Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
Brexit: forhandlingsprocessen forklaret

29. marts 2017 meddelte UK formelt Det Europæiske Råd, at det havde besluttet at forlade EU.
Vigtigste dokumenter i forbindelse med brexitforhandlingerne

2017

8. december

4. december

Donald Tusk mødes med Theresa May i Bruxelles
Donald Tusk mødes med Theresa May i Bruxelles

Stadig mulighed for aftale om brexit på Det Europæiske Råd i december.

Efter mødet med premierminister Theresa May forklarede formand Donald Tusk, at han er klar til at forelægge udkastet til EU27-retningslinjerne for brexitforhandlingerne om overgangen og det fremtidige forhold, men at UK og Kommissionen har bedt om mere tid. Han bekræftede:

Det bliver nu ret vanskeligt, men der er stadig mulighed for en aftale på Det Europæiske Råd i december.

Formand Donald Tusk

1. december

Donald Tusk mødes med Irlands taoiseach – tale

Formand Donald Tusk mødes med taoiseach Leo Varadkar i Dublin

Nøglen til UK's fremtid ligger – til en vis grad – i Dublin, i hvert fald så længe brexitforhandlingerne fortsætter.

Formand Donald Tusk

24. november

Donald Tusk mødes med Theresa May i Bruxelles
Donald Tusk mødes med Theresa May i Bruxelles

Formand Donald Tusk mødes med premierminister Theresa May i Bruxelles

Der er en mulighed for tilstrækkelige fremskridt i forhandlingerne på Det Europæiske Råd i december. Men det er stadig en enorm udfordring. Vi skal se fremskridt fra UK's side inden for 10 dage vedrørende alle spørgsmål, herunder også Irland.

Formand Donald Tusk

20. november

17. november

Bemærkninger fra formand Donald Tusk i Göteborg efter mødet med Theresa May

Formand Donald Tusk mødes med premierminister Theresa May i Göteborg

I oktober begyndte EU-27 de interne forberedelser til anden fase af forhandlingerne, nemlig overgangen og de fremtidige forbindelser. Og vi vil være parat til at gå videre til anden fase allerede i december. Men for at kunne gøre det er vi nødt til at se flere fremskridt fra UK's side. Selv om der er gjort gode fremskridt med hensyn til borgernes rettigheder, er vi nødt til at se langt flere fremskridt vedrørende Irland og vedrørende en finansiel opgørelse.

Formand Donald Tusk

10. november

Sjette forhandlingsrunde mellem EU og UK

Sjette runde af brexitforhandlingerne blev indledt 9. november 2017 i Bruxelles. Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, UK's minister for udtræden af Den Europæiske Union, afsluttede forhandlingsrunden 10. november 2017. EU's chefforhandler sagde, at der er gjort yderligere fremskridt med tekniske detaljer, men at flere spørgsmål stadig skal afklares for at opnå tilstrækkelige fremskridt.

Der skal især stadig gøres større fremskridt inden for de 3 spørgsmål fra første fase af forhandlingerne:

 • borgernes rettigheder
 • Irland
 • finansielle forpligtelser

20. oktober

Det Europæiske Råd (artikel 50)

20. oktober blev Det Europæiske Råd (artikel 50 – EU-27) enigt om at indlede interne forberedelser til anden fase af brexitdrøftelserne.

Ledere fra EU-27 opfordrede til større fremskridt på de tre følgende områder:

 • borgernes rettigheder
 • Irland
 • finansielle forpligtelser

De sagde også, at de på topmødet i december igen vil vurdere status for fremskridt for at fastslå, om der er gjort "tilstrækkelige fremskridt" med hvert af de tre ovenstående spørgsmål. Det Europæiske Råd opfordrede Rådet (artikel 50) til sammen med Unionens forhandler at indlede interne forberedende drøftelser vedrørende rammen for de fremtidige forbindelser og eventuelle overgangsordninger.

