EU's handelslovgivning

Infografik – EU's defensive handelsinstrumenter

EU er i gang med den første gennemgribende evaluering af sine defensive handelsinstrumenter siden 1995.

Den Europæiske Union ønsker at sikre, at alle importerede produkter sælges til en retfærdig og rimelig pris i EU. Den er derfor i gang med den første gennemgribende gennemgang af sine defensive handelsinstrumenter i mere end 20 år.

Handelsregulering i form af defensive handelsinstrumenter beskytter EU's producenter mod tab og bekæmper illoyal konkurrence fra udenlandske selskaber, såsom dumping og subsidiering.

EU-landene ønsker at sikre, at EU's defensive handelsinstrumenter kan klare de nye udfordringer i det skiftende økonomiske landskab. Det endelige mål er tredobbelt:

  • at beskytte europæiske arbejdspladser
  • at sikre fair konkurrence på åbne markeder
  • at bevare den frie handel

Den seneste udvikling i lovgivningsarbejdet er, at Rådet og Europa-Parlamentet i oktober 2017 blev enige om en ny antidumpingmetode.

Modernisering af EU's defensive handelsinstrumenter

Antidumpingmetode

3. oktober 2017 nåede Rådet og Parlamentet til politisk enighed om at indføre nye regler for at styrke EU's evne til at beskytte sine producenter mod urimelig handelspraksis.

Formålet med den nye antidumpingmetode er at påvise og afhjælpe situationer, hvor prisen på importerede produkter nedsættes kunstigt ved statslig indgriben. Det stemmer overens med et forslag, som Europa-Kommissionen forelagde i november 2016, og som forløber parallelt med den mere omfattende revision af EU's defensive handelsinstrumenter.

De kommende ændringer går bl.a. ud på:

  • at afskaffe den tidligere sondring mellem lande med og uden markedsøkonomi ved beregningen af dumping
  • at påvise ''væsentlige markedsforvridninger" mellem et produkts salgspris og produktionsomkostningerne
  • at tage hensyn til sociale og miljømæssige standarder, når det fastslås, om der foreligger en dumpingsituation

Markedsforvridninger vil blive identificeret ud fra kriterier som f.eks. statslige politikker og indflydelse, udbredt forekomst af statsejede virksomheder, forskelsbehandling til fordel for nationale virksomheder og den finansielle sektors manglende uafhængighed.

De nye regler er udformet landeneutralt og i fuld overensstemmelse med EU's forpligtelser under Verdenshandelsorganisationen (WTO). De finder kun anvendelse på situationer, der opstår, efter at bestemmelserne er trådt i kraft.

Screening af udenlandske direkte investeringer

13. september forelagde Europa-Kommissionen et forslag med regler om screening af udenlandske direkte investeringer (FDI). Den tilhørende forordning vil sikre gennemsigtighed og troværdighed for investorer og nationale regeringer.

Ifølge Kommissionens forslag skal de nye lovregler bevare EU's væsentlige interesser. Reglerne omfatter bl.a.:

  • FDI-screening foretaget af EU-landene – med krav om gennemsigtighed og ligebehandling
  • en samarbejdsmekanisme mellem EU-landene og Kommissionen – den kunne aktiveres, når en bestemt FDI i et eller flere EU-lande vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i et andet EU-land
  • FDI-screening foretaget af Kommissionen – i tilfælde, hvor FDI i EU-lande vil kunne påvirke mere omfattende EU-projekter på områder som f.eks. forskning, transport og energi

Den foreslåede forordning kræver enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Det Europæiske Råd har bedt om en "håndfast" indsats

På Det Europæiske Råds møde i oktober 2016 gentog EU's ledere, at urimelig handelspraksis skal håndteres effektivt og håndfast.

Forslag om omfattende revision af defensive handelsinstrumenter

I april 2013 foreslog Europa-Kommissionen en omfattende revision af EU's defensive handelsinstrumenter.

De foreslåede ændringer tager sigte på at få EU's handelsbeskyttelse til at fungere bedre for alle parter, herunder både EU's producenter og importører.

Antidumping- og antisubsidieinstrumenter bliver mere effektive og bedre egnede til at beskytte EU's producenter mod udenlandske virksomheders urimelige praksis og mod enhver risiko for gengældelse. Samtidig får importørerne større forudsigelighed med hensyn til ændring af toldsatser, så de lettere kan planlægge deres forretningsaktiviteter. Hele systemet skal blive mere gennemsigtigt og brugervenligt.