Kapitalmarkedsunionen er et EU-initiativ, der har til formål at uddybe og yderligere integrere kapitalmarkederne i EU's 28 medlemsstater.

Kapitalmarkedsunionen har til formål at:

  • sikre nye finansieringskilder for virksomhederne, især for de små og mellemstore virksomheder
  • nedbringe omkostningerne ved kapitaltilførsel
  • øge mulighederne for opsparerne i hele EU
  • lette grænseoverskridende investeringer og tiltrække flere udenlandske investeringer i EU
  • støtte langsigtede projekter
  • gøre EU's finansielle system mere stabilt, robust og konkurrencedygtigt

For at nå disse mål foreslår Europa-Kommissionen en handlingsplan, der indeholder en række skridt for en gradvis etablering af kapitalmarkedsunionen, der skal være gennemført senest i 2019.

De fleste af tiltagene har fokus på at flytte finansiel formidling til kapitalmarkederne og nedbryde de barrierer, der blokerer for grænseoverskridende investeringer.

Handlingsplanen omfatter en række redskaber fra EU's retsakter til støtte for initiativer, som branchen er drivkraft for.

Projektet støtter og supplerer initiativet investeringsplan for Europa, der skal fremme investeringer i EU.

Rådets rolle

11. juli 2017: Rådet vedtog konklusioner om Kommissionens meddelelse om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen.

30. maj 2017: Rådet nåede til enighed med Europa-Parlamentet om forslagene om EU's securitiseringsmarked, der skal forbedre finansieringen af EU's økonomi. De nye regler træder i kraft, når Rådet og Europa-Parlamentet formelt har vedtaget dem.

30. maj 2017: Rådet og Europa-Parlamentet nåede til enighed om de ændrede EU-regler (forordning 345/2013 og 346/2013) om investeringer i venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde. Rådet og Europa-Parlamentet vil formelt vedtage de aftalte regler, og de vil blive anvendt tre måneder efter, at de er trådt i kraft.

16. maj 2017: Rådet vedtogprospektforordningen efter afstemningen om Europa-Parlamentets tekst 5. april 2017. Forordningen træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Reglerne er bindende og gælder umiddelbart i alle EU-lande.

16. november 2016: Rådet nåede til enighed om sin forhandlingsposition om ændringer af EU's regler om investering i venturekapital og sociale virksomheder. Ændringerne, der blev indført i forordning 345/2013 og 346/2016, sikrer, at de europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) og europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF) er til rådighed for fondsforvaltere, der forvalter aktiver for mere end 500 mio. €. De opdaterede regler udvider også kredsen af virksomheder, som EuVECA- og EuSEF-fonde kan investere i, herunder små og mellemstore virksomheder. De gør det også billigere og nemmere at markedsføre sådanne fonde på tværs af grænserne.

10. november 2015: Rådet (økonomi og finans) udtrykte tilfredshed med den første pakke af lovforslag og initiativer fra Europa-Kommissionen, der blev offentliggjort 30. september 2015, og påpegede, at der er behov for en ambitiøs dagsorden på længere sigt.

16. juni 2015: Rådet vedtog konklusioner om kapitalmarkedsunionen og anmodede Europa-Kommissionen om at foreslå en handlingsplan og en indledende køreplan.

Næste skridt

Kommissionen vil regelmæssigt aflægge rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om fremskridt i gennemførelsen af de foreslåede tiltag.

Europa-Kommissionen forelagde 8. juni 2017 en midtvejsrevision af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, hvori der redegøres for de fremskridt, der er gjort indtil videre, og indføres en række nye initiativer. Disse initiativer omfatter foranstaltninger vedrørende paneuropæiske personlige pensioner, særligt dækkede obligationer og værdipapirer, forbedring af tilssynsrammen for integrerede kapitalmarkeder og andre foranstaltninger. Forslag om disse initiativer forventes i anden halvdel af 2017.

11. juli 2017 vedtog Rådet konklusioner om Kommissionens midtvejsevaluering af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen. Det bekræftede, at det fortsat forpligter sig på handlingsplanen, og støttede en række prioriterede initiativer, som Kommissionen har fremlagt.

Konklusionerne fremhæver, at der er gjort gode fremskridt med handlingsplanen, og at næsten to tredjedele af initiativerne allerede er iværksat. Der er dog opstået en række udfordringer, siden den blev lanceret i september 2015, så det er nødvendigt at styrke handlingsplanen.