17. oktober

12. oktober

Femte forhandlingsrunde mellem EU og UK

Femte runde af brexitforhandlingerne blev indledt 9. oktober 2017 i Bruxelles. Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, UK's minister for udtræden af Den Europæiske Union, afsluttede forhandlingsrunden 12. oktober 2017. EU's chefforhandler noterede sig, at der ikke var gjort nogen store fremskridt, selv om runden blev afviklet i en konstruktiv atmosfære.

Med hensyn til borgernes rettigheder deler EU og UK fælles mål:

 • at udtrædelsesaftalen har direkte virkning, hvilket er afgørende for effektivt at garantere alle borgeres rettigheder
 • at disse rettigheder fortolkes ensartet i EU og i UK

EU har endnu ikke behandlet UK's forslag om en ny og forenklet administrativ procedure, som EU-borgere i UK skal anvende for at gøre deres rettigheder gældende. EU lagde vægt på, at en sådan procedure skal være så smidig og enkel som muligt.

Med hensyn til Irland:

 • der blev gjort fremskridt med hensyn til opretholdelsen af det fælles rejseområde
 • der er brug for en bedre forståelse for at finde løsninger på de udfordringer, der knytter sig til Nord-Syd-samarbejdet
 • der blev opnået enighed om de seks principper, som EU har foreslået for at beskytte alle dele af Langfredagsaftalen

Med hensyn til den finansielle opgørelse:

 • efter at have bekræftet, at UK vil opfylde de forpligtelser, det har påtaget sig under sit medlemskab, meddelte UK, at det i denne uge ikke er i stand til at præcisere, hvilke forpligtelser det drejer sig om
 • der blev derfor ført tekniske drøftelser, men der var ingen fremskridt i forhandlingerne, og Michel Barnier gav udtryk for stigende bekymring over håndknuden i sagen

På denne baggrund konkluderede Michel Barnier, at han ikke er i stand til at henstille til Det Europæiske Råd i næste uge, at det indleder drøftelser om de fremtidige forbindelser.

28. september

Fjerde forhandlingsrunde mellem EU og UK

Fjerde runde af brexitforhandlingerne blev indledt 25. september 2017 i Bruxelles. Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, UK's minister for udtræden af Den Europæiske Union, afsluttede forhandlingsrunden 28. september 2017. EU's chefforhandler erklærede, at runden ganske vist har bragt mere klarhed over en række spørgsmål, men at der stadig skal gøres mere.

Med hensyn til borgernes rettigheder blev der opnået enighed om at give tilbagetrækningsaftalen direkte virkning, men der er fortsat uenighed om en række andre vigtige spørgsmål.

Med hensyn til den finansielle opgørelse blev der ført nyttige drøftelser om nogle tekniske aspekter. UK forklarede imidlertid, at det ikke var i stand til at præcisere sine forpligtelser i løbet af medlemskabet.

Der var en konstruktiv diskussion om Irland, og der blev gjort fremskridt på nogle områder. Begge parter var enige om, at Irland er i en unik situation, der kræver unikke løsninger. De begyndte at udarbejde fælles principper.

26. september

Bemærkninger fra formand Donald Tusk i London efter mødet med Theresa May

Formand Donald Tusk mødes med premierminister Theresa May i London

Formanden for Det Europæiske Råd mødtes med UK's premierminister i London, mens fjerde forhandlingsrunde fandt sted i Bruxelles.

Formand Donald Tusk var forsigtig optimistisk med hensyn til den konstruktive og mere realistiske tone i premierministerens tale i Firenze den foregående uge og med hensyn til deres drøftelser i London.

Med hensyn til de opnåede fremskridt anførte han dog:

"Hvis EU-landene spurgte mig i dag, ville jeg sige, at der ikke er "tilstrækkelige fremskridt" endnu."

