Erklæring fra EU og Tyrkiet, 18. marts 2016

  • 18.3.2016
  • Pressemeddelelse
  • 144/16
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
18.3.2016
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Medlemmerne af Det Europæiske Råd mødtes i dag med deres tyrkiske modpart. Det var det tredje møde siden november 2015, der var afsat til uddybning af forbindelserne mellem Tyrkiet og EU samt tackling af migrationskrisen. 

Medlemmerne af Det Europæiske Råd udtrykte deres dybeste medfølelse med det tyrkiske folk efter bombeangrebet i Ankara i søndags. De fordømte på det kraftigste denne grufulde handling og gentog deres fortsatte støtte til bekæmpelse af terrorisme under enhver form. 

Tyrkiet og Den Europæiske Union bekræftede på ny deres tilsagn om at iværksætte deres fælles handlingsplan, der blev aktiveret den 29. november 2015. Der er allerede sket store fremskridt, herunder Tyrkiets åbning af sit arbejdsmarked for syrere under midlertidig beskyttelse, indførelse af nye visumkrav for syrere og andre nationaliteter, en øget sikkerhedsindsats fra den tyrkiske kystvagts og det tyrkiske politis side og øget informationsudveksling. Den Europæiske Union har desuden indledt udbetalingen af 3 mia. EUR til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet med henblik på konkrete projekter, og der er sket fremskridt i arbejdet med visumliberalisering og tiltrædelsesforhandlingerne, herunder åbning af kapitel 17 i december 2015. Den 7. marts 2016 indvilligede Tyrkiet desuden i at acceptere hurtig tilbagesendelse af alle migranter, der ikke har behov for international beskyttelse, og som kommer fra Tyrkiet til Grækenland, og at tilbagetage alle irregulære migranter, der pågribes i tyrkisk farvand. Tyrkiet og EU nåede også til enighed om fortsat at styrke foranstaltningerne mod menneskesmuglere, og de hilste etableringen af NATO-aktivitet i Det Ægæiske Hav velkommen. 

Samtidig erkender Tyrkiet og EU, at der er behov for en yderligere, hurtig og beslutsom indsats. 

For at ødelægge smuglernes forretningsmodel og tilbyde migranterne et alternativ til at sætte deres liv på spil besluttede EU og Tyrkiet i dag at bringe den irregulære migration fra Tyrkiet til EU til ophør. For at nå dette mål nåede de til enighed om følgende supplerende indsatsområder: 

1) Alle nye irregulære migranter, der kommer fra Tyrkiet til græske øer fra den 20. marts 2016, vil blive tilbagesendt til Tyrkiet. Dette vil finde sted i fuld overensstemmelse med EU-retten og folkeretten og således udelukke enhver form for kollektiv udsendelse. Alle migranter vil blive beskyttet i overensstemmelse med de relevante internationale standarder og under overholdelse af nonrefoulementprincippet. Det skal være en midlertidig og ekstraordinær foranstaltning, som er nødvendig for at sætte en stopper for de menneskelige lidelser og genoprette den offentlige orden. Migranter, der ankommer til de græske øer, vil blive behørigt registreret, og ansøgninger om asyl vil blive behandlet individuelt af de græske myndigheder i overensstemmelse med direktivet om asylprocedurer i samarbejde med UNHCR. Migranter, som ikke ansøger om asyl, eller hvis ansøgning anses for grundløs eller afvises i henhold til dette direktiv, vil blive tilbagesendt til Tyrkiet. Tyrkiet og Grækenland vil bistået af EU's institutioner og agenturer tage de nødvendige skridt og aftale eventuelle nødvendige bilaterale ordninger, herunder tilstedeværelsen af tyrkiske embedsmænd på græske øer og af græske embedsmænd i Tyrkiet fra den 20. marts 2016, med henblik på at sikre forbindelserne og dermed muliggøre, at disse ordninger fungerer smidigt. Omkostningerne ved tilbagesendelsesoperationer i forbindelse med irregulære migranter vil blive dækket af EU. 

