedring af de europæiske jernbaners sikkerhed, pålidelighed og interoperabilitet

Oplysninger om forslagene i 4. jernbanepakke, der skal modernisere og reformere Europas jernbanesektor, og om status i forhandlingerne i Rådet.

Forbedring af flypassagerers rettigheder i EU

Oplysninger om forslaget til reform af EU-lovgivningen om flypassagerers rettigheder og flyselskabers erstatningsansvar og fremskridt med dets vedtagelse i Rådet.

Forbindelserne mellem EU og Afrika

Oplysninger om, hvordan forbindelserne mellem EU og Afrika fungerer på grundlag af Cotonouaftalen og den fælles Afrika-EU-strategi.

Forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig migration

Oplysninger om Rådets og Det Europæiske Råds rolle i bekæmpelsen af ulovlig migration og deres aktuelle indsatsområder.

Forvaltning af EU's fiskebestande

EU forvalter fiskebestandene gennem sit fiskeriforvaltningssystem og den fælles fiskeripolitik. Oplysninger om Rådets rolle på området

Fremme af uddannelse med henblik på økonomisk vækst og beskæftigelse

Uddannelse kan bidrage til at nå målene for EU's vækststrategi. Baggrunden for Rådets prioriteter og aktuelle aktiviteter på området.

Håndtering af klimaændringer i EU

Håndtering af klimaændringer og minimering af deres følgevirkninger prioriteres højt af EU. Baggrundsoplysninger om Rådets prioriteter og nuværende indsats på dette område.  

Medlemskab af euroområdet

For at kunne blive medlem af euroområdet skal EU-landet opfylde de såkaldte "konvergenskriterier" - økonomiske og juridiske betingelser.

Mere intelligent lovgivning med henblik på sikrere fødevarer

Baggrundsoplysninger om dyre- og plantesundhedspakken, som skal modernisere de nuværende bestemmelser og forbedre standarderne for fødevaresikkerhed, og om status i Rådet.

Modernisering af EU's regler for medicinsk udstyr

Nye regler vil skærpe kontrollen med medicinsk udstyr, der forhandles i EU.