Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

EU-agenturerne flytter fra London til Amsterdam og Paris

De to agenturer, der i øjeblikket ligger i UK, skal flyttes i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. 22. juni 2017 godkendte lederne af EU-27 i tilknytning til mødet i Det Europæiske Råd (artikel 50) en særlig procedure for flytning af disse agenturer.

Afstemningsprocedure gennemført af 27 EU-lande

Ministrene fra EU-27 stemte om flytningen af de to EU-agenturer, der ligger i Det Forenede Kongerige, i tilknytning til samlingen i Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) 20. november 2017. Valget faldt på, at EMA skal ligge i Amsterdam, Nederlandene, og EBA i Paris, Frankrig.

Infografik – Brexit: Flytning af EU-agenturer i UK

Infografik – Flytning af de to EU-agenturer, der i øjeblikket ligger i UK Se fuldstændig infografik

Infografik – Flytning af EU-agenturer

Flytning af EU-agenturer Se fuldstændig infografik

Hvordan foregik flytningsproceduren trin for trin?

Proceduren bestod af:

 1. tilbud fra EU-landene om at være vært for et af agenturerne eller dem begge indsendt senest 31. juli 2017
 2. en vurdering af tilbuddene foretaget af Kommissionen efter de fastlagte kriterier, som blev offentliggjort 30. september 2017
 3. en politisk debat på grundlag af Kommissionens vurdering i tilknytning til samlingen i Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) 17. oktober 2017
 4. en afstemningsprocedure gennemført af 27 EU-lande i tilknytning til samlingen i Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) 20. november 2017

1. Tilbud om at være vært for agenturerne

Der var 8 tilbud om at være vært for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og 19 tilbud om at være vært for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

2. Vurderingskriterier

22. juni blev lederne af 27 EU-lande enige om 6 kriterier:

 • sikkerhed for, at agenturet er operationelt, når UK forlader EU
 • stedets tilgængelighed
 • skoler til børn af agenturets personale
 • adgang til arbejdsmarkedet og lægebehandling for de ansattes ægtefæller og børn
 • forretningskontinuitet
 • geografisk spredning

Kommissionen offentliggjorde 30. september vurderingen af tilbuddene på grundlag af de 6 kriterier, som er fastlagt af EU-27.

3. Politisk drøftelse

Ministrene fra EU-27 havde i tilknytning til samlingen i Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) en politisk drøftelse om flytningen af de to EU-agenturer.

Hvilke EU-agenturer ligger i øjeblikket i Det Forenede Kongerige?

Den Europæiske Union har to agenturer i Det Forenede Kongerige. Begge ligger i London.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der blev oprettet i 1995, er ansvarligt for videnskabelig vurdering, overvågning og sikkerhedsovervågning i forbindelse med lægemidler i EU.

EMA er afgørende for et velfungerende indre marked for lægemidler i EU.

Dets vigtigste opgaver består i:

 • at fremme udviklingen af og adgangen til lægemidler
 • at vurdere ansøgninger om markedsføringstilladelse
 • at overvåge sikkerheden i forbindelse med lægemidler i hele deres livscyklus
 • at stille oplysninger til rådighed for sundhedspersonale og patienter

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) arbejder for at sikre effektiv og konsekvent tilsynsmæssig regulering og effektivt og konsekvent tilsyn i hele den europæiske banksektor. Dens overordnede mål er:

 • at opretholde den finansielle stabilitet i EU
 • at beskytte banksektorens integritet, effektivitet og ordnede funktion

EBA's primære opgave er at bidrage til indførelsen af et europæisk fælles regelsæt inden for banksektoren.

Det fælles regelsæt har til formål at udstyre de finansielle institutioner i hele EU med et fælles sæt harmoniserede tilsynsregler. Dette skal skabe lige vilkår og sikre et højt beskyttelsesniveau for indskydere, investorer og forbrugere.

EBA har også til opgave at vurdere risici og sårbarheder i EU's banksektor, navnlig gennem regelmæssige risikovurderingsrapporter og paneuropæiske stresstests.