2) For hver syrer, som tilbagesendes til Tyrkiet fra de græske øer, vil en anden syrer fra Tyrkiet blive genbosat i EU under hensyn til FN's sårbarhedskriterier. Der vil blive oprettet en mekanisme bistået af såvel Kommissionen, EU's agenturer og andre medlemsstater som UNHCR med henblik på at sikre, at dette princip gennemføres fra og med samme dag, som tilbagesendelserne indledes. Der gives prioritet til migranter, som ikke tidligere er indrejst eller har forsøgt at indrejse ulovligt i EU. Fra EU's side vil genbosætning i henhold til denne mekanisme i første omgang ske ved at opfylde de forpligtelser, som medlemsstaterne indgik i konklusionerne fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. juli 2015, hvoraf der stadig er 18 000 genbosætningspladser tilbage. Yderligere behov for genbosætning vil blive opfyldt gennem en tilsvarende frivillig ordning op til en grænse på yderligere 54 000 personer. Medlemmerne af Det Europæiske Råd glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at foreslå en ændring af afgørelsen om omfordeling af 22. september 2015 for at give mulighed for, at omfordelingstilsagn, der gives inden for rammerne af denne ordning, kan modregnes i ikketildelte pladser i henhold til afgørelsen. Såfremt disse ordninger ikke opfylder målsætningen om at bringe den irregulære migration til ophør, og antallet af tilbagesendelser nærmer sig ovennævnte antal, vil denne mekanisme blive taget op til fornyet overvejelse. Hvis antallet af tilbagesendelser overstiger det antal, der er fastsat ovenfor, kan denne mekanisme bringes til ophør. 

3) Tyrkiet vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at der åbnes nye ruter ad søvejen eller over land for illegal migration fra Tyrkiet til EU, og vil samarbejde med såvel tilgrænsende stater som EU med henblik herpå. 

4) Så snart de irregulære passager mellem Tyrkiet og EU er bragt til ophør eller i det mindste er blevet betydeligt og bæredygtigt reduceret, vil en frivillig humanitær indrejseordning blive aktiveret. EU's medlemsstater vil på frivilligt grundlag bidrage til denne ordning. 

5) Fuldførelsen af køreplanen for visumliberalisering vil blive fremskyndet i forhold til alle deltagende medlemsstater med henblik på at ophæve visumpligten for tyrkiske statsborgere senest inden udgangen af juni 2016, forudsat at alle benchmarks er opfyldt. Med henblik herpå vil Tyrkiet tage de nødvendige skridt for at opfylde de resterende krav, der skal gøre det muligt for Kommissionen efter den påkrævede vurdering af overholdelsen af benchmarkene at fremsætte et passende forslag inden udgangen af april, på grundlag af hvilket Europa-Parlamentet og Rådet kan træffe en endelig afgørelse. 

6) EU vil i tæt samarbejde med Tyrkiet yderligere fremskynde udbetalingen af de 3 mia. EUR, der oprindelig var afsat under faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, og sikre finansiering af yderligere projekter for personer under midlertidig beskyttelse, der identificeres ved hjælp af hurtigt input fra Tyrkiet inden udgangen af marts. En første liste over konkrete projekter for flygtninge, navnlig på området sundhed, uddannelse, infrastruktur, fødevarer og andre leveomkostninger, der hurtigt kan finansieres over faciliteten, vil blive fastlagt i fællesskab i løbet af en uge. Når disse ressourcer næsten er udnyttet fuldt ud, og forudsat at ovennævnte tilsagn er opfyldt , vil EU mobilisere yderligere finansiering til faciliteten på yderligere 3 mia. EUR frem til udgangen af 2018. 

7) EU og Tyrkiet hilste det igangværende arbejde med opgraderingen af Toldunionen velkommen. 

8) EU og Tyrkiet bekræftede på ny deres tilsagn om at tilføre tiltrædelsesprocessen ny fremdrift som fastsat i deres fælles erklæring af 29. november 2015. De så med tilfredshed på åbningen af kapitel 17 den 14. december 2015 og besluttede som et næste skridt at åbne kapitel 33 under det nederlandske formandskab. De hilste det velkommen, at Kommissionen vil fremsætte forslag herom i april. Det forberedende arbejde med hensyn til åbningen af andre kapitler vil fortsætte i øget tempo med forbehold af medlemsstaternes holdninger i overensstemmelse med de eksisterende regler. 

9) EU og dets medlemsstater vil samarbejde med Tyrkiet i enhver fælles indsats for at forbedre de humanitære forhold i Syrien, navnlig i visse områder i nærheden af den tyrkiske grænse, hvilket vil give lokalbefolkningen og flygtninge mulighed for at leve i områder, der vil være mere sikre. 

Alle disse elementer vil blive fremmet parallelt og overvåget samlet hver måned. 

EU og Tyrkiet besluttede om nødvendigt at mødes igen i overensstemmelse med den fælles erklæring af 29. november 2015.