6 vellykkede EU-udvidelser

 • 2013: Kroatien
 • 2007: Bulgarien og Rumænien
 • 2004: Tjekkiet, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien
 • 1995: Østrig, Finland og Sverige
 • 1986: Portugal og Spanien
 • 1981: Grækenland
 • 1973: Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige

Udvidelse er den proces, hvor lande bliver medlem af Den Europæiske Union.

Hvordan fungerer EU's udvidelsesproces?

Ethvert europæisk land, der respekterer EU's værdier som gengivet i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), og som forpligter sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Tiltrædelseskriterier

Landet skal i første omgang opfylde tiltrædelseskriterierne. Disse kriterier blev fastlagt på et møde i Det Europæiske Råd i København i 1993 og omtales tit som "Københavnskriterierne".

Københavnskriterierne opstiller en række demokratiske, økonomiske og politiske betingelser for lande, der ønsker at komme med i EU:

 • stabile institutioner, som garanterer demokrati, retsstaten, menneskerettighederne og respekt for og beskyttelse af mindretal
 • en fungerende markedsøkonomi og evnen til at håndtere konkurrencepresset og markedskræfterne i EU
 • evnen til at påtage sig og effektivt gennemføre forpligtelserne ved et medlemskab, bl.a. at tilslutte sig målene for en politisk, økonomisk og monetær union

EU skal også være i stand til at optage nye medlemmer.

Fordelene ved EU's udvidelse

 • øget velstand for alle EU-lande: 3 gange mere samhandel mellem gamle og nye EU-lande, 5 gange mere blandt nye EU-lande
  • større stabilitet i Europa
  • større indflydelse til EU i internationale spørgsmål

  Indledning af optagelsesforhandlinger

  Serbien – januar 2014
  Montenegro – juni 2012
  Tyrkiet – oktober 2005

  Kandidatlande

  Albanien – juni 2014
  den tidligere jugoslaviske republik Makedonien – december 2005

  Potentielle kandidatlande

  Bosnien-Hercegovina – ansøgning indsendt i februar 2016
  Kosovo*

  * Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

  Udvidelsesstrategi

  Den nye konsensus om udvidelsen, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet i december 2006, er fortsat strømpilen for EU's udvidelsespolitik. EU's ledere blev enige om at forfølge en strategi baseret på:

  • konsolidering af EU's forpligtelser over for de igangværende tiltrædelsesforhandlinger
  • en retfærdig og streng konditionalitet i alle faser af forhandlingerne med kandidatlandene
  • større gennemsigtighed og bedre kommunikation for at sikre bred og vedholdende folkelig opbakning
  • EU's evne til at optage nye medlemmer

  Vestbalkan

  Det Europæiske Råd bekræftede på mødet i Thessaloniki 19.-20. juni 2003, at det giver sin fulde støtte til det europæiske perspektiv for landene på Vestbalkan.

  På et møde i Det Europæiske Råd i december 2006 bekræftede EU's ledere, at Vestbalkans fremtid ligger i Den Europæiske Union.

  Vestbalkan bliver en integreret del af EU, så snart det fuldt ud opfylder:

  • tiltrædelseskriterierne
  • betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen (SAP)

  Rådets rolle

  Rådet (almindelige anliggender) (også kaldet Det Almindelige Råd) fastlægger og overvåger EU's udvidelsesproces og tiltrædelsesforhandlingerne. Når et land indgiver ansøgning om optagelse i EU, opfordrer Rådet Kommissionen til at afgive udtalelse om denne ansøgning.

  Det Almindelige Råds afgørelser indleder en teknisk evalueringsprocedure, som fastlægger, om:

  • landet opfylder alle fornødne kriterier for at komme i betragtning som officiel kandidat til EU-medlemskab
  • formelle medlemskabsforhandlinger kan indledes og afsluttes med et positivt resultat
  • kandidatlandet kan blive optaget i EU

  Alle de afgørelser, der træffes i Det Almindelige Råd for at evaluere kandidatlandenes fremskridt, kræver enstemmighed blandt de 28 EU-lande.

  I december hvert år gør Det Almindelige Råd status over udvidelsesprocessen. Drøftelsen og eventuelle potentielle afgørelser baseres på Kommissionens årlige udvidelsesstrategi og individuelle fremskridtsrapporter om hvert udvidelsesland. De offentliggøres som regel i oktober.

  Seneste afgørelser

  2016

  Rådet (almindelige anliggender) drøftede 13. december 2016 udvidelses- og stabiliserings- og associeringsprocessen, hvorefter formandskabet noterede sig, at der ikke var konsensus, som gør det muligt at vedtage rådskonklusioner om dette spørgsmål. Formandskabet udarbejdede derfor et sæt konklusioner, der opnåede støtte fra et overvældende flertal af delegationerne i løbet af drøftelserne.

  2015

  15. december 2015 vedtog Rådet konklusioner om:

  • EU's udvidelsespolitik, som omfatter Tyrkiet, Montenegro og Serbien
  • stabiliserings- og associeringsprocessen EU-det vestlige Balkan, som omfatter den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo

  Konklusionerne bekræfter på ny Rådets engagement i udvidelsesprocessen og det europæiske perspektiv for landene på det vestlige Balkan.