Uformelt møde mellem de 27 EU-stats- og -regeringschefer

25. september

31. august

Tredje forhandlingsrunde

Tredje runde af brexitforhandlingerne blev indledt 28. august 2017 i Bruxelles. Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, UK's minister for udtræden af Den Europæiske Union, indledte forhandlingerne. I denne runde fortsatte arbejdet om de vigtigste spørgsmål med henblik på en velordnet udtræden for UK:

 • borgernes rettigheder: EU's og UK's forhandlere fortsatte med at gennemgå og sammenligne deres respektive holdninger, især spørgsmål, der endnu ikke er behandlet i tidligere runder, f.eks. erhvervsmæssige kvalifikationer og økonomiske rettigheder. Resultatet af disse drøftelser kan ses i et ajourført sammenligningsdokument, som blev vedtaget i fællesskab af parterne i denne runde
 • den finansielle opgørelse: Begge sider fortsatte de drøftelser, der var indledt i tidligere runder, bl.a. ved at sammenligne de respektive juridiske analyser af UK's forpligtelser over for EU

 • Irland og den overordnede forvaltning af udtrædelsesaftalen blev drøftet

 • forhandlerne drøftede også andre spørgsmål i forbindelse med udtrædelsen (Euratom, varer, der er bragt i omsætning, verserende EU-procedurer og civil- og strafferetligt samarbejde)

20. juli

Anden forhandlingsrunde mellem EU og UK

20. juli 2017 afsluttede Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, UK's minister for udtræden af Den Europæiske Union, anden runde af brexitforhandlingerne. Målet med denne 4-dages runde, der fandt sted i Bruxelles, var at forelægge de respektive standpunkter.

Efter forhandlingsrunden blev der udsendt et notat, der skitserer de punkter, hvor der var enighed og uenighed vedrørende borgernes rettigheder.

22. juni

Det Europæiske Råd (artikel 50)

22. juni gjorde Det Europæiske Råd (artikel 50 – EU-27) status over den seneste udvikling i forhandlingerne efter UK's meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU.

I tilknytning til mødet godkendte EU-27-lederne proceduren for flytning af de EU-agenturer, der i øjeblikket ligger i UK.

20. juni

Højdepunkter fra Rådet (almindelige anliggender) og Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)), 20. juni 2017 i Luxembourg.

Rådet (almindelige anliggender (artikel 50))

Rådet i EU-27-format blev af Kommissionen orienteret om første runde af brexitforhandlingerne med UK. Ministrene drøftede status i brexitforhandlingerne og vejen frem.

I tilknytning til samlingen i Rådet drøftede EU-27-ministrene proceduren for flytning af de EU-agenturer, der i øjeblikket ligger i UK.

EU-27-ministrene ventes at godkende proceduren i tilknytning til mødet i Det Europæiske Råd (artikel 50) 22. juni 2017.

Proceduren vil bestå i:

 • en indkaldelse af tilbud fra EU-landene
 • en vurdering foretaget af Kommissionen på grundlag af objektive kriterier
 • en endelig afgørelse efter afstemning blandt de 27 EU-lande i efteråret 2017

19. juni

Indledning af forhandlinger mellem EU og UK

19. juni 2017 afsluttede Michel Barnier, EU's chefforhandler, og David Davis, UK's minister for udtræden af Den Europæiske Union, første runde af brexitforhandlingerne. Dette endagsarrangement fandt sted i Bruxelles.

Ud over strukturen for forhandlingerne og kommende spørgsmål fokuserede indledningen af forhandlinger på:

 • spørgsmål vedrørende borgernes rettigheder
 • den finansielle opgørelse
 • den nordirske grænse
 • andre spørgsmål i forbindelse med udtrædelsen

Repræsentanter for Det Europæiske Råds formand var til stede sammen med Europa-Kommissionens repræsentanter og deltog i en støttende rolle i forhandlingerne. EU's forhandler vil systematisk rapportere til Det Europæiske Råd og Rådet og dets forberedende organer.

22. maj

Højdepunkter fra Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)), 22. maj 2017 i Bruxelles

Rådet (almindelige anliggender (artikel 50))

22. maj vedtog Rådet i EU-27-format en afgørelse om bemyndigelse af indledning af brexitforhandlinger med UK. Afgørelsen udpegede også Europa-Kommissionen som EU's forhandler.

