EU's handelspolitik

Handelen med varer og tjenesteydelser udgør et vigtigt bidrag til at øge bæredygtig vækst og skabe arbejdspladser. Over 30 mio. arbejdspladser i EU er afhængige af eksporten til lande uden for EU. 90 % af den globale vækst forventes fremover at foregå uden for Europas grænser. Dermed er handel en drivkraft for vækst og en vigtig prioritet for EU.

Rådet ønsker et stærkt, regelbaseret multilateralt handelssystem. En ansvarlig EU-handelspolitik ledsages af en høj grad af gennemsigtighed og en effektiv kommunikation med borgerne om fordelene og udfordringerne i forbindelse med handel og åbne markeder.

Handelspolitik hører under EU's enekompetence. Det betyder, at EU og ikke medlemsstaterne lovgiver om handelsspørgsmål og indgår internationale handelsaftaler. Hvis aftalen dækker områder med blandet ansvar, kan Rådet først indgå aftalen, når den er blevet ratificeret af alle medlemsstaterne.

Ved at stå sammen og tale med én stemme på den internationale scene i stedet for at forfølge flere forskellige handelsstrategier står EU stærkt, når det drejer sig om international handel.

EU forvalter handelsforbindelserne med tredjelande ved hjælp af handelsaftaler. De har til formål at skabe bedre handelsmuligheder og overvinde handelsbarrierer.

EU ønsker at sikre, at importerede produkter sælges til en retfærdig og rimelig pris i EU, uanset hvor de kommer fra. Handelsregulering i form af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er et middel til at beskytte EU's producenter mod tab og bekæmpe illoyal konkurrence fra udenlandske selskaber, såsom dumping og subsidiering.