Schengengrænsekodeksen: Rådet vedtager forordning for at styrke kontrollen ved de ydre grænser

EU-Rådet
  • 7.3.2017
  • 10:40
  • Pressemeddelelse
  • 113/17
  • Indre anliggender
7.3.2017
Pressekontakter

Veronica Huertas Cerdeira
Pressemedarbejder (indre anliggender; koordinering af terrorbekæmpelse)
+32 22814548
+32 470882199

Rådet vedtog 7. marts 2017 en forordning om ændring af Schengengrænsekodeksen for at styrke kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser.

"En styrket kontrol ved vores ydre grænser er et vigtigt redskab til at bekæmpe terrortruslen i Europa og skabe større sikkerhed for vores borgere. Systematisk kontrol ved de ydre grænser vil give os et middel til at håndtere potentielle risici for den indre sikkerhed, herunder fra hjemvendte fremmedkrigere."

Carmelo Abela, Maltas indenrigsminister og minister for national sikkerhed

Ændringen forpligter EU-landene til at foretage systematisk kontrol i relevante databaser vedrørende alle personer, bl.a. personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten (dvs. EU-borgere og deres familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere), når de passerer de ydre grænser. De databaser, der vil blive udført kontrol i, omfatter Schengeninformationssystemet (SIS) og INTERPOL's database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD). Kontrollen vil også gøre det muligt for EU-landene at verificere, at disse personer ikke udgør en trussel mod den offentlige orden, den indre sikkerhed eller folkesundheden. Forpligtelsen gælder ved alle ydre grænser (luft-, sø- og landgrænser), både ved ind- og udrejse.

I de tilfælde, hvor systematiske søgninger i databaser kan have en uforholdsmæssig stor indvirkning på trafikstrømmen ved en sø- eller landgrænse, kan landene dog nøjes med at udføre målrettet kontrol i databaser, forudsat at dette ikke medfører risici for den indre sikkerhed, den offentlige orden eller landenes internationale forbindelser eller udgør en trussel mod folkesundheden.

For så vidt angår luftgrænser må EU-lande kun udføre målrettet kontrol i databaser i en overgangsperiode på 6 måneder fra forordningens ikrafttræden. Perioden kan forlænges med op til 18 måneder i undtagelsestilfælde og specifikke tilfælde, hvis der er infrastrukturmæssige problemer, der kræver en længere frist, så de nødvendige ændringer kan foretages.

Næste skridt

Rådet og Europa-Parlamentet skal nu undertegne den vedtagne forordning. Den undertegnede tekst offentliggøres i EU-Tidende og træder i kraft tyve dage senere.

Baggrund

Denne forordning om ændring af Schengengrænsekodeksen blev fremlagt af Kommissionen i december 2015. Den er en reaktion på den tiltagende terrortrussel og på opfordringen fra Rådet i dets konklusioner af 9. og 20. november 2015 om en målrettet revision af Schengengrænsekodeksen i forbindelse med behandlingen af "fremmedkrigere".

Mens EU-landene allerede er forpligtet til systematisk at kontrollere ikke-EU-borgere ved indrejse i alle databaser af hensyn til den offentlige orden og indre sikkerhed, foreskriver de nuværende bestemmelser ikke en sådan kontrol ved udrejse i alle databaser. Desuden er de personer, der har ret til fri bevægelighed, underlagt en minimumskontrol for at fastslå deres identitet. Denne ændring vil tilpasse forpligtelserne til at foretage systematisk kontrol både ved ind- og udrejse for ikke-EU-borgere samt personer, der har ret til fri bevægelighed.

Ændringen giver mulighed for større brug af Schengeninformationssystemet, INTERPOL's database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter og nationale databaser for at forbedre EU's og borgernes sikkerhed.