Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

EU-Rådets arkiv

I Rådets arkiv indsamles og behandles de dokumenter, som Rådet for Den Europæiske Union har udarbejdet eller modtaget i forbindelse med udøvelsen af sine funktioner. Arkivet over sager, der er afsluttet for mere end 30 år siden, er tilgængeligt for offentligheden.

Detaljerede oplysninger om samlingen

Rådets arkivsamling er opdelt efter de forskellige stadier i EU's retsgrundlag:

  • Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) som fastlagt i Paristraktaten (1952) (arkiv CM1)
  • Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) som fastlagt i Romtraktaterne (1957) (arkiv CM2)
  • Den Europæiske Union fra Maastrichttraktaten til Lissabontraktaten (arkiv CM4)

Den Europæiske Union som fastlagt i Lissabontraktaten (arkiv CM8) f.eks.:

  • traktatforhandlinger, f.eks. Romtraktaterne (arkiv CM3)
  • EU's udvidelsesforhandlinger (arkiv CM5)
  • forhandlinger inden for rammerne af Yaoundékonventionen, Lomékonventionen og Cotonouaftalen (arkiv CM6)
  • forhandlinger angående Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og associeringsrådene mellem EU og ikke-EU-lande (arkiv CM7)

Rådets arkivsamling består især af protokoller for Rådets samlinger og sager til Det Europæiske Råds møder, Coreper og andre udvalgs og komitéers møder. Det indeholder også budgetsager og sager vedrørende udarbejdelsen af direktiver, forordninger og afgørelser inden for en lang række politikområder.

Dokumenterne findes generelt på de officielle EU-sprog, der blev brugt på udarbejdelsestidspunktet.

Samlingen omfatter også sager angående mellemstatslige forhandlinger

 

Aktindsigt

Sager og dokumenter, der er mere end 30 år gamle, er offentligt tilgængelige. Originaldokumenterne sendes til EU's historiske arkiver, der opbevares på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Mikroficher og/eller elektroniske kopier af disse dokumenter kan konsulteres i Rådets arkiv i Bruxelles.

Der er visse undtagelser, f.eks. i tilfælde af klassificerede dokumenter eller for at beskytte:

  • privatlivets fred og den enkeltes integritet
  • forretningsmæssige interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

Sager og dokumenter, der er mindre end 30 år gamle, findes ved hjælp af det offentlige register eller ved at indgive en begæring om aktindsigt.

Vejledning til arkiverne i medlemsstaternes udenrigsministerier og EU-institutionerne

"Arkivvejviseren" blev udarbejdet til arkiverne i medlemsstaternes udenrigsministerier og EU-institutionerne. Den indeholder kontaktoplysninger, oplysninger om adgang, beliggenhed, tilgængelighed og opbygning i forbindelse med disse arkiver. Den er resultatet af et samarbejde i gruppen af arkivarer fra medlemsstaternes udenrigsministerier og EU-institutionerne, der blev oprettet i 1987. 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?