Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Åbenhed og aktindsigt

Åbenhedsprincippet betyder, at offentligheden har ret til aktindsigt i dokumenter fra EU-institutionerne, herunder Det Europæiske Råd og Rådet. Det betyder også, at ministrenes debatter og afstemninger om alle fremtidige lovgivningsmæssige EU-retsakter er offentlige. Fra ikrafttræ-delsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 findes de specifikke bestemmelser om aktindsigt i dokumenter fra EU-institutioner og -organer og om åbenhed i beslutningsprocessen for så vidt an-går udkast til lovgivningsmæssige retsakter i artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funk-tionsmåde (TEUF).

Det offentlige dokumentregister, der har eksisteret siden den 1. januar 1999, indeholder henvisnin-ger til ikke-følsomme dokumenter, der er forelagt Det Europæiske Råd, Rådet eller et af dets forbe-redende organer, og som skal danne grundlag for forhandlinger, kan få indflydelse på beslutnings-processen eller afspejler det fremskridt, der er gjort med hensyn til et bestemt spørgsmål.