Rådet vedtog desuden forhandlingsdirektiver (et mandat til Kommissionen) med henblik på første fase af forhandlingerne.

Det vedtog også en afgørelse om nedsættelse af en ad hoc-gruppe, der skal bistå Rådet og Coreper i spørgsmål vedrørende UK's udtræden af Unionen.

19. maj

EU-27-ambassadører godkender principper om gennemsigtighed

De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) i EU-27-format godkendte de vejledende principper om gennemsigtighed i brexitforhandlingerne. Principperne vil lette en effektiv offentlig kontrol med de forestående forhandlinger, der er uden fortilfælde.

Alle forhandlingsdokumenter fra EU's forhandler (Kommissionen), som deles med Rådet, Europa-Parlamentet eller UK, vil blive offentliggjort inden for rammerne af EU-retten.

Reglerne om gennemsigtighed og aktindsigt vil gælde for alle dokumenter i forbindelse med brexitforhandlingerne.

3. maj

Europa-Kommissionen anbefaler et udkast til forhandlingsdirektiver

Kommissionen forelagde Rådet (på Coreperniveau) en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om brexitforhandlingerne. Heri indgår et udkast til forhandlingsdirektiver (detaljeret mandat til Kommissionen).

På grundlag af denne henstilling ventes Rådet (almindelige anliggender) 22. maj 2017 at godkende indledning af forhandlinger, udpege Kommissionen til EU-forhandler og vedtage forhandlingsdirektiverne.

27. april

Højdepunkter fra Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)), 27. april 2017 i Luxembourg

Rådet (almindelige anliggender (artikel 50))

Rådet i EU-27-format afsluttede forberedelserne til det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd (artikel 50) 29. april 2017 ved at drøfte udkastet til retningslinjer for brexitforhandlingerne.

29. april

Højdepunkter fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd (artikel 50)

Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd (artikel 50)

29. april mødtes EU-27-lederne på første topmøde, efter at UK officielt har udløst artikel 50. De vedtog enstemmigt retningslinjerne for de kommende brexitforhandlinger. Dermed har de fastlagt rammerne for forhandlingerne og EU's overordnede holdninger og principper.

6. april

6. april 2017 mødtes formand Donald Tusk med premierminister Theresa May i London

Formand Donald Tusk mødes med premierminister Theresa May i London

Formanden for Det Europæiske Råd mødtes med UK's premierminister en uge efter den officielle meddelelse i henhold til artikel 50.

"Mødet med Theresa May skal sikre, at brexitdrøftelserne får en god start. Vi var enige om at holde regelmæssig kontakt gennem hele processen."

31. marts

Bemærkninger fra formand Donald Tusk om de næste skridt efter UK's meddelelse, 31. marts 2017 i Malta

Udkastet til forhandlingsretningslinjer sendes til lederne

Udkastet til retningslinjer blev offentliggjort 31. marts 2017. Formand Donald Tusk redegjorde for de vigtigste punkter i forslaget på pressemødet i Malta denne dag.

"EU-27 er hverken nu eller fremover ude på at straffe nogen. Brexit er allerede i sig selv straf nok. Efter at have stået sammen i mere end 40 år skylder vi hinanden at gøre alt, hvad vi kan, for at gøre denne skilsmisse så gnidningsløs som muligt."

Der er ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd (artikel 50 – EU-27) 29. april 2017 for at nå til enighed om den endelige tekst til retningslinjer.

29. marts

Meddelelsesskrivelsen (artikel 50) blev overbragt 29. marts 2017
Meddelelsesskrivelsen (artikel 50) blev overbragt 29. marts 2017

UK aktiverer formelt artikel 50 for at forlade EU

UK har formelt meddelt Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.

Det Europæiske Råd vedtog en erklæring om UK's meddelelse.

