Møde mellem EU's stats- og regeringschefer og Tyrkiet, 29.11.2015 - Erklæring fra EU og Tyrkiet

Internationalt topmøde
 • 29.11.2015
 • 20:30
 • Bruxelles
 • Erklæringer og bemærkninger
 • 870/15
 • Indre anliggender
 • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
 • Udvidelse
29.11.2015
Pressekontakter

Jüri Laas
Pressemedarbejder
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Pressemedarbejder
+32 22815361
+32 473630723

 1. Den Europæiske Unions ledere mødtes i dag i Bruxelles med deres tyrkiske kolleger. Tyrkiet har været kandidatland siden 1999 og har forhandlet om tiltrædelse siden 2005.

 2. Tyrkiet og EU drøftede vigtigheden af at klare de fælles udfordringer forude. I tråd med Det Europæiske Råds konklusioner af 15. oktober blev de enige om, at tiltrædelsesprocessen skal tilføres ny fremdrift. De påtager sig at videreføre deres eksisterende bånd og solidaritet og vedtage resultatorienterede tiltag med henblik på forberedelse af deres fælles fremtid. De er fast besluttede på at imødegå og overvinde de eksisterende risici og trusler på en samordnet måde for at styrke det europæiske projekt. Tyrkiet og EU minder om sluterklæringen fra det seneste G20-møde i Antalya samt FN's Sikkerhedsråds resolution 2249 og bekræfter på ny, at terrorbekæmpelse fortsat er en prioritet.

 3. Med henblik herpå var der enighed om, at en struktureret og hyppigere dialog på højt plan er afgørende for at udforske det store potentiale i forbindelserne mellem Tyrkiet og EU, som endnu ikke er blevet udmøntet fuldt ud. Inden for disse rammer blev begge parter enige om at have regelmæssige topmøder to gange om året i et passende format. Regelmæssige topmøder vil skabe en platform til at vurdere udviklingen i forbindelserne mellem EU og Tyrkiet og drøfte internationale spørgsmål. Regelmæssige drøftelser og samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik bør nyde fremme, herunder om terrorbekæmpelse, på baggrund af de alvorlige sikkerhedsudfordringer, navnlig den stigende terrortrussel i alle dens former og manifestationer. I denne sammenhæng blev de to parter enige om at have omfattende regelmæssige politiske dialogmøder på ministerplan/højtstående repræsentantplan/ kommissærplan. Disse møder vil være et supplement til de regelmæssige møder i associeringsrådet. Der bør også føres dialoger på højt plan om centrale tematiske spørgsmål.

 4. Begge parter glædede sig over meddelelsen om, at der den 14. december 2015 vil blive holdt en regeringskonference med henblik på åbning af kapitel 17. Desuden noterede de sig Europa-Kommissionens tilsagn om i første kvartal 2016 at afslutte det forberedende arbejde med henblik på åbning af en række kapitler med forbehold af medlemsstaternes holdning. Efterfølgende vil det forberedende arbejde også kunne begynde med yderligere kapitler.

 5. EU glædede sig over Tyrkiets tilsagn om at fremskynde opfyldelsen af benchmarkene i visumkøreplanen over for alle de deltagende medlemsstater. Europa-Kommissionen vil forelægge den anden fremskridtsrapport om Tyrkiets gennemførelse af køreplanen for visumliberalisering senest primo marts 2016. Begge parter er enige om, at tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet vil finde anvendelse fuldt ud fra juni 2016, således at Kommissionen kan forelægge sin tredje fremskridtsrapport i efteråret 2016 med henblik på at afslutte visumliberaliseringsprocessen, dvs. ophævelsen af visumpligten for tyrkiske statsborgere i Schengenområdet, senest i oktober 2016, når kravene i køreplanen er opfyldt.

 6. EU vil yde øjeblikkelig og løbende humanitær bistand i Tyrkiet. Det vil også udvide sin samlede finansielle støtte betydeligt. Kommissionen har oprettet en flygtningefacilitet for Tyrkiet for at koordinere og strømline de finansierede tiltag med henblik på at levere effektiv og supplerende støtte til syrere under midlertidig beskyttelse og værtssamfund i Tyrkiet. EU påtager sig i første omgang at stille 3 mia. EUR til rådighed i supplerende midler. Behovet for og arten af denne finansiering vil blive taget op til fornyet overvejelse i lyset af situationens udvikling. Tyrkiet huser mere end 2,2 millioner syrere og har haft udgifter på 8 mia. USD, og EU understregede derfor betydningen af byrdefordeling inden for rammerne af samarbejdet mellem Tyrkiet og EU. I denne forbindelse fremhævede de bidraget fra medlemsstaternes og EU's eksisterende genbosættelsesordninger og ‑programmer.

 7. Tyrkiet og EU har besluttet at aktivere den fælles handlingsplan, som der indtil videre var opnået enighed om ad referendum den 15. oktober 2015, for at intensivere deres samarbejde til støtte for syrere under midlertidig beskyttelse og migrationsstyring med henblik på at håndtere den krise, der er skabt af situationen i Syrien. Der skal navnlig opnås resultater med hensyn til at dæmme op for tilstrømningen af irregulære migranter. EU og Tyrkiet blev enige om at gennemføre den fælles handlingsplan, der vil bringe orden i migrationsstrømmene og hjælpe med at dæmme op for irregulær migration. Som konsekvens heraf vil begge parter som aftalt og med øjeblikkelig virkning intensivere deres aktive samarbejde om migranter, der ikke har behov for international beskyttelse, og derved forhindre indrejse i Tyrkiet og EU, sikre anvendelse af de eksisterende bilaterale tilbagetagelsesbestemmelser og hurtigt sende migranter, der ikke har behov for international beskyttelse, tilbage til deres oprindelseslande. De så ligeledes med tilfredshed på, at Tyrkiet har til hensigt øjeblikkeligt at træffe foranstaltninger til yderligere at forbedre den socioøkonomiske situation for syrere under midlertidig beskyttelse. Begge parter understregede deres fælles tilsagn om at handle resolut og hurtigt for at styrke bekæmpelsen af kriminelle smuglernetværk.

 8. Som anført i Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2014 om udvidelse har Tyrkiet og EU arbejdet på at etablere en mekanisme for økonomisk dialog på højt plan, der vil bidrage til yderligere at styrke de økonomiske forbindelser og skabe en virksomhedsplatform for at samle kredse i erhvervslivet. De blev enige om at iværksætte den i første kvartal 2016.

 9. De glædede sig over etableringen af en energidialog på højt plan og et strategisk energisamarbejde, som blev iværksat i Ankara den 16. marts 2015. En regelmæssig informationsudveksling om energisamarbejde på globalt og regionalt plan er til gavn for begge parter. De blev enige om at holde det andet møde af denne art i første kvartal 2016.

 10. De noterede sig iværksættelsen af de forberedende skridt til opgradering af Toldunionen. Når begge parter har afsluttet det forberedende arbejde, kan de formelle forhandlinger indledes hen imod slutningen af 2016.

 11. Alle disse elementer vil skulle videreføres sideløbende og overvåges nøje. Tyrkiet og EU er fast besluttede på sammen at fremme det brede spektrum i deres nuværende dagsorden for at sikre, at den fornyede fremdrift udmøntes i konkrete resultater.