Terrorisme udgør en trussel mod vores sikkerhed, værdierne i vores demokratiske samfund og de europæiske borgeres rettigheder og frihedsrettigheder.

Bekæmpelsen af terrorisme er en topprioritet for EU og dets medlemsstater og internationale partnere.

142mislykkede, afværgede eller gennemførte terrorangreb i 2016
1002personer arresteret for terroraktiviteter i 2016

EU's terroristliste

Efter terrorangrebene 11. september 2001 oprettede EU en liste over de personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger og omfattet af restriktive foranstaltninger.

Indsatsen over for udenlandske krigere

EU har vedtaget en omfattende tilgang til håndtering af problemet med fremmedkrigere.

De seneste tiltag på dette område omfatter:

 • skærpede regler, der skal forhindre nye former for terrorisme
 • styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser
 • bedre kontrol med skydevåben
 • oprettelse af et særligt organ til bekæmpelse af terrorpropaganda på nettet

EU's antiterrorkoordinator

Gilles de Kerchove har været EU's antiterrorkoordinator siden 2007.

Han er ansvarlig for:

 • at koordinere EU-Rådets arbejde inden for terrorbekæmpelse
 • at overvåge gennemførelsen af EU's terrorbekæmpelsesstrategi
 • at sikre, at EU spiller en aktiv rolle i kampen mod terrorisme

EU's terrorbekæmpelsesstrategi

I 2005 vedtog Rådet EU's terrorbekæmpelsesstrategi med det formål at bekæmpe terrorisme globalt og gøre Europa sikrere.

Strategien fokuserer på 4 søjler, nemlig at:

 • forebygge
 • beskytte
 • forfølge
 • reagere

Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

I maj 2015 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet nye regler for at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

I juli 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag om ændring af de eksisterende regler med henblik på yderligere at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme. Rådet og Europa-Parlamentet behandler i øjeblikket forslaget.

Passagerlisteoplysninger

21. april 2016 vedtog Rådet et direktiv, der har til formål at harmonisere brugen af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) i EU.

Direktivet fastsætter, at PNR-oplysninger kun må anvendes til at forebygge, afsløre, efterforske og rejse tiltale for terrorhandlinger og grov kriminalitet.