Vigtigste mål:

  • at bidrage til at sikre konvergens og stabilitet i EU 
  • at bidrage til at sikre sunde offentlige forvaltninger
  • at fremme økonomisk vækst 
  • at forhindre uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i EU
  • at gennemføre Europa 2020-strategien

Det europæiske semester er en cyklus til koordinering af de økonomiske politikker og finanspolitikkerne i EU. Det er en del af Den Europæiske Unions ramme for økonomisk styring.

Det fokuserer på 6-måneders perioden fra begyndelsen af hvert år, deraf navnet − "semester".

I løbet af det europæiske semester tilpasser EU-landene deres budgetpolitikker og økonomiske politikker til de mål og regler, der er aftalt på EU-plan. 

Hvilke politikker koordineres i det europæiske semester?

Det europæiske semester omfatter koordinering af de økonomiske politikker i 3 blokke:

  • strukturreformer, der fokuserer på at fremme vækst og beskæftigelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien
  • finanspolitikker for at sikre bæredygtige offentlige finanser i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten
  • forebyggelse af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer

Hvorfor blev det europæiske semester indført?

De seneste års økonomiske krise har vist, at der er behov for en stærkere økonomisk styring og en bedre politikkoordinering mellem EU-landene.

I et EU med stærkt integrerede økonomier kan en øget politikkoordinering være med til at forhindre uoverensstemmelser og bidrage til at sikre konvergens og stabilitet i EU som helhed og i EU-landene.

Indtil 2010 blev procedurerne for koordinering af de økonomiske politikker gennemført uafhængigt af hinanden.

EU-landene så derfor, at der var behov for at afstemme tidsplanerne for disse procedurer for at strømline processen og bedre afstemme målene for de nationale budget-, vækst- og beskæftigelsespolitikker og samtidig tage hensyn til de mål, som de har fastsat på EU-plan.

Desuden var der behov for at udvide områderne for overvågning og koordinering til også at omfatte bredere makroøkonomiske politikker.

Af disse grunde og som led i en bredere reform af EU's økonomiske styring besluttede Det Europæiske Råd at indføre det europæiske semester i 2010. Retsgrundlaget for processen er den såkaldte "sixpack" – 6 retsakter, som ændrede stabilitets- og vækstpagten. Det første europæiske semester blev gennemført i 2011.