Vi beklager, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union, men vi er klar til den proces, som vi nu er nødt til at følge. (...) Under disse forhandlinger vil Unionen handle som en enhed og varetage sine interesser. Vores første prioritet bliver at minimere den usikkerhed, som Det Forenede Kongeriges beslutning har skabt for vores borgere, virksomheder og medlemsstater.

21. marts

Formand Donald Tusk bebudede et møde om brexit i Det Europæiske Råd 29. april 2017

Formand Donald Tusk indkalder Det Europæiske Råd til møde om brexit 29. april 2017

Det Europæiske Råd for EU-27 skal på et ekstraordinært møde vedtage retningslinjerne for brexitforhandlingerne. "Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at gøre skilsmisseprocessen så lidt smertefuld for EU som muligt", sagde Donald Tusk.

Formand Donald Tusks indkaldelse kommer som reaktion på, at London har meddelt, at det har besluttet at udløse artikel 50 29. marts 2017.

2016

15. december

Forhandlingsprocedure

På det uformelle møde i december 2016 udsendte de 27 ledere, Det Europæiske Råds formand og Kommissionens formand en erklæring, hvori de erklærede, at de er rede til at indlede forhandlinger med UK, så snart UK har givet meddelelse efter artikel 50.

De blev også enige om følgende procedure for de kommende brexitdrøftelser:

 1. UK aktiverer artikel 50 ved at meddele Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.
 2. De 27 EU-ledere vedtager "retningslinjer", herunder principper for og generelle holdninger til forhandlingerne. De ajourfører disse retningslinjer i løbet af forhandlingerne efter behov.
 3. Efter henstilling fra Kommissionen bemyndiger Rådet (almindelige anliggender) til indledning af forhandlingerne.
 4. Rådet vedtager forhandlingsdirektiver om substansen og om de nærmere institutionelle ordninger. Disse kan ændres og suppleres under hele forhandlingsforløbet.
 5. Rådet udpeger Kommissionen som Unionens forhandler, der forhandler på vegne af de 27. Kommissionen har udpeget Michel Barnier som chefforhandler. Den aflægger rapport til lederne og til Rådet under forhandlingerne og holder også Europa-Parlamentet "nøje og regelmæssigt underrettet".
 6. Rådet og dets forberedende organer sikrer, at forhandlingerne føres i overensstemmelse med de retningslinjer, som EU-27 har udstukket. Det yder vejledning til Kommissionen.

"Vi vedtog den organisatoriske struktur, hvor Det Europæiske Råd bevarer den politiske kontrol med processen, og hvor Kommissionen er Unionens forhandler", sagde formand Donald Tusk efter mødet.

29. november

Status for borgere fra EU og UK: Tusk besvarer britiske parlamentsmedlemmer

Formand Donald Tusk besvarede britiske parlamentsmedlemmers spørgsmål om status for EU-statsborgere i UK og britiske statsborgere, der bor og arbejder i Europa.

"I jeres brev bad I mig om at "afklare spørgsmålet en gang for alle" på Det Europæiske Råds møde i december. Det ville rent faktisk betyde, at vi indleder forhandlingerne i december. Det er EU rede til, men kun på betingelse af at artikel 50 er blevet aktiveret. (...) beslutningen om at aktivere artikel 50 ligger alene hos UK, og det respekterer vi fuldt ud."

"Ligesom jer vil jeg også gerne undgå en situation, hvor borgerne bliver "forhandlingsbrikker" i forhandlingsprocessen. Det kræver præcise og omfattende løsninger, der ikke bare giver borgerne flotte ord med på vejen, men reelle garantier, så de kan vide sig trygge."

13. oktober

Formand Donald Tusk talte på European Policy Centres konference 13. oktober 2016

"Hård brexit" eller "ingen brexit", siger Tusk

"Det eneste reelle alternativ til en "hård brexit" er "ingen brexit", selv om næsten ingen i dag tror på en sådan mulighed", sagde Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd i sin tale i European Policy Centre i Bruxelles.

Han sagde, at den vigtigste opgave under udtrædelsesforhandlingerne vil være at beskytte EU's interesser og hvert af de 27 landes interesser. Han understregede også, at adgang til Europas indre marked kræver accept af EU's fire friheder: personer, varer, kapital og tjenesteydelser.

2. oktober

UK aktiverer artikel 50 inden udgangen af marts 2017

UK vil indlede de formelle forhandlinger om udtrædelse af EU inden udgangen af marts 2017, sagde den britiske premierminister, Theresa May, 2. oktober på konferencen i Birmingham.

Formand Donald Tusk udtrykte straks tilfredshed med udtalelsen. "Det bringer en velkommen klarhed over indledningen af brexitforhandlingerne. Når artikel 50 er aktiveret, vil EU-27 arbejde for at sikre sine interesser", skrev han på Twitter.

Premierminister Mays udtalelse bringer en velkommen klarhed over brexitforhandlingernes indledning. Når artikel 50 er aktiveret, vil EU-27 arbejde for at sikre sine interesser

8. september

Møde med UK’s premierminister, Theresa May

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, rejste til London for at udveksle synspunkter med UK's premierminister, Theresa May.

"Jeg sagde til premierminister May, at jeg er overbevist om, at det er i alles bedste interesse, at vi snart indleder forhandlinger for at mindske og i sidste ende få ende på uvisheden", sagde han efter mødet.

29. juni

På deres uformelle møde 29. juni blev de 27 ledere enige om at mødes igen 16. september i Bratislava for at fortsætte drøftelserne

Uformelt møde mellem de 27 EU-stats- og -regeringschefer

"Vi er fast besluttet på fortsat at stå sammen og arbejde inden for rammerne af EU for at håndtere det 21. århundredes udfordringer og finde løsninger, der er i vores nationers og befolkningers interesse", sagde de 27 ledere i deres fælles erklæring efter det uformelle møde 29. juni. De opfordrede også UK's regering til så hurtigt som muligt at meddele Det Europæiske Råd, at den har besluttet at udtræde af EU.

De 27 ledere mødes igen i september 2016 for at forsætte drøftelserne om EU's fremtid.

24. juni

Fælles erklæring fra EU's ledere og det nederlandske formandskab om resultatet af folkeafstemningen i UK

"Den britiske befolkning har i en fri og demokratisk proces ytret ønske om at forlade Den Europæiske Union. Vi beklager, men respekterer denne beslutning", sagde formand Donald Tusk, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, Europa-Parlamentets formand Martin Schulz og den nederlandske premierminister Mark Rutte i en fælles erklæring.

"Som aftalt vil den nye ordning for Det Forenede Kongerige i Den Europæiske Union, der blev indgået på Det Europæiske Råds møde 18.-19. februar 2016, ikke få virkning, og den ophører med at eksistere. Der bliver ingen genforhandling", tilføjede de.

28. juni

Det Europæiske Råd drøftede resultatet af folkeafstemningen i UK 23. juni 2016

Det Europæiske Råd, 28. juni 2016

Det Europæiske Råd fokuserede på resultatet af folkeafstemningen i UK. Premierminister David Cameron redegjorde for situationen i UK efter folkeafstemningen. Herefter fulgte en første udveksling af synspunkter.

"Lederne forstår, at der nu er behov for en vis tid, så støvet kan lægge sig i UK. Men de forventer også, at UK's regering snarest muligt kommer med en udmelding om sine intentioner", sagde EU-formand Donald Tusk på pressekonferencen efter mødet.

24. juni

Presseerklæring fra formand Donald Tusk om resultatet af folkeafstemningen i UK

Presseerklæring fra formand Donald Tusk om resultatet af folkeafstemningen i UK

"Vi er forberedt på dette negative scenarie. Der bliver ikke noget retligt tomrum", sagde formand Donald Tusk efter de officielle resultater af folkeafstemningen i UK.

23. juni

Folkeafstemning i UK

23. juni 2016 stemte de britiske borgere for at forlade Den Europæiske Union. Afstemningen kom efter intense forhandlinger om en aftale, der ville styrke UK's særlige status i EU.