Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
  • 23.4.2015
  • 22:15
  • Pressemeddelelse
  • 204/15
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Indre anliggender

1. Situationen i Middelhavet er en tragedie. Den Europæiske Union vil mobilisere alle de kræfter, som den har til sin rådighed, for at forhindre yderligere tab af menneskeliv på havet og håndtere de underliggende årsager til den humanitære nødsituation, som vi står over for, i samarbejde med oprindelses- og transitlandene. Vores umiddelbare prioritet er at forhindre, at flere mennesker mister livet på havet.

2. Vi har derfor besluttet at styrke vores tilstedeværelse på havet, bekæmpe menneskehandlerne, forhindre ulovlige migrationsstrømme og forstærke den interne solidaritet og ansvarlighed. Eftersom ustabilitet i Libyen skaber et ideelt miljø for menneskehandlernes kriminelle virksomhed, vil vi aktivt støtte alle FN-ledede bestræbelser på at genetablere regeringens autoritet i Libyen. Vi vil også intensivere indsatsen for at tackle konflikt og ustabilitet som centrale pushfaktorer bag migration, herunder i Syrien.

3. Vi forpligter os i dag til

Styrkelse af vores tilstedeværelse på havet

a) hurtigt at styrke EU-operationerne Triton og Poseidon ved som minimum at tredoble de finansielle midler til dette formål i 2015 og 2016 og øge antallet af aktiver og dermed gøre det muligt at øge eftersøgnings- og redningsmulighederne inden for Frontex' mandat. Vi ser med tilfredshed på de tilsagn, som medlemsstaterne allerede har givet, og som vil gøre det muligt at nå dette mål i de kommende uger

Bekæmpelse af menneskehandlere i overensstemmelse med folkeretten

b) at ødelægge menneskehandlernes netværk, bringe gerningsmændene for retten og beslaglægge deres aktiver såvel gennem hurtig handling fra medlemsstaternes myndigheders side i samarbejde med Europol, Frontex, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og Eurojust som gennem øget efterretning og politisamarbejde med tredjelande

c) at igangsætte en systematisk indsats for at finde, opbringe og destruere fartøjer, inden de anvendes af menneskehandlere

d) den højtstående repræsentant opfordres samtidig til øjeblikkeligt at påbegynde forberedelserne af en eventuel FSFP-operation med henblik herpå

e) at benytte Europol til at opspore og anmode om fjernelse af internetindhold, som anvendes af menneskehandlere til at tiltrække migranter og flygtninge, i overensstemmelse med nationale forfatninger

Forhindring af ulovlige migrationsstrømme

f) at øge støtten til bl.a. Tunesien, Egypten, Sudan, Mali og Niger med henblik på at overvåge og kontrollere landgrænser og ‑ruter, idet der bygges videre på de nuværende FSFP-operationer i regionen samt på rammerne for regionalt samarbejde (Rabatprocessen og Khartoumprocessen); at intensivere dialogen med Den Afrikanske Union på alle niveauer vedrørende alle disse spørgsmål

g) at styrke vores politiske samarbejde med afrikanske partnere på alle niveauer for at tackle årsagen til ulovlig migration og bekæmpe menneskesmugling og -handel. EU vil rejse disse spørgsmål med Den Afrikanske Union og de vigtigste berørte lande og vil foreslå at afholde et topmøde med disse lande på Malta i de kommende måneder

h) at intensivere samarbejdet med Tyrkiet på baggrund af situationen i Syrien og Irak

i) at indsætte europæiske migrationsforbindelsesofficerer i centrale lande for at indsamle oplysninger om migrationsstrømme, koordinere med nationale forbindelsesofficerer og samarbejde direkte med de lokale myndigheder

j) at arbejde sammen med regionale partnere om kapacitetsopbygning med henblik på forvaltning af søgrænser samt eftersøgnings- og redningsoperationer

k) at iværksætte regionale udviklings- og beskyttelsesprogrammer for Nordafrika og Afrikas Horn

l) at opfordre Kommissionen og den højtstående repræsentant til at mobilisere alle redskaber, herunder gennem udviklingssamarbejde og gennemførelse af EU's tilbagetagelsesaftaler og nationale tilbagetagelsesaftaler med tredjelande, for at fremme oprindelseslandes og transitlandes tilbagetagelse af ulovlige økonomiske migranter i tæt samarbejde med Den Internationale Organisation for Migration

m) under overholdelse af retten til at søge asyl at oprette et nyt tilbagesendelsesprogram med henblik på hurtig tilbagesendelse af ulovlige migranter fra de medlemsstater, der er i frontlinjen, under koordinering af Frontex

Styrkelse af den interne solidaritet og af ansvarlighed

n) at udvirke, at alle deltagende medlemsstater hurtigt og fuldstændigt gennemfører det fælles europæiske asylsystem i national ret og effektivt implementerer det, og derved sikre fælles europæiske standarder i henhold til eksisterende lovgivning

o) at øge katastrofehjælpen til de medlemsstater, der er i frontlinjen, og overveje muligheder for at organisere nødflytninger mellem alle medlemsstaterne på et frivilligt grundlag

p) at indsætte EASO-teams i de medlemsstater, der er i frontlinjen, med henblik på fælles behandling af asylansøgninger, herunder registrering og optagelse af fingeraftryk

q) at iværksætte et første frivilligt pilotprojekt om genbosættelse i hele EU, der tilbyder pladser til personer, som er berettiget til beskyttelse.

4. EU-institutionerne og medlemsstaterne vil straks arbejde på fuldt ud at gennemføre disse retningslinjer. Formandskabet og Kommissionen vil i næste uge forelægge en køreplan, der fastlægger arbejdet frem til juni.

5. Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration med henblik på at udarbejde en mere systemisk og geografisk vidtspændende tilgang til migration. Det Europæiske Råd vil fortsat følge situationen tæt og nøje overvåge gennemførelsen af disse retningslinjer. Rådet og Kommissionen vil aflægge rapport til Det Europæiske Råd i juni.