Det Europæiske Råd, 18.-19. februar 2016 - konklusioner om migration

Det Europæiske Råd
  • 18.2.2016
  • Bruxelles
  • Pressemeddelelse
  • 72/16
  • Retlige anliggender
  • Indre anliggender
18.2.2016
Pressekontakter

Jüri Laas
Pressemedarbejder
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Pressemedarbejder
+32 22815361
+32 473630723

II. MIGRATION

4. Som reaktion på den migrationskrise, EU står over for, skal målet være hurtigt at dæmme op for strømmene, beskytte vores ydre grænser, mindske ulovlig migration og beskytte Schengenområdets integritet. Som led i denne samlede tilgang vurderede Det Europæiske Råd på grundlag af detaljerede rapporter fra formandskabet og Kommissionen status for gennemførelsen af de retningslinjer, som blev vedtaget i december.

5. Det Europæiske Råd glæder sig over NATO's beslutning om at ville bistå ved rekognoscering, kontrol og overvågning af ulovlige grænsepassager i Det Ægæiske Hav og opfordrer alle medlemmer af NATO til aktivt at støtte denne foranstaltning. EU, navnlig Frontex, bør arbejde tæt sammen med NATO.

6. En fuldstændig og hurtig gennemførelse af handlingsplanen mellem EU og Tyrkiet er fortsat en prioritet med henblik på at dæmme op for migrantstrømme og tackle netværk af menneskehandlere og menneskesmuglere. Tyrkiet har taget skridt til at gennemføre handlingsplanen, navnlig for så vidt angår syriske flygtninges adgang til Tyrkiets arbejdsmarked og datadeling med EU. De strømme af migranter, der ankommer til Grækenland fra Tyrkiet, er dog stadig alt for store. Der er nødt til at ske en betydelig og holdbar reduktion af antallet af ulovlige indrejser fra Tyrkiet til EU. Dette kræver en yderligere beslutsom indsats, også fra tyrkisk side, for at sikre en effektiv gennemførelse af handlingsplanen. Det Europæiske Råd hilser det velkommen, at der er opnået enighed om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre de prioriterede projekter. Det glæder sig også over fremskridtene med at forberede et troværdigt frivilligt program med Tyrkiet om indrejse af humanitære årsager.

7. Endvidere:

a) I forbindelserne med relevante tredjelande kræver de omfattende og skræddersyede pakker af incitamenter, der i øjeblikket er ved at blive udviklet til bestemte lande for at sikre effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, fuld støtte fra EU og medlemsstaterne. Det Europæiske Råd opfordrer desuden Kommissionen, den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at overvåge og tackle eventuelle faktorer, der kan udløse migrationsstrømme.

b) Gennemførelsen og den operationelle opfølgning af Vallettatopmødet, navnlig de 16 prioriterede foranstaltninger, bør fortsætte og intensiveres.

c) Der bør fortsat ydes humanitær bistand til syriske flygtninge og Syriens nabolande. Dette er et presserende globalt ansvar. I denne forbindelse ser Det Europæiske Råd med tilfredshed på resultaterne af den konference om støtte til Syrien og regionen, der blev holdt den 4. februar i London, og opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle andre bidragydende lande til hurtigt at gennemføre deres tilsagn.

d) De fortsatte og vedholdende strømme af irregulære migranter på Vestbalkanruten er stadig et alvorligt problem, som kræver en yderligere samordnet indsats og en ende på tilgangen med at vinke dem videre og på de ukoordinerede foranstaltninger på ruten under hensyntagen til de humanitære konsekvenser for de berørte medlemsstater. Det er også vigtigt fortsat at være opmærksom på den mulige udvikling vedrørende andre ruter for at være i stand til at foretage en hurtig og samordnet indsats.

e) Rådet vedtog en henstilling den 12. februar 2016. Det er vigtigt på samordnet vis at genoprette Schengenområdets normale funktion med fuld støtte til de medlemsstater, der står i en vanskelig situation. Vi må tilbage til en situation, hvor alle medlemmer af Schengenområdet anvender Schengengrænsekodeksen fuldt ud og nægter indrejse ved de ydre grænser for tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder indrejsebetingelserne, eller som ikke har indgivet en asylansøgning, selv om de har haft mulighed for at gøre det, idet der tages hensyn til de særlige forhold ved søgrænserne, herunder ved at gennemføre dagsordenen mellem EU og Tyrkiet.

f) Oprettelsen og driften af hotspots bliver med EU's bistand gradvist forbedret for så vidt angår identifikation, registrering, optagelse af fingeraftryk og sikkerhedskontrol af personer og rejsedokumenter; der er imidlertid stadig meget, der skal gøres, især for at gøre hotspottene fuldt funktionsdygtige, sikre en fuldstændig 100 % identifikation og registrering af alle indrejser (herunder systematisk sikkerhedskontrol i europæiske databaser, navnlig i Schengeninformationssystemet, som krævet i EU-retten), gennemføre omfordelingsprocessen fuldt ud, dæmme op for sekundære strømme af irregulære migranter og asylansøgere og stille de betydelige modtagefaciliteter til rådighed, som der er behov for med henblik på at indkvartere migranter under humane forhold, mens deres situation bliver afklaret. Asylansøgere har ikke ret til at vælge, hvilken medlemsstat de søger asyl i.

g) Den humanitære situation for migranter på Vestbalkanruten kræver en omgående indsats med alle tilgængelige EU-midler og nationale midler for at forbedre den. Med henblik herpå mener Det Europæiske Råd, at det nu er nødvendigt at give EU kapacitet, så det kan yde humanitær bistand internt i samarbejde med organisationer såsom UNHCR for at støtte de lande, der står over for et stort antal flygtninge og migranter, på grundlag af erfaringerne fra EU's Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse. Det Europæiske Råd hilser det velkommen, at Kommissionen agter at fremlægge konkrete forslag snarest muligt.

h) Alle de elementer, der blev opnået enighed om i december, bør hurtigt gennemføres, herunder afgørelserne om omfordeling og foranstaltninger til at sikre tilbagesendelse og tilbagetagelse. For så vidt angår forslaget om "Den Europæiske Grænse- og Kystvagt" bør arbejdet fremskyndes med henblik på at nå til politisk enighed under det nederlandske formandskab og gøre det nye system operationelt snarest muligt.

i) Det Europæiske Råd opfordrer Den Europæiske Investeringsbank til hurtigt i samarbejde med Kommissionen at udvikle idéer til, hvordan den kan bidrage til EU's respons.

8. Den omfattende strategi, der blev opnået enighed om i december, vil kun give resultater, hvis alle dens elementer forfølges i fællesskab, og hvis institutionerne og medlemsstaterne handler sammen og fuldt koordineret. Samtidig skal der ske fremskridt hen imod en reform af EU's nuværende rammer med henblik på at sikre en human og effektiv asylpolitik. Med det for øje vil forberedelserne efter den indgående drøftelse i dag blive intensiveret for at give mulighed for en omfattende debat på næste møde i Det Europæiske Råd, hvor der på grundlag af en mere endelig vurdering skal fastlægges yderligere retningslinjer og foretages valg.