EU arbejder for at øge fair arbejdskraftmobilitet i Europa ved at fjerne de barrierer, der hindrer den.

EU støtter mobilitet ved at hjælpe jobsøgende og arbejdsgivere i Europa med at finde hinanden, hvor de end befinder sig. Det forsøger også at sikre, at EU's mobile arbejdstagere ikke bliver misbrugt, og at bidrage til at koordinere bekæmpelsen af sort arbejde.

Arbejdskraftmobilitet i EU

  • 6,9 millioner EU-borgere bor og arbejder i et andet EU-land
  • Der findes over 1,1 millioner grænsearbejdere, dvs. EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land end det, de bor i

Politikkens anvendelsesområde

1. Reform af Eures, det europæiske arbejdsformidlingsnet

Reformen skal øge antallet af job, der er tilgængelige på internetportalen Eures, og gøre det lettere at finde dem. Den skal også forbedre hjælpen til jobsøgning og rekruttering i hele Europa og sikre det bedste match mellem arbejdsgivere og jobsøgende.

Efter at der var opnået enighed med Europa-Parlamentet, godkendte De Faste Repræsentanters Komité de nye regler 2. december 2015.

2. Oprettelse af en europæisk platform til bekæmpelse af sort arbejde

Den nye platform samler Kommissionen og de nationale myndigheder med ansvar for at bekæmpe sort arbejde og gør det dermed muligt at udveksle oplysninger og bedste praksis. Med tiden vil platformen fremme uddannelse af personale fra forskellige lande og fælles grænseoverskridende tilsyn.

Afgørelsen om at oprette platformen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 11. marts 2016. Platformen blev officielt lanceret i maj 2016.

3. Bedre håndhævelse af EU-reglerne om udstationering af arbejdstagere

Direktivet om håndhævelse af lovgivningen om udstationering af arbejdstagere skal styrke udstationerede arbejdstageres rettigheder, gøre det lettere at levere tjenesteydelser på tværs af grænser og bekæmpe social dumping. Formålet er at forbedre anvendelsen af de eksisterende regler uden at ændre dem.

Rådet vedtog direktivet 13. maj 2014. Efter dets vedtagelse er det trådt i kraft. EU-landene skal nu gennemføre direktivet i deres nationale lovgivninger inden 18. juni 2016.