Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne 23. september 2015 - Erklæring

Det Europæiske Råd
 • 24.9.2015
 • 01:30
 • Erklæringer og bemærkninger
 • 673/15
 • Retlige anliggender
 • Indre anliggender
 • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
24.9.2015
Pressekontakter

Jüri Laas
Pressemedarbejder
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Pressemedarbejder
+32 22815361
+32 473630723

Vi mødtes her til aften for at håndtere den migrations- og flygtningekrise uden fortilfælde, som vi står over for. Vi traf beslutning om en række umiddelbare prioriteter og havde en indgående drøftelse om, hvordan der kan opnås langsigtede bæredygtige løsninger. Vi anerkendte alle, at der ikke findes nogen nemme løsninger, og at vi kun kan klare denne udfordring ved at arbejde sammen i en solidarisk og ansvarlig ånd. I mellemtiden skal vi alle fastholde, anvende og gennemføre vores gældende regler, herunder Dublinforordningen og Schengenreglerne.

Vi beder EU-institutionerne og vores regeringer om at arbejde hurtigt med de prioriterede foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået. Vi ønsker operationelle beslutninger om de mest presserende spørgsmål inden mødet i Det Europæiske Råd i oktober efter følgende retningslinjer: 

 • afhjælpe flygtningenes akutte behov i regionen ved at hjælpe De Forenede Nationers højkommissær for flygtninge, Verdensfødevareprogrammet og andre organisationer med yderligere mindst 1 milliard euro
 • hjælpe Libanon, Jordan, Tyrkiet og andre lande med at håndtere den syriske flygtningekrise, herunder gennem en væsentlig forhøjelse af EU's regionale trustfond, der er oprettet som reaktion på den syriske krise (Madadfonden)
 • styrke dialogen med Tyrkiet på alle niveauer, herunder i forbindelse med den tyrkiske præsidents kommende besøg (den 5. oktober), med henblik på at styrke vores samarbejde om at dæmme op for og styre migrationsstrømmene
 • bistå landene på Vestbalkan med håndtering af flygtningestrømmene, herunder gennem førtiltrædelsesinstrumenter, og sikre en hurtig og solid forberedelse af konferencen om Vestbalkanruten (den 8. oktober)
 • øge finansieringen af nødtrustfonden for stabilitet og bekæmpelse af de underlæggende årsager til irregulær migration og fordrevne i Afrika gennem yderligere bidrag fra medlemsstaterne og sikre optimal forberedelse af Vallettatopmødet (den 11.-12. november), så der opnås størst mulige fremskridt
 • tackle den dramatiske situation ved vores ydre grænser og styrke kontrollen ved disse grænser, bl.a. gennem yderligere ressourcer til Frontex, EASO og Europol og med personale og udstyr fra medlemsstaterne
 • imødekomme anmodninger fra medlemsstaterne i frontlinjen om bistand fra institutionerne, agenturerne og de øvrige medlemsstater for at sikre identifikation, registrering og optagelse af fingeraftryk af migranter (hotspots) og samtidig sikre flytning og tilbagesendelser senest inden udgangen af november 2015
 • øge finansieringen af Nødfonden for Asyl, Migration og Integration og Fonden for Intern Sikkerhed - Grænser.

Med hensyn til Syrien tilskynder vi til en fornyet FN-ledet international indsats for at bringe den krig til ophør, der har forårsaget så megen lidelse og tvunget skønsmæssigt 12 mio. mennesker til at forlade deres hjem; EU forpligter sig til at gøre sin del såvel i denne henseende som med henblik på dannelsen af en national samlingsregering i Libyen. 

De retningslinjer, der blev opnået enighed om i dag, skal suppleres af, at medlemsstaterne indarbejder og gennemfører reglerne i det fælles asylsystem. I denne forbindelse er det vigtigt at skabe betingelserne for, at alle medlemsstater kan deltage fuldt ud i Dublinsystemet. 

Vi opfordrer indtrængende institutionerne, agenturerne og medlemsstaterne til at fremskynde deres arbejde med alle aspekter af migrationskrisen. Kommissionen vil fremsætte forslag om anvendelse af EU's budget til at understøtte disse retningslinjer. Medlemsstaterne vil matche dem med deres bidrag. 

Vi vil vende tilbage til migrationsudfordringen på mødet i Det Europæiske Råd i oktober.