Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Insyn samt tillgång till handlingar

Principen om insyn innebär att allmänheten har rätt till tillgång till EU-institutionernas handlingar, inklusive Europeiska rådet och rådet. Den innebär även att ministrarna debatterar och röstar offentligt om EU:s alla kommande lagstiftningsakter. Från och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 anges de särskilda bestämmelserna om allmänhetens tillgång till EU-institutionernas och EU-organens handlingar och om öppenhet i beslutsfattandet när det gäller utkast till lagstiftningsakter i artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Det offentliga registret över handlingar, som har funnits sedan den 1 januari 1999, innehåller hänvisningar till alla icke känsliga handlingar som föreläggs Europeiska rådet, rådet eller ett av dess förberedande organ för att tjäna som underlag för diskussioner, eller som kan ha inflytande på beslutsprocessen eller visa hur långt arbetet på ett visst ärende kommit.