Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Transparentnosť a prístup k dokumentom

Zásada transparentnosti znamená, že verejnosť má právo na prístup k dokumentom inštitúcií EÚ vrátane Európskej rady a Rady. Znamená tiež, že rokovania a hlasovania ministrov, ktoré sa týkajú všetkých budúcich legislatívnych aktov EÚ, sú verejné. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa na prístup verejnosti k dokumentom inštitúcií a orgánov EÚ, ako aj na otvorenosť rozhodovacieho procesu v súvislosti s návrhmi legislatívnych aktov vzťahujú osobitné ustanovenia uvedené v článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Verejný register dokumentov, ktorý funguje od 1. januára 1999, obsahuje odkazy na dokumenty predložené Európskej rade, Rade alebo niektorému z jej prípravných orgánov, ktoré sa nepovažujú za citlivé a ktoré slúžia ako podklad pre rokovania, môžu mať vplyv na rozhodovací proces alebo odzrkadľujú pokrok dosiahnutý v danej veci.