Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Transparantie en toegang tot documenten

Het transparantiebeginsel houdt in dat het publiek het recht heeft op toegang tot documenten van de EU-instellingen, en dus ook van de Europese Raad en de Raad. Het houdt ook in dat ministers in het openbaar debatteren en stemmen over alle toekomstige wetgevingshandelingen van de EU. Vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 staan de specifieke bepalingen over toegang voor het publiek tot documenten van de instellingen en organen van de EU, en over de openheid van het besluitvormingsproces met betrekking tot ontwerpen van wetgevingshandelingen, in artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Het openbaar register van documenten, dat sedert 1 januari 1999 werkt, bevat verwijzingen naar niet-gevoelige documenten die aan de Europese Raad, aan de Raad of aan één van zijn voorbereidende instanties zijn voorgelegd en dienen als uitgangspunt voor beraadslagingen, het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden of weergeven hoeveel vooruitgang er met betrekking tot een gegeven onderwerp is gemaakt.