Brev fra formand Donald Tusk til medlemmerne af Det Europæiske Råd om hans forslag til en ny ordning for Det Forenede Kongerige i Den Europæiske Union

Det Europæiske Råd
  • 2.2.2016
  • 12:30
  • Pressemeddelelse
  • 23/16
  • Institutionelle spørgsmål
2.2.2016
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

At bevare enheden i Den Europæiske Union er den største udfordring for os alle og er dermed også den centrale målsætning for mit mandat. Det er i denne ånd, at jeg fremlægger et forslag til en ny ordning for Det Forenede Kongerige i EU. Efter min mening går det meget langt for at imødekomme alle de ønsker, som premierminister David Cameron har fremlagt. Den linje, jeg imidlertid ikke har krydset, går ved de principper, som det europæiske projekt bygger på.

Jeg tror fuldt og fast på, at vores interessefællesskab er langt stærkere end det, der deler os. At være eller ikke at være sammen er det spørgsmål, der skal besvares, ikke blot af den britiske befolkning ved en folkeafstemning, men også af de øvrige 27 medlemmer af EU i de næste to uger.

Det har været en vanskelig proces, og der ligger stadig krævende forhandlinger forude. Intet er aftalt, før alt er aftalt. Jeg er overbevist om, at forslaget udgør et godt grundlag for et kompromis. Det kunne ikke være udarbejdet uden et tæt og godt samarbejde med Europa-Kommissionen. For at lette denne proces har Kommissionen også fremsat politiske erklæringer, der indgår i denne pakke.

Lad mig kort omtale alle fire kurve i forslaget.

Hvad angår økonomisk styring, opstilles der i udkastet til stats- og regeringschefernes afgørelse principper for at sikre gensidig respekt mellem de medlemsstater, der deltager i en yderligere uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union, og dem, der ikke gør. Dermed kan vi bane vejen for yderligere integration i euroområdet, samtidig med at de ikkedeltagende medlemsstaters rettigheder og beføjelser bevares.

Overholdelsen af disse principper understøttes af et udkast til afgørelse om oprettelse af en mekanisme, som giver de medlemsstater, der står uden for euroområdet, de nødvendige garantier med hensyn til deres betænkeligheder, men samtidig ikke kan udgøre et veto eller forsinke hastende beslutninger. De nøjagtige betingelser for udløsning af denne mekanisme skal fortsat drøftes yderligere.

Hvad angår konkurrenceevne, vil udkastet til stats- og regeringschefernes afgørelse, sammen med en mere detaljeret erklæring fra Det Europæiske Råd og et udkast til erklæring fra Kommissionen, præcisere vores tilsagn om at intensivere bestræbelserne på at øge konkurrenceevnen. Vi vil regelmæssigt vurdere fremskridtene med at forenkle lovgivningen og reducere byrden på virksomhederne, således at overdrevent bureaukrati begrænses.

Hvad angår suverænitet, anerkendes det i udkastet til stats- og regeringschefernes afgørelse, at Det Forenede Kongerige i lyset af landets særlige stilling i henhold til traktaterne ikke er forpligtet til yderligere politisk integration. Det styrker også respekten for nærhedsprincippet, og jeg foreslår, at medlemsstaterne ophører med at behandle et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, hvis en række nationale parlamenter modsætter sig det på baggrund af nærhedsprincippet, medmindre de betænkeligheder, der er blevet rejst, kan imødekommes. Vigtigheden af at respektere fravalgsordningen i protokol 21 og 22 samt nationale sikkerhedshensyn understreges også.

Hvad angår sociale ydelser og fri bevægelighed, er vi nødt til fuldt ud at respektere de gældende traktater, navnlig principperne om fri bevægelighed og ikkeforskelsbehandling. Derfor bygger den foreslåede løsning til at imødekomme UK's ønsker på en præcisering af fortolkningen af de gældende regler, herunder et udkast til erklæring fra Kommissionen om en række spørgsmål vedrørende bedre bekæmpelse af misbrug af fri bevægelighed.

I udkastet til stats- og regeringschefernes afgørelse noteres det især, at Kommissionen agter at foreslå ændringer i EU-lovgivningen med hensyn til overførsel af børnepenge og oprettelse af en sikkerhedsmekanisme for at imødegå ekstraordinære situationer med tilstrømning af arbejdstagere fra andre medlemsstater. Et udkast til erklæring fra Kommissionen vedrører også denne mekanisme. Denne tilgang samt den nøjagtige varighed af anvendelsen af en sådan mekanisme skal drøftes yderligere på vores niveau.

Det meste af indholdet i dette forslag har form af en juridisk bindende afgørelse truffet af stats- og regeringscheferne. Vi bør også være rede til at drøfte en eventuel indarbejdelse af substansen i enkelte af de elementer, der indgår i afgørelsen, i traktaterne, når de skal revideres næste gang.

Vores sherpaer og de faste repræsentanter mødes på fredag i denne uge for at have en første drøftelse af forslaget. Det klare mål er at nå frem til en aftale mellem alle 28 på Det Europæiske Råds møde i februar. For at det skal lykkes, er vi alle nødt til at gå på kompromis. Hvis det ikke lykkes, vil det kompromittere vores fælles fremtid.

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd

Forslagets elementer