Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Archieven van de Raad van de EU

De archieven van de Raad verzamelen en klasseren de documenten die de Raad van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn taken produceert of ontvangt. Archieven die betrekking hebben op dossiers die meer dan dertig jaar geleden zijn afