Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Arhiiv

Archives - Banner ET

Käesoleval leheküljel saate tutvuda ja leiate teavet seoses kogudega, mis käsitlevad nõukogu pekretariaadi tegevust järgmiste õiguslike aluste raames:

arrow-single-blue Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), mis asutati Pariisi lepinguga (1952), ning selle areng alates loomisest kuni tegevuse lõppemiseni (CM1);

arrow-single-blue Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom), mis asutati Rooma lepinguga (1957), ning nende areng kuni Maastrichti lepingu jõustumiseni (CM2);

arrow-single-blue Euroopa Liit alates Maastrichti lepingust kuni Lissaboni lepinguni (CM4);

arrow-single-blue Euroopa Liit Lissaboni lepingu kohaselt (CM8).

Samuti leiate siit teavet valitsuste vaheliste läbirääkimiste kohta, nagu näiteks:

arrow-single-blue läbirääkimised lepingute üle, eelkõige seoses Rooma lepingute ja konvendiga (CM3);

arrow-single-blue erinevad laienemised (kolmandate riikide ühinemine) (CM5);

arrow-single-blue Yaoundé konventsioon, Lomé konventsioon ja Cotonou leping, sealhulgas dokumendid assotsieerunud Aafrika riikide ja Madagascari (AASM) ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV) kohta (CM6);

arrow-single-blue Euroopa Majanduspiirkond (EMÜ) ning Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelised assotsiatsiooninõukogud (CM7).

Vaba juurdepääsu põhimõte ja sellest tehtavad erandid on reguleeritud kahe erineva määrusega, olenevalt dokumentide koostamise kuupäevast:

arrow-single-blue dokumendid on üldsusele kättesaadavad 30 aasta möödumisel dokumendi koostamisest vastavalt määrusele (EÜ, Euratom) nr 1700/2003, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist;

arrow-single-blue üldsuse juurdepääsu vähem kui 30 aastat tagasi koostatud dokumentidele reguleeribmäärus (EÜ) nr 1049/2001.

Lisateave läbipaistvuse kohta

Üldpõhimõtte kohaselt on juurdepääs dokumentidele avatud, kuid kehtivad teatavad erandid, selleks et kaitsta:

arrow-single-blue avalikke huve seoses avaliku julgeolekuga, kaitsepoliitiliste ja sõjaliste küsimustega, rahvusvaheliste suhetega, ühenduse või liikmesriigi finants-, raha- või majanduspoliitikaga;

arrow-single-blue eraelu puutumatust ja isikupuutumatust, eelkõige kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ühenduse õigusaktidega;

arrow-single-blue füüsilise või juriidilise isiku ärihuve, sealhulgas intellektuaalomandit.