Erklæring fra EU's stats- og regeringscheferne

Internationalt topmøde
  • 8.3.2016
  • 04:50
  • Bruxelles
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 111/16
  • Retlige anliggender
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
8.3.2016
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Pressemedarbejder
+32 22815523
+32 470957561

1. Efter mødet med premierminister Ahmet Davutoğlu behandlede EU's stats- og regeringschefer migrationssituationen, især hvad angår Vestbalkanruten. De så med tilfredshed på deres drøftelser med den tyrkiske premierminister om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet og om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af den fælles handlingsplan. Tyrkiet bekræftede sit tilsagn om at gennemføre den bilaterale tilbagetagelsesaftale mellem Grækenland og Tyrkiet om at acceptere en hurtig tilbagesendelse af alle migranter, der ikke har behov for international beskyttelse, og som kommer fra Tyrkiet til Grækenland, og at tilbagetage alle irregulære migranter, der pågribes i tyrkisk farvand.

Stats- og regeringscheferne blev enige om, at det er nødvendigt med modige skridt for at lukke menneskesmuglernes ruter, ødelægge forretningsmodellen for menneskesmuglerne, beskytte vores ydre grænser og bringe migrationskrisen i Europa til ophør. Vi må bryde forbindelsen mellem at gå ombord i en båd og få længerevarende ophold i Europa.

De understregede derfor betydningen af NATO's indsats i Det Ægæiske Hav, som blev operationel i dag. De opfordrede alle medlemmer af NATO til at støtte den aktivt. De udtrykte stor tilfredshed med de supplerende forslag, som Tyrkiet i dag fremlagde med henblik på at tackle migrationsspørgsmålet. De blev enige om at arbejde på grundlag af de principper, de indeholder:

• at tilbagetage alle nye irregulære migranter, der kommer fra Tyrkiet til de græske øer, idet EU dækker omkostningerne
• for hver syrer, som Tyrkiet tilbagetager fra græske øer, at genbosætte en anden syrer fra Tyrkiet i EU's medlemsstater inden for rammerne af de eksisterende tilsagn
• at fremskynde gennemførelsen af køreplanen for visumliberalisering med alle medlemsstaterne med henblik på at ophæve visumpligten for tyrkiske statsborgere senest inden udgangen af juni 2016
• at fremskynde udbetalingen af de 3 mia. EUR, der oprindeligt var afsat for at sikre finansieringen af en første række af projekter inden udgangen af marts, og træffe afgørelse om supplerende finansiering til flygtningefaciliteten for syrere
• at forberede beslutningen om at åbne nye kapitler i tiltrædelsesforhandlingerne hurtigst muligt på grundlag af Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober 2015
• at samarbejde med Tyrkiet i enhver fælles indsats for at forbedre de humanitære forhold i Syrien, hvilket vil give den lokale befolkning og flygtningene mulighed for at leve i områder, der vil være mere sikre.

Formanden for Det Europæiske Råd vil gå videre med disse forslag og udvikle de nærmere detaljer med den tyrkiske side inden Det Europæiske Råd i marts. Dette arbejde vil blive udført under overholdelse af europæisk og international ret.

EU's stats- og regeringschefer drøftede også situationen for medierne i Tyrkiet med den tyrkiske premierminister.

2. Stats- og regeringscheferne mindede desuden om, at Det Europæiske Råd på sit møde den 18.-19. februar besluttede at vende tilbage til en situation, hvor alle medlemmer af Schengenområdet i fuldt omfang anvender Schengengrænsekodeksen, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold ved søgrænserne, og gøre en ende på vinke videre-tilgangen. De irregulære migrantstrømme langs Vestbalkanruten er nu hørt op.

3. For at gøre dette holdbart er der behov for en indsats efter følgende hovedlinjer:

a) stå ved Grækenlands side i denne svære stund og gøre vores yderste for at bidrage til at håndtere den situation, der er opstået som følge af denne udvikling. Dette er et fælles EU-ansvar, som kræver hurtig og effektiv mobilisering af alle tilgængelige EU-midler og ressourcer og af bidrag fra medlemsstaterne

b) reagere øjeblikkeligt og effektivt på den meget vanskelige humanitære situation, som hastigt udvikler sig på stedet. Kommissionen vil hurtigst muligt yde nødhjælp i tæt samarbejde med Grækenland, andre medlemsstater og ikkestatslige organisationer på grundlag af en behovsvurdering fra Kommissionen og Grækenland og en beredskabs- og indsatsplan. I den sammenhæng ser stats- og regeringscheferne med tilfredshed på Kommissionens forslag om ydelse af nødhjælp i EU og opfordrer Rådet til at vedtage det inden mødet i Det Europæiske Råd i marts og således udvide viften af finansielle instrumenter, der kan anvendes; de opfordrer budgetmyndigheden til at træffe alle nødvendige opfølgningsforanstaltninger

c) yde yderligere bistand til Grækenland til forvaltning af de ydre grænser, herunder dem med den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Albanien, og sikring af, at hotspottene er velfungerende med 100 % identifikation, registrering og sikkerhedskontrol, og at der tilvejebringes tilstrækkelig modtagelseskapacitet Frontex vil iværksætte en yderligere indkaldelse af nationale gæstemedarbejdere snarest muligt, og alle medlemsstaterne bør reagere fyldestgørende senest den 1. april. Europol vil hurtigt indsætte gæstemedarbejdere i alle hotspots for at styrke sikkerhedskontrollen og støtte de græske myndigheder i kampen mod menneskesmuglere

d) hjælpe Grækenland med at sikre omfattende og hurtige tilbagesendelser i stort omfang til Tyrkiet af alle irregulære migranter, som ikke har behov for international beskyttelse, på grundlag af tilbagetagelsesaftalen mellem Grækenland og Tyrkiet og, fra den 1. juni, tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet,

e) væsentligt fremskynde gennemførelsen af omfordelingen for at lette den tunge byrde, der for øjeblikket tynger Grækenland. EASO vil iværksætte en yderligere indkaldelse af national ekspertise til støtte for det græske asylsystem, og alle medlemsstaterne bør reagere hurtigt og fyldestgørende. Medlemsstaterne opfordres også til at stille flere pladser til rådighed for omfordeling hurtigst muligt. Kommissionen vil rapportere månedligt til Rådet om gennemførelsen af omfordelingsforpligtelser

f) fortsætte det nære samarbejde med ikke-EU-lande på Vestbalkan og yde dem al nødvendig bistand,

g) gennemføre de eksisterende tilsagn om genbosættelse og fortsat arbejde hen imod et troværdigt frivilligt program sammen med Tyrkiet vedrørende indrejse af humanitære årsager,

h) straks træffe alle nødvendige foranstaltninger med hensyn til åbning af nye ruter og intensivere kampen mod menneskesmuglere,

i) som en prioritet fremme alle elementerne i Kommissionens køreplan for genoptagelse af Schengensamarbejdet for at bringe midlertidig kontrol ved de indre grænser til ophør og genoprette Schengenområdets normale funktion inden årets udgang.

Dette dokument indebærer ingen nye forpligtelser for medlemsstaterne for så vidt angår flytning og genbosætning.

4. Disse er hasteforanstaltninger, der skal træffes på baggrund af den aktuelle situation på stedet, og bør regelmæssigt tages op til revision. Det Europæiske Råd vil vende tilbage til migrationsspørgsmålet i alle dets aspekter på Det Europæiske Råds møde i marts for yderligere at konsolidere den fælles europæiske gennemførelse af vores omfattende migrationsstrategi.