Fælles erklæring fra EU's justits- og indenrigsministre og EU-institutionernes repræsentanter om terrorangrebene den 22. marts 2016 i Bruxelles

EU-Rådet
  • 24.3.2016
  • 19:10
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 158/16
  • Retlige anliggender
  • Indre anliggender
24.3.2016
Pressekontakter

Romain Sadet
Pressemedarbejder (Retlige anliggender; kommunikation)
+32 22818914
+32 473865437

Vi udtrykker vores forfærdelse over angrebene den 22. marts 2016 i Bruxelles. Vi er dybt chokerede over disse frygtelige terrorhandlinger, som vi fordømmer på det kraftigste. Vi udtrykker vores dybeste sympati og medfølelse med ofrene for disse angreb og med deres familie og venner. Vi udtrykker vores støtte til og solidaritet med Belgien, dets befolkning og især byen Bruxelles. Vi står beslutsomt sammen i vores fælles kamp mod terrorismen. Som stats- og regeringscheferne og de europæiske institutioners ledere har erklæret, er dette et angreb på vores åbne demokratiske samfund. Vi vil holde fast ved vores værdier, også i forbindelse med terrorbekæmpelse.

I dag har vi fra de belgiske myndigheder hørt, hvordan de håndterer denne krise, og drøftet, hvilke erfaringer der kan drages af tilbagevendende mønstre i forbindelse med terrorangreb og støttenetværk.

På baggrund af disse begivenheder og i anerkendelse af de betydelige fremskridt, der allerede er gjort i medlemsstaterne og på EU-plan for at styrke vores kollektive evne til at bekæmpe terrorisme, er ministrene overbevist om nødvendigheden af:

1.             at bygge videre på de samlede nationale bestræbelser på hurtigst muligt at efterforske de netværk, der har været involveret i angrebene i Paris og Bruxelles, og andre lignende netværk

2.             at vedtage direktivet om passagerlister i april 2016 og gennemføre det hurtigst muligt, således at det sikres, at passageroplysningsenheder udveksler data indbyrdes så hurtigt som muligt

3.             resolut at fortsætte det igangværende arbejde, herunder hurtig færdiggørelse af lovgivningen om terrorbekæmpelse, om systematiske kontroller ved Schengenområdets ydre grænser, om kontrol med erhvervelse og besiddelse af skydevåben og om udvidelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) til at omfatte tredjelandsstatsborgere, gennemførelse af handlingsplanen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, bekæmpelse af dokumentfalsk, fuld gennemførelse af de nuværende EU-regler om sprængstofprækursorer og yderligere samarbejde om terrorbekæmpelse mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet og landene i Nordafrika, i Mellemøsten og på Vestbalkan

4.             at dele oplysninger med transportmyndigheder og -virksomheder, hvor det er relevant, så det bliver muligt at gennemføre risikoanalyser på en effektiv måde og tilpasse afbødende foranstaltninger til potentielle trusler mod transportsektoren, hvor det er nødvendigt

5.             hurtigst muligt at øge systematisk fremsendelse af data til og konsekvent anvendelse af europæiske og internationale databaser inden for sikkerhed, rejse og migration samt fremme interoperabiliteten mellem disse, ved fuldt ud at udnytte den teknologiske udvikling og inddrage beskyttelse af privatlivets fred fra begyndelsen. Dette er særlig relevant for pålidelig identitetskontrol. Kommissionen vil i de kommende uger forelægge en meddelelse om intelligente grænser og interoperabilitet. I den sammenhæng bør arbejdet med udvikling af et EU-dækkende elektronisk fingeraftrykgenkendelsessystem, der er integreret i Schengeninformationssystemet (SIS), fremskyndes. EU-antiterrorkoordinatoren, formandskabet, Kommissionen samt relevante agenturer og eksperter vil forene deres kræfter for senest i juni 2016 at fremlægge konkrete resultater, navnlig for at forbedre indsamling, kontrol og sammenkobling af oplysninger på terrorbekæmpelsesområdet

6.             som en prioritet at finde metoder til hurtigere og mere effektivt at sikre og indhente digitalt bevismateriale ved at intensivere samarbejdet med tredjelande og tjenesteudbydere, der er aktive på det europæiske område, med henblik på at forbedre overholdelsen af EU's og medlemsstaternes lovgivning og lette direkte kontakter med retshåndhævende myndigheder. Rådet vil på mødet i juni fastlægge konkrete foranstaltninger til håndtering af dette komplekse spørgsmål

7.             at vedblive med at udvikle effektive forebyggende foranstaltninger, navnlig ved at forbedre tidlig afsløring af tegn på radikalisering på lokalt plan og ved at imødegå Daeshs retorik, navnlig gennem kommunikationsstrategier og udvikling af robuste rehabiliteringsprogrammer. Netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering og netværket for strategisk kommunikation vil yderligere styrke deres støtte til fagfolk, civilsamfundet og medlemsstaterne i denne henseende. Kommissionen vil intensivere arbejdet med IT-virksomheder, navnlig i EU's internetforum, for at sætte ind over for terroristernes propaganda og for senest i juni 2016 at udvikle en adfærdskodeks mod hadefulde udtalelser på internettet

8.             fuldt ud at støtte arbejdet i terrorismebekæmpelsesgruppen (CTG), navnlig ved yderligere at fremskynde oprettelsen af en særlig platform for multilateral informationsudveksling i realtid

9.             mere regelmæssigt at anvende fælles efterforskningshold, der har vist deres værd efter angrebene i Paris, for at koordinere efterforskninger og indsamle og udveksle bevismateriale

10.         at oprette et fælles forbindelseshold bestående af nationale terrorbekæmpelseseksperter ved Europols europæiske center for terrorbekæmpelse (ECTC) for at støtte medlemsstaternes retshåndhævelsesmyndigheder med at efterforske de større europæiske og internationale dimensioner af den aktuelle terrortrussel, hvortil medlemsstaterne opfordres til at udsende eksperter. Holdet vil udnytte Europols retshåndhævende kapacitet til at overvåge truslen fra udenlandske krigere, strømmene af terrorfinansiering og ulovlige skydevåben samt propaganda på internettet.