Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

Ren luft-pakken

Overblik

Forslag som led i ren luft-pakken med henblik på at nedbringe luftforureningen og forbedre luftkvaliteten i hele EU

Göteborgprotokollen

Den ændrede protokol vil styrke internationale bestræbelser på at opfylde målene om beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet på lang sigt.

Luftforurening fra mellemstore fyringsanlæg

Direktivforslaget vil for første gang indføre grænser for emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

Nationale emissionslofter

Direktivforslaget indfører strengere nationale emissionslofter og fastsætter grænser for to nye forurenende stoffer samt for de fire, der er omfattet af de nuværende regler

Hvad er pakken om en politik for ren luft?

Ren luft-pakken har til formål at nedbringe luftforureningen væsentligt i hele EU. Den foreslåede strategi fastlægger mål for mindskelse af sundheds- og miljøvirkninger af luftforurening inden 2030 og indeholder lovforslag om gennemførelse af strengere standarder for emissioner og luftforurening.

Pakken blev offentliggjort af Kommissionen 18. december 2013 og består af en meddelelse om "programmet ren luft i Europa" plus tre lovforslag om emissioner og luftforurening. 

Ren luft-pakken i tal

Sammenholdt med den nuværende situation skønnes foranstaltningerne som led i ren luft-pakken i 2030:

  • at medføre, at 58 000 tilfælde af for tidlig død undgås
  • at 123 000 km2 økosystem forskånes for kvælstofforurening
  • at 56 000 km2 beskyttede Natura 2000-områder reddes
  • at 19 000 km2 skovøkosystem forskånes for forsuring.

Hvorfor er det nødvendigt?

Dårlig luftkvalitet har negativ indvirkning på vores livskvalitet. Den er årsag til mange sundhedsproblemer, såsom astma og hjerte-/karproblemer. Dette resulterer igen i tabte arbejdsdage pga. dårligt helbred og højere udgifter til sundhedsydelser, især for børn og ældre.

Sundhedsproblemer relateret til dårlig luftkvalitet er særligt alvorlige i bebyggede byområder, hvor luftkvaliteten generelt er lavere. Dårlig luftkvalitet er også den vigtigste årsag til tilfælde af for tidlig død overalt i EU, og virkningen heraf er faktisk større end af trafikulykker. Ud over de skadelige virkninger på menneskers sundhed er dårlig luftkvalitet også skadelig for økosystemer.

Gennemføres ren luft-pakken, vil det give bedre luftkvalitet for alle EU-borgere og lavere sundhedsudgifter for det offentlige. Forslagene vil også gavne industrien, fordi tiltagene til mindskelse af luftforureningen vil sætte skub i innovationen og fremme EU's konkurrenceevne inden for grøn teknologi.

Flere oplysninger

Ren luft-pakken er sammensat af flere elementer:

  • programmet ren luft i Europa – en kommissionsstrategi, der skitserer foranstaltninger, som sikrer, at eksisterende mål nås, og som fastlægger nye mål for luftkvaliteten for perioden frem til 2030
  • et revideret direktiv om nationale emissionslofter med stramme emissionslofter for de seks vigtigste forurenende stoffer
  • et direktivforslag om mindskelse af forureningen fra mellemstore fyringsanlæg
  • et forslag om at godkende ændrede internationale regler om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (Göteborgprotokollen) på EU-plan

Rådets rolle

Kommissionens meddelelse om ren luft-programmet blev fremsendt til Rådet 20. december 2013. Kommissionen forelagde også programmet for Rådet, sammen med de ledsagende lovforslag, på en samling i Miljørådet 3. marts 2014.

To af ren luft-pakkens bestanddele er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure – forslaget om ændring af de nationale emissionslofter og forslaget om mellemstore fyringsanlæg. Om disse to forslag lovgiver Rådet derfor sammen med Europa-Parlamentet.

Rådet har for nylig vedtaget direktivet om mellemstore fyringsanlæg i december 2015. Der er fastlagt en generel indstilling om direktivet om de nationale emissionslofter, som afventer Parlamentets afgørelse.

Forslaget om Göteborgprotokollen kræver en rådsafgørelse. Europa-Parlamentet skal derfor give sit samtykke, når Rådet ønsker at vedtage lovforslaget.