Rådets konklusioner om Syrien

EU-Rådet
 • 12.10.2015
 • 13:30
 • Pressemeddelelse
 • 721/15
 • Sikkerhed og forsvar
 • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
12.10.2015
Pressekontakter

Virginie Battu
Pressemedarbejder
+32 22815316
+32 470182405

 1. Konflikten i Syrien og det syriske folks lidelser synes ikke at fortage sig. Den tragedie, der har dræbt 250 000 mænd, kvinder og børn, fordrevet 7,6 mio. mennesker internt i landet og sendt over 4 mio. på flugt til nabolande og andre lande, er nu verdens største humanitære katastrofe uden sidestykke i nyere historie. EU har som den største donor vist sin vilje og sit engagement til at gøre, hvad det kan for at afhjælpe de humanitære følger. Efterhånden som krisen forværres, er der et stadigt mere presserende behov for at finde en varig løsning, der vil sætte en stopper for denne konflikt. Kun en syriskledet politisk proces, der fører til en fredelig og inklusiv overgang baseret på principperne i Genèvekommunikéet af 30. juni 2012, vil genetablere stabiliteten i Syrien, gøre det muligt at opnå fred og forsoning og skabe de nødvendige rammer for en effektiv indsats mod terror og opretholde den syriske stats suverænitet, uafhængighed, enhed og territoriale integritet. Der kan ikke være nogen varig fred i Syrien under det nuværende lederskab, og før alle dele af det syriske samfunds berettigede utilfredshed og forhåbninger imødekommes.

 2. EU's mål er at bringe konflikten til ophør og give det syriske folk mulighed for at leve i fred i deres eget land. Det internationale samfund er nødt til at stå sammen omkring to komplementære og indbyrdes forbundne spor – et politisk spor, som sigter mod at bringe borgerkrigen til ophør ved at tackle alle konfliktens underliggende årsager og etablere en inklusiv politisk overgangsproces, som vil genskabe fred i landet – og et sikkerhedsspor med fokus på bekæmpelse af den regionale og globale trussel fra Da'esh.

 3. EU gentager sin fulde støtte til de FN-ledede bestræbelser og det arbejde, der udføres af FN's særlige udsending Staffan de Mistura for at bygge dette politiske spor. EU understreger nødvendigheden af at fremskynde hele det internationale samfunds arbejde ad det politiske spor inden for rammerne af den FN-ledede proces. EU bidrager allerede aktivt til FN's initiativer og vil øge sit diplomatiske arbejde til støtte for den FN-ledede indsats, herunder FN's særlige udsendings forslag til interne arbejdsgrupper i Syrien.

 4. Vi opfordrer alle syriske parter til at udvise et klart og konkret engagement i den FN-ledede proces og deltage aktivt i arbejdsgrupperne. EU understreger, at der er et presserende behov for, at den moderate politiske opposition og de tilknyttede væbnede grupper står sammen om en fælles tilgang med henblik på at forelægge et alternativ for det syriske folk. Disse bestræbelser skal være inklusive med deltagelse af kvinder og civilsamfundet. EU vil fortsætte sin støtte til den moderate opposition, herunder Den Nationale Koalition for de Syriske Revolutions- og Oppositionsstyrker (SOC), og minder om, at den er et afgørende led i bekæmpelsen af ekstremisme og spiller en nøglerolle i den politiske overgang.

 5. EU vil fortsat aktivt og effektivt lægge al sin politiske vægt bag de FN-ledede internationale bestræbelser på at finde en politisk løsning på konflikten og opfordrer de regionale og internationale partnere til at gøre det samme. Vi opfordrer indtrængende alle, der har indflydelse på parterne, herunder på det syriske regime, til at udnytte denne indflydelse til at tilskynde til en konstruktiv rolle i den proces, som fører til en politisk overgang, og bringe voldsspiralen til ophør. EU vil proaktivt engagere sig med centrale regionale aktører, såsom Saudi-Arabien, Tyrkiet, Iran, Irak, og internationale partnere inden for FN's rammer, for at skabe betingelser for en fredelig og inklusiv overgang. I denne forbindelse minder Rådet om sin afgørelse om at pålægge den højtstående repræsentant og næstformand at undersøge, hvordan EU aktivt kan fremme et mere konstruktivt regionalt samarbejde.

 6. Beskyttelse af civile i Syrien skal være en prioritet for det internationale samfund. EU fordømmer de overdrevne, uforholdsmæssige og vilkårlige angreb, som det syriske regime fortsat begår mod sit eget folk. Assadregimet bærer det største ansvar for de 250 000, der er døde under konflikten, og de millioner af mennesker, der blevet fordrevet. EU minder om, at den humanitære folkeret gælder for alle parter, og at menneskerettighederne skal respekteres fuldt ud. Vi opfordrer alle parter til at bringe alle former for vilkårlig beskydning og bombardement af civile områder og strukturer såsom hospitaler og skoler til ophør, og vi opfordrer navnlig det syriske regime til at ophøre med alle luftbombardementer, herunder med tøndebomber i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2139 og med anvendelsen af kemiske våben i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2209. Regimets systematiske angreb på civile har ført til massefordrivelser og fremmet rekruttering til og opblomstring af terrorgrupper i Syrien. Dette kræver omgående opmærksomhed og handling.

  EU vil øge sine bestræbelser på at fremskynde gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2139, 2165 og 2191 for at levere grænse- og linjeoverskridende bistand og hjælpe de syrere, der har de mest påtrængende behov.

 7. EU fordømmer på det kraftigste de vilkårlige angreb, grusomheder, drab, krænkelser af menneskerettighederne, alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og den konfliktrelaterede seksuelle vold, som begås af Da'esh og andre terrorgrupper mod alle civile, herunder mod kristne og andre religiøse og etniske grupper. EU støtter de internationale bestræbelser på og initiativer til at løse disse problemer. EU fordømmer Da'eshs forsætlige ødelæggelse af kulturarven i Syrien og Irak, der i henhold til folkeretten udgør en krigsforbrydelse.

 8. De, der er ansvarlige for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Syrien, skal drages til ansvar. EU giver udtryk for sin dybeste bekymring over resultaterne fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission vedrørende Syrien. Påstandene om tortur og henrettelser baseret på de beviser, der er fremlagt i Caesarrapporten, giver også anledning til stor bekymring. EU gentager sin opfordring til FN's Sikkerhedsråd om at indbringe situationen i Syrien for Den Internationale Straffedomstol.

 9. EU støtter indsatsen fra den globale koalition over for Da'esh i Syrien og Irak. Som følge af Assadregimets politikker og handlinger kan det ikke være en partner i bekæmpelsen af Da'esh. En intervention mod Da'esh skal nøje koordineres mellem alle partnere og skal klart være rettet mod Da'esh, Jabhat al-Nusra og andre terrorgrupper, som FN har udpeget.

 10. De seneste russiske militære angreb rettet mod mål ud over Da'esh og andre terrorgrupper, som FN har udpeget, samt mod den moderate opposition er dybt bekymrende og skal ophøre øjeblikkeligt. Dette gælder også de russiske krænkelser af nabolandenes suveræne luftrum.

  Denne militære optrapning risikerer at forlænge konflikten, undergrave en politisk proces, forværre den humanitære situation og øge radikaliseringen. Vores mål bør være at nedtrappe konflikten. EU opfordrer Rusland til at koncentrere sin indsats om det fælles mål at opnå en politisk løsning på konflikten. I den forbindelse opfordrer EU indtrængende Rusland til at presse på for, at det syriske regime nedbringer volden og iværksætter tillidsskabende foranstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 2139.

 11. EU vil intensivere det humanitære diplomati og forsøge at finde måder til at forbedre adgang og beskyttelse samt at fremme humanitære principper og lokal konsensus om retningslinjer for levering af støtte.

 12. EU har øget sin finansielle indsats betydeligt for at støtte dem, der er flygtet fra konflikten, i og uden for Syrien, med nye tilsagn om humanitær bistand og langsigtet arbejde med at støtte modstandsdygtigheden blandt flygtninge i nabolandene. EU og dets medlemsstater har allerede ydet 4 mia. EUR til nødhjælps- og genopbygningsbistand til dem, der er berørt af konflikten i Syrien og flygtninge og værtssamfund i nabolandene. EU og dets medlemsstater vil fortsat yde humanitær bistand gennem FN, ICRC og internationale NGO'er. Samtidig vil EU øge sin langsigtede udviklings- og stabiliseringsbistand til disse og andre partnere, herunder gennem EU's regionale trustfond, der for nylig er oprettet som reaktion på den syriske krise ("Madadfonden"), og som nu har modtaget over 500 mio. EUR i EU-midler, der skal matches af en indsats fra EU's medlemsstater og andre lande. EU opfordrer andre lande til at fastholde og øge deres egne bidrag som reaktion på krisen i Syrien. Rådet nåede specifikt til enighed om behovet for at øge graden af samarbejde og partnerskab med Libanon, Jordan og Tyrkiet for at sikre flygtninges og deres værtssamfunds lige adgang til husly, uddannelse, sundhed og underhold med støtte fra yderligere EU-bistand.