EU's samarbejde om sikkerhed og forsvar

EU-Rådet

På topmødet i september 2016 i Bratislava besluttede de 27 EU-ledere at give ny fremdrift til Europas eksterne sikkerhed og forsvar: I det udfordrende geopolitiske klima vil EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar blive styrket.

De satte som mål, at Det Europæiske Råd i december skal træffe afgørelse om en konkret gennemførelsesplan for sikkerhed og forsvar og en bedre brug af mulighederne i traktaterne, navnlig for så vidt angår kapaciteter, og besluttede omgående at indlede gennemførelsen af den fælles erklæring med NATO.

Som opfyldelse af dette tilsagn drøftede Det Europæiske Råd på mødet i december en sikkerheds- og forsvarspakke, der består af tre dele:

 • gennemførelsesplanen for EU's globale strategi for sikkerhed og forsvar og Rådets konklusioner om gennemførelse af EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet
 • forslag om at øge samarbejdet mellem EU og NATO, som skal gennemføre den fælles erklæring fra formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, og generalsekretæren for NATO, Jens Stoltenberg, på dens 7 områder
 • den europæiske forsvarshandlingsplan, som Europa-Kommissionen har foreslået for at øge forskning og kapaciteter samt konkurrenceevnen gennem et mere velfungerende indre marked

2017

22. juni

Det Europæiske Råd opfordrer til iværksættelse af et permanent struktureret samarbejde

På Det Europæiske Råds møde i juni nåede EU-lederne til enighed om behovet for at iværksætte et inklusivt og ambitiøst permanent struktureret samarbejde (PESCO) for at styrke Europas sikkerhed og forsvar.

Inden for tre måneder vil medlemslandene fastlægge en fælles liste med kriterier og forpligtelser samt konkrete kapacitetsprojekter med henblik på at få samarbejdet i stand.

"Det er et historisk skridt, fordi EU i kraft af et sådant samarbejde vil kunne udvikle sig hen imod en dybere integration på forsvarsområdet. Vores mål er, at det skal være ambitiøst og inkluderende, og derfor opfordres alle EU-lande til at deltage", sagde Donald Tusk på Det Europæiske Råds pressekonference.

19. juni

Rådet glæder sig over de fremskridt, der er gjort i samarbejdet mellem EU og NATO

Udenrigsministrene drøftede samarbejdet mellem EU og NATO med NATO's vicegeneralsekretær Rose Gottemoeller. Drøftelsen fandt sted på grundlag af en fælles situationsrapport fra EU's højtstående repræsentant og NATO's generalsekretær. Rådet vedtog konklusioner om rapporten og glædede sig over fremskridtene med gennemførelsen af det fælles sæt af forslag og opfordrede til yderligere skridt i samme retning.

8. juni

Rådet etablerer Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet

Rådet vedtog en afgørelse om etablering af Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet (MPCC) inden for EU's Militærstab.

MPCC vil forbedre EU's krisestyringsstrukturer. Den vil varetage kommandoen over EU's militære missioner uden udøvende beføjelser (i øjeblikket EU's militære uddannelsesmissioner i Somalia, Den Centralafrikanske Republik og Mali).

Dette vil gøre det muligt for de stedlige øverstbefalende for missioner at koncentrere sig om de specifikke aktiviteter i forbindelse med deres mission med bedre støtte fra Bruxelles.

18. maj

EU's globale strategi: Rådets konklusioner om sikkerhed og forsvar

Rådet vedtog konklusioner om sikkerhed og forsvar inden for rammerne af EU's globale strategi. Konklusionerne noterer sig fremskridt med at styrke samarbejdet på sikkerheds- og forsvarsområdet og udstikker retningslinjer for det videre arbejde.

De omhandlede områder omfatter:

 • bedre FSFP-krisestyringsstrukturer, især etablering af en militær planlægnings- og gennemførelseskapabilitet
 • styrkelse af FSFP-samarbejdet med partnerlande
 • kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling
 • udvikling af civile kapaciteter og forbedret reaktionsevne inden for civil krisestyring
 • styrkelse af hurtig militær reaktion
 • uddybning af det europæiske forsvarssamarbejde

18. maj

Rådet drøftede samarbejdet mellem EU og NATO med NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg

Forsvarsministrene gjorde status over samarbejdet, navnlig det fælles sæt af 42 forslag på 7 områder, der er fastlagt i den fælles erklæring fra formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og generalsekretæren for NATO.

De så positivt på de fremskridt, der er gjort på flere områder, navnlig med hensyn til bekæmpelse af hybride trusler samt informationsudveksling, strategisk kommunikation og maritimt samarbejde.

2016

15. december

Det Europæiske Råd understregede behovet for at styrke Europas sikkerhed og forsvar

Det Europæiske Råd bekræftede på ny sit engagement i strategien for Den Europæiske Unions indre sikkerhed 2015-2020. Det behandlede styrkelsen af EU-samarbejdet om ydre sikkerhed og forsvar og fokuserede på de tre prioriteter:

 • EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet
 • den europæiske forsvarshandlingsplan
 • gennemførelsen af det fælles sæt af forslag, der følger op på den fælles erklæring fra EU og NATO, som blev undertegnet i juli 2016 i Warszawa

6. december

Fælles sæt af forslag om gennemførelse af den fælles erklæring fra EU og NATO

Rådet vedtager konklusioner om gennemførelsen af den fælles erklæring fra EU og NATO og godkender 40 forslag på de 7 områder. Disse forslag godkendes samme dag af Det Nordatlantiske Råd.

30. november

Den europæiske forsvarshandlingsplan forelagt af Europa-Kommissionen

Den europæiske forsvarsfond og andre tiltag skal støtte en mere effektiv anvendelse af midlerne i medlemsstaterne inden for fælles forsvarskapaciteter, styrke de europæiske borgeres sikkerhed og skabe et konkurrencedygtigt og innovativt industrigrundlag.

14. november

Gennemførelsesplan for sikkerhed og forsvar

EU's udenrigs- og forsvarsministre drøfter gennemførelsesplanen for sikkerhed og forvar under EU's globale strategi. De fastsætter ambitionsniveauet og de næste skridt med hensyn til den fremtidige udvikling af EU's sikkerheds- og forsvarspolitik.

8. juli

Undertegnelse af den fælles erklæring fra EU og NATO

På NATO's topmøde i Warszawa undertegner formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og generalsekretæren for NATO en fælles erklæring om samarbejde mellem EU og NATO.

Erklæringen skal styrke samarbejdet mellem EU og NATO yderligere på et tidspunkt, hvor der er hidtil usete sikkerhedsmæssige udfordringer fra øst og syd.

28. juni

Fremlæggelse af Den Europæiske Unions globale strategi

Den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, fremlægger EU's globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken for EU's ledere, der mødtes til EU-topmøde i Bruxelles.

Den højtstående repræsentant havde fået mandat til at udarbejde den nye strategi af Det Europæiske Råd i juni 2015. Strategien med titlen "Fælles vision, fælles handling: Et stærkere Europa" afspejler de fælles synspunkter, der kom til udtryk i processen, og giver en strategisk vision for EU's globale rolle. I disse udfordrende tider, både for Europa og globalt, fremhæver strategien det fælles grundlag og viser en vej frem.

2013

20. december

Prioriterede forsvarsforanstaltninger

For første gang siden Lissabon trådte i kraft, drøfter Det Europæiske Råd forsvar og fastlægger prioriterede foranstaltninger med henblik på et stærkere samarbejde:

 • øge effektiviteten, synligheden og virkningen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 • fremme kapacitetsudviklingen
 • styrke den europæiske forsvarsindustri

2009

1. december

Lissabontraktaten træder i kraft. FSFP erstatter ESFP

Lissabontraktaten, undertegnet i 2007, træder i kraft, hvorved ESFP bliver omdøbt til fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Den indeholder bestemmelser om oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.. Kommissionens delegationer i lande uden for EU bliver EU-delegationer.

2004

12. juli

Oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur

Det Europæiske Forsvarsagentur oprettes for at støtte medlemsstaterne og Det Europæiske Råd i at forbedre den europæiske forsvarskapacitet på krisestyringsområdet og understøtte FSFP.

2003

12.-13. december

Europæisk sikkerhedsstrategi vedtaget

Topmødet i Bruxelles vedtager en europæisk sikkerhedsstrategi. Formålet med dokumentet er at opnå et sikkert Europa i en bedre verden, identificere de trusler, som EU står over for, fastlægge EU's strategiske mål og redegøre for de politiske konsekvenser for Europa.

2002

16. december

Undertegnelse af Berlin plus

"Berlin plus"-ordningen blev undertegnet, hvilket gør det muligt at anvende NATO's strukturer, mekanismer og aktiver til at udføre ESFP-missioner.

1999

3.-4. juni

Iværksættelse af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP)

På Det Europæiske Råds møde i Köln beslutter EU-15 at styrke den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

1991

9.-10. december

Fundamentet lægges for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Det Europæiske Råd i Maastricht lægger fundamentet for en politisk union med fastlæggelsen af en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og begyndelsen på en fælles forsvarspolitik som anden søjle i Maastrichttraktaten.

Teksten undertegnes i februar 1992 og træder i kraft i november 1993.