Hvad er 4. jernbanepakke?

Formålet med 4. jernbanepakke er at fjerne de resterende barrierer for oprettelsen af et fælles europæisk jernbaneområde. Den foreslåede lovgivning vil reformere EU's jernbanesektor ved at tilskynde til konkurrence og innovation på de nationale markeder for personbefordring. Pakken vil også gennemføre strukturelle og tekniske reformer. Slutresultatet skulle være højere sikkerhed, interoperabilitet og pålidelighed inden for det europæiske jernbanenet.

Pakken består af 6 lovgivningsforslag fra Kommissionen. 

Hvorfor har vi brug for den? 

Politikken for det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

4. jernbanepakke støtter EU's nye TEN-T-politik, der blev søsat 1. januar 2014. Den fastlægger 9 hovedtransportnetkorridorer i hele EU med det formål at:

 • fjerne flaskehalse
 • etablere manglende grænseoverskridende forbindelser
 • fremme integration og interoperabilitet mellem forskellige transportformer

Det europæiske jernbanenet er i øjeblikket ret fragmenteret. Forskellige EU-lande anvender forskellige sikkerhedsstandarder og tekniske systemer. Grænseoverskridende jernbaneforbindelser skal f.eks. indhente sikkerhedsgodkendelse fra flere forskellige nationale myndigheder og anvende flere forskellige signalsystemer. Det gør det kompliceret og omkostningskrævende for nye jernbaneoperatører og nyt teknisk udstyr at få adgang til jernbanemarkedet.

Ved at fjerne de resterende barrierer for det fælles europæiske jernbaneområde vil den foreslåede 4. jernbanepakke medvirke til at skabe en mere konkurrencedygtig jernbanesektor med bedre forbindelser mellem EU og nabolandene.

Ændringerne vil også gøre det lettere for EU at opfylde målene om reducerede emissioner og tilskynde til øget brug af jernbanetransport som beskrevet i Kommissionens hvidbog om transport fra 2011. 

I detaljer

Forslagene under 4. jernbanepakke har 4 hovedformål:

 1. Standarder og godkendelser, som fungerer
  Ændringerne skal nedbringe jernbaneselskabernes administrative omkostninger og give nye operatører lettere adgang til markedet. Det Europæiske Jernbaneagentur bliver det eneste udstedelsessted for henholdsvis tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer i omsætning og sikkerhedscertifikater for operatører.
 2. En struktur, der skaber resultater
  De foreslåede ændringer vil give infrastrukturforvalterne - de ansvarlige for togsporene - en styrket rolle, så de operationelt og finansielt er helt uafhængige af togoperatørerne. Infrastrukturforvalterne vil også få kontrollen over alle kerneområder i jernbanenettet, f.eks. infrastrukturplanlægning, køreplaner og daglig drift og vedligeholdelse.
 3. Åbning af de nationale jernbanepassagermarkeder
  I 4. jernbanepakke indgår også forslaget om, at national passagerbefordring med jernbaner skal åbnes op for nye aktører og tjenesteydelser fra december 2019. Selskaber vil enten kunne tilbyde konkurrerende tjenester, f.eks. en ny jernbaneforbindelse på en særlig strækning, eller afgive bud på kontrakter om offentlig trafikbetjening gennem udbudsprocedurer. Med de foreslåede ændringer vil udbud af kontrakter blive obligatorisk for kontrakter om offentlig tjeneste på jernbaneområdet i EU.
 4. Bevarelse af en veluddannet arbejdsstyrke
  Forslagene anerkender, at det er vigtigt at tiltrække veluddannede og motiverede medarbejdere til jernbanesektoren. Ændringerne vil især sikre, at EU-landene bedre kan beskytte medarbejderne, når offentlige tjenesteydelseskontrakter overføres til nye entreprenører.

Lovgivningen til at tackle disse spørgsmål omfatter tekniske forslag og forslag om forvaltning og markedsåbning.

Den tekniske søjle dækker ajourføringer af 3 eksisterende lovtekster:

 • forslag til en revideret forordning om Det Europæiske Jernbaneagentur - 2013/0014 (COD)
 • forslag til et revideret direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i EU - 2013/0015 (COD)
 • forslag om ændring af direktivet om jernbanesikkerhed - 2013/0016 (COD)

Forvaltningssøjlen og markedsåbningssøjlen indeholder ændringer af 2 eksisterende lovtekster og ophævelse af én yderligere lovtekst:

 • forslag om ændring af forordningen for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane - 2013/0028 (COD)
 • forslag om ændring af direktivet om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde - 2013/0029 (COD)
 • forslag om ophævelse af forordningen om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber - 2013/0013 (COD)

Rådets rolle

De 6 forslag under 4. jernbanepakke forhandles og vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure. Rådet lovgiver sammen med Europa-Parlamentet.

Allerede 10. december 2015 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning til de tre forslag under den tekniske søjle. Europa-Parlamentet skal nu formelt godkende dem ved andenbehandlingen.

På samlingen i TTE-Rådet 8. oktober 2015 blev Rådet enigt om en generel indstilling til forslagene om forvaltning og markedsåbning. Næste skridt er trepartsforhandlinger med Europa-Parlamentet.