29. marts 2017 meddelte UK formelt Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.

De vigtigste dokumenter i forbindelse med brexitforhandlingerne

2017

12. oktober 2017

Femte forhandlingsrunde mellem EU og Det Forenede Kongerige

Femte runde af brexitforhandlingerne blev indledt 9. oktober 2017 i Bruxelles. Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, Det Forenede Kongeriges minister for udtræden af Den Europæiske Union, afsluttede forhandlingsrunden 12. oktober 2017. EU's chefforhandler noterede sig, at der ikke blev gjort nogen store fremskridt, selv om runden blev afviklet i en konstruktiv atmosfære.

Med hensyn til borgernes rettigheder deler EU og UK fælles mål:

 • at udtrædelsesaftalen har direkte virkning, hvilket er afgørende for effektivt at garantere alle borgeres rettigheder
 • at disse rettigheder fortolkes ensartet i EU og i UK

EU har endnu ikke behandlet UK's forslag om en ny og forenklet administrativ procedure, som EU-borgere i UK skal anvende for at gøre deres rettigheder gældende. EU lagde vægt på, at en sådan procedure skal være så smidig og enkel som muligt.

Om Irland:

 • der blev gjort fremskridt med hensyn til opretholdelsen af det fælles rejseområde
 • der er brug for en bedre forståelse for at finde løsninger på de udfordringer, der knytter sig til Nord-Syd-samarbejdet
 • der blev opnået enighed om de seks principper, som EU har foreslået for at beskytte alle dele af Langfredagsaftalen

Om den finansielle opgørelse:

 • efter at have bekræftet, at det vil opfylde de forpligtelser, det har påtaget sig under sit medlemskab, meddelte UK, at det i denne uge ikke er i stand til at præcisere, hvilke forpligtelser det drejer sig om
 • der blev derfor ført tekniske drøftelser, men der var ingen fremskridt i forhandlingerne, og Michel Barnier gav udtryk for stigende bekymring over håndknuden i sagen

På denne baggrund konkluderede Michel Barnier, at han ikke er i stand til at henstille til Det Europæiske Råd i næste uge, at det indleder drøftelser om de fremtidige forbindelser.

 

26. september

Formand Donald Tusk mødes med premierminister Theresa May i London

Formanden for Det Europæiske Råd mødtes med Det Forenede Kongeriges premierminister i London, mens den fjerde forhandlingsrunde fandt sted i Bruxelles.

Formand Donald Tusk var forsigtig optimistisk med hensyn til den konstruktive og mere realistiske tone i premierministerens tale i Firenze den foregående uge og med hensyn til deres drøftelser i London.

Med hensyn til de opnåede fremskridt anførte han imidlertid:

Hvis EU-landene spurgte mig i dag, ville jeg sige, at der ikke er "tilstrækkelige fremskridt" endnu.

Formand Donald Tusk 

31. august

Tredje forhandlingsrunde

Tredje runde brexitforhandlinger blev indledt 28. august 2017 i Bruxelles. Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, Det Forenede Kongeriges minister for udtræden af Den Europæiske Union, indledte forhandlingerne. I denne runde fortsatte arbejdet om de vigtigste spørgsmål med henblik på en velordnet udtræden for Det Forenede Kongerige:

 • om borgerlige rettigheder: EU's og Det Forenede Kongeriges forhandlere fortsatte med at gennemgå og sammenligne deres respektive holdninger, især spørgsmål, der endnu ikke var omfattet i tidligere runder, såsom erhvervsmæssige kvalifikationer og økonomiske rettigheder. Resultatet af disse drøftelser er afspejlet i et ajourført sammenligningsdokument, som blev vedtaget i fællesskab af parterne i denne runde
 • om spørgsmålet om den finansielle opgørelse: Begge sider fortsatte de drøftelser, der var indledt i tidligere runder, navnlig ved at sammenligne respektive juridiske analyser af Det Forenede Kongeriges forpligtelser over for EU

 • der fandt drøftelser sted om spørgsmålene Irland og den overordnede forvaltning af udtrædelsesaftalen

 • forhandlerne drøftede også andre spørgsmål i forbindelse med udtrædelsen (Euratom, varer, der er bragt i omsætning, igangværende EU-procedurer samt civil- og strafferetligt samarbejde)

 

20. juli

Anden runde forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige

20. juli 2017 afsluttede Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, minister for udtræden af Den Europæiske Union, anden runde af forhandlingerne om brexit. Målet med denne 4-dages runde, der fandt sted i Bruxelles, var at forelægge de respektive standpunkter.

Efter forhandlingsrunden blev der udsendt et notat, der skitserer de punkter, hvor der var enighed og uenighed vedrørende spørgsmålet om borgernes rettigheder.

22. juni

Det Europæiske Råd (artikel 50)

22. juni gjorde Det Europæiske Råd (artikel 50) i EU-27-format status over den seneste udvikling i forhandlingerne efter Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU.

I tilknytning til mødet godkendte EU-27-lederne proceduren for flytningen af de EU-agenturer, der i øjeblikket ligger i UK.

20. juni

Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50)

Rådet i EU-27-format blev af Kommissionen orienteret om den første runde af Brexitforhandlingerne med UK. Ministrene drøftede status i Brexitforhandlingerne og vejen frem.

I tilknytning til samlingen i Rådet drøftede EU-27-ministrene proceduren for afgørelsen om flytning af de to EU-agenturer, der ligger i UK.

EU-27-lederne forventes at godkende proceduren i tilknytning til Det Europæiske Råd (artikel 50) 22. juni 2017.

Denne procedure vil bestå i:

 • en indkaldelse af tilbud fra medlemsstaterne
 • en vurdering foretaget af Kommissionen på grundlag af objektive kriterier
 • en endelig afgørelse efter afstemning blandt de 27 medlemsstater i efteråret 2017

19. juni

Indledning af forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige

19. juni 2017 indledte Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, minister for udtræden af Den Europæiske Union, første runde forhandlinger om Brexit. Dette endagsarrangement fandt sted i Bruxelles.

Ud over strukturen for forhandlingerne og kommende spørgsmål fokuserede indledningen af forhandlinger på:

 • spørgsmål vedrørende borgerrettigheder
 • den finansielle opgørelse
 • den nordirske grænse
 • andre spørgsmål i forbindelse med udtrædelsen

Repræsentanter for Det Europæiske Råds formand var til stede sammen med Europa-Kommissionens repræsentanter og deltog i en støttende rolle i forhandlingerne. EU's forhandler vil systematisk rapportere til Det Europæiske Råd og Rådet og dets forberedende organer.

22. maj

Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50)

22. maj vedtog Rådet i EU-27-format en afgørelse om bemyndigelse af indledning af Brexitforhandlinger med UK. Afgørelsen udpegede også Europa-Kommissionen som EU's forhandler.

Rådet vedtog desuden forhandlingsdirektiver (et mandat til Kommissionen) med henblik på første fase af forhandlingerne.

Det vedtog også en afgørelse om nedsættelse af en ad hoc-gruppe, der skal bistå Rådet og Coreper i spørgsmål vedrørende UK's udtræden af Unionen.

17. maj

EU-27-ambassadører godkender principperne for gennemsigtighed

De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) i EU-27-format godkendte de vejledende principper for gennemsigtighed i Brexitforhandlingerne. Principperne vil lette en effektiv offentlig kontrol med de forestående forhandlinger, der er uden fortilfælde.

Alle forhandlingsdokumenter fra EU's forhandler (Kommissionen), som deles med Rådet, Europa-Parlamentet eller UK, vil blive offentliggjort inden for rammerne af EU-retten.

Reglerne om gennemsigtighed og aktindsigt vil gælde for alle dokumenter i forbindelse med Brexitforhandlingerne.

3. maj

Europa-Kommissionen anbefaler et udkast til forhandlingsdirektiver

Kommissionen forelagde Rådet (på Coreperniveau) en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Brexitforhandlingerne. Heri indgår et udkast til forhandlingsdirektiver (detaljeret mandat til Kommissionen).

På grundlag af denne henstilling forventes Rådet (amindelige anliggender) 22. maj 2017 at godkende indledning af forhandlinger, udpege Kommissionen til EU-forhandler og vedtage forhandlingsdirektiverne.

29 april

Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd (artikel 50)

29. april mødtes EU-27-lederne på det første topmøde, efter at Det Forenede Kongerige officielt udløste artikel 50. De vedtog enstemmigt retningslinjerne for de kommende Brexitdrøftelser. Dermed fastlægges rammen for forhandlingerne og EU's overordnede holdninger og principper.

27. april

Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50)

Rådet i EU-27-format afsluttede forberedelserne til det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd (artikel 50) 29. april 2017 ved at drøfte udkastet til retningslinjer for Brexitforhandlingerne.

6. april

Formand Donald Tusk mødes med premierminister Theresa May i London

Formanden for Det Europæiske Råd mødtes med Det Forenede Kongeriges premierminister en uge efter den officielle meddelelse i henhold til artikel 50.

"Jeg mødes med Theresa May for at sikre, at Brexitdrøftelserne får en god start. Vi blev enige om at holde regelmæssig kontakt gennem hele processen."

Formand Donald Tusk

31. marts

Udkastet til forhandlingsretningslinjer sendes til lederne

Udkastet til retningslinjer blev offentliggjort 31. marts 2017 Formand Donald Tusk redegjorde for de vigtigste elementer i forslaget på pressemødet i Malta den pågældende dag.

"EU27 er hverken nu eller fremover ude på at straffe nogen. Brexit er allerede i sig selv straf nok. Efter at have stået sammen i mere end 40 år skylder vi hinanden at gøre alt, hvad vi kan, for at gøre denne skilsmisse så gnidningsløs som muligt."

Formand Donald Tusk 

Det ekstraordinære Europæiske Råd (artikel 50) mødes i et EU27-format 29. april 2017 med henblik på at nå til enighed om den endelige tekst til retningslinjer.

29. marts

UK aktiverer formelt artikel 50 for at forlade EU

UK har formelt meddelt Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.

Det Europæiske Råd vedtog en erklæring om UK's meddelelse.

Vi beklager, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union, men vi er klar til den proces, som vi nu er nødt til at følge. (...) Under disse forhandlinger vil Unionen handle som en enhed og varetage sine interesser. Vores første prioritet bliver at minimere den usikkerhed, som Det Forenede Kongeriges beslutning har skabt for vores borgere, virksomheder og medlemsstater.

Det Europæiske Råd, 29. marts 2017

21. marts

Formand Donald Tusk indkalder til et møde i Det Europæiske Råd om Brexit 29. april 2017

Det Europæiske Råd for EU-27 skal på et ekstraordinært møde vedtage retningslinjerne for Brexitdrøftelserne. "Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at gøre skilsmisseprocessen så lidt smertefuld for EU som muligt", sagde Donald Tusk.

Formand Donald Tusks indkaldelse kommer som reaktion på, at London har meddelt, at det agter at udløse artikel 50 29. marts 2017.

2016

15. december

Forhandlingsprocedure

Infografik – Brexitprocessen

Infografik om Brexitprocessen

På det uformelle møde i december 2016 udsendte de 27 ledere, Det Europæiske Råds formand og Kommissionens formand en erklæring, hvori de erklærede, at de er rede til at indlede forhandlinger med UK, så snart UK har givet meddelelse efter artikel 50.

De blev også enige om følgende procedure for de kommende brexitdrøftelser:

 1. UK aktiverer artikel 50 ved at meddele Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.
 2. De 27 EU-ledere vedtager "retningslinjer", herunder principper for og generelle holdninger til forhandlingerne. De ajourfører disse retningslinjer i løbet af forhandlingerne efter behov.
 3. Efter henstilling fra Kommissionen bemyndiger Rådet (almindelige anliggender) til indledning af forhandlingerne.
 4. Rådet vedtager forhandlingsdirektiver om substansen og om de nærmere institutionelle ordninger. Disse kan ændres og suppleres under hele forhandlingsforløbet.
 5. Rådet udpeger Kommissionen som Unionens forhandler, som forhandler på vegne af de 27. Kommissionen har udpeget Michel Barnier som chefforhandler. Den aflægger rapport til lederne og til Rådet under forhandlingerne og holder også Europa-Parlamentet "nøje og regelmæssigt underrettet".
 6. Rådet og dets forberedende organer sikrer, at forhandlingerne føres i overensstemmelse med de retningslinjer, som EU-27 har udstukket. Det yder vejledning til Kommissionen.

"Vi vedtog den organisatoriske struktur, hvor Det Europæiske Råd bevarer den politiske kontrol med processen, og hvor Kommissionen er Unionens forhandler", sagde formand Donald Tusk efter mødet.

29. november

Status for borgere fra EU og UK: Tusk besvarer britiske parlamentsmedlemmer

EU-formand Donald Tusk besvarede britiske parlamentsmedlemmers spørgsmål om status for EU-statsborgere i UK og britiske statsborgere, der bor og arbejder i Europa.

"I jeres brev bad I mig om at "afklare spørgsmålet en gang for alle" på Det Europæiske Råds møde i december. Det vil rent faktisk betyde, at vi indleder forhandlingerne i december. Det er EU rede til, men kun på betingelse af at artikel 50 er blevet aktiveret. (...) beslutningen om at aktivere artikel 50 ligger alene hos UK, og det respekterer vi fuldt ud."

"Ligesom jer vil jeg også gerne undgå en situation, hvor borgerne bliver "forhandlingsbrikker" i forhandlingsprocessen. Det kræver præcise og omfattende løsninger, der ikke bare giver borgerne flotte ord med på vejen, men reelle garantier, så de kan vide sig trygge."

13. oktober

"Hård Brexit" eller "ingen Brexit", siger Tusk

"Det eneste rigtige alternativ til en "hård Brexit" er "ingen Brexit", selv om næsten ingen i dag tror på en sådan mulighed", sagde Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd i sin tale i European Policy Centre i Bruxelles.

Han sagde, at den vigtigste opgave under udtrædelsesforhandlingerne vil være at beskytte EU's interesser og hvert af de 27 landes interesser. Han understregede også, at adgang til Europas indre marked kræver accept af EU's fire friheder: personer, varer, kapital og tjenesteydelser.

2. oktober

UK vil indlede de formelle forhandlinger om udtrædelse af EU inden udgangen af marts 2017, sagde den britiske premierminister, Theresa May, 2. oktober på konferencen i Birmingham.

EU-formand Donald Tusk udtrykte straks tilfredshed med udtalelsen. "Det bringer en velkommen klarhed over indledningen af Brexitforhandlingerne. Når artikel 50 er blevet aktiveret, vil EU-27 arbejde for at sikre sine interesser," skrev han på Twitter.

8. september

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, rejste til London for at udveksle synspunkter med UK's premierminister, Theresa May.

"Jeg sagde til premierminister May, at jeg er overbevist om, at det er i alles bedste interesse, at vi snart indleder forhandlinger, for at mindske og i sidste ende få ende på uvisheden", sagde han efter mødet.

29. juni

Uformelt møde mellem EU's 27 stats- og regeringschefer

"Vi er fast besluttet på at stå sammen og arbejde inden EU's rammer med udfordringerne i de 21. århundrede og finde løsninger, der er i vores nationers og befolkningers interesse", udtalte de 27 ledere i deres fælles erklæring efter det uformelle møde 29. juni. De opfordrede også Det Forenede Kongeriges regering til hurtigst muligt at meddele Det Europæiske Råd, at det ønsker at træde ud af EU.

De 27 ledere mødes igen i september 2016 for at forsætte drøftelserne om EU's fremtid.

28. juni

Det Europæiske Råd, 28. juni 2016

Det Europæiske Råd fokuserede på udfaldet af folkeafstemningen i UK. Premierminister David Cameron redegjorde for situationen i UK efter folkeafstemningen. Herefter fulgte en første udveksling af synspunkter.

"Lederne forstår, at der nu er behov for en vis tid, så støvet kan lægge sig i Det Forenede Kongerige. Men de forventer også, at den britiske regering snarest muligt melder ud med deres intentioner", sagde formand Donald Tusk på pressekonferencen efter mødet.

24. juni

Presseerklæring fra formand Donald Tusk om resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige

"Vi er forberedt på dette negative scenario. Der bliver ikke noget retligt tomrum", sagde formand Donald Tusk efter det officielle resultat af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige.

24. juni

Fælles erklæring fra EU's ledere og det nederlandske formandskab om resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige

"Den britiske befolkning har ved en fri og demokratisk proces ytret ønske om at forlade Den Europæiske Union. Vi beklager, men respekterer denne beslutning", sagde EU-formand Donald Tusk, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, Europa-Parlamentets formand Martin Schulz og den nederlandske premierminister Mark Rutte i en fælles erklæring.

"Som aftalt vil den nye ordning for Det Forenede Kongerige i Den Europæiske Union, der blev indgået på Det Europæiske Råds møde 18.-19. februar 2016, ikke få virkning, og den ophører med at eksistere. Der bliver ingen genforhandling", tilføjede de.

23. juni

UK's folkeafstemning

23. juni 2016 stemte de britiske borgere for at forlade Den Europæiske Union. Afstemningen kom efter intense forhandlinger om en aftale, der ville styrke Det Forenede Kongeriges særlige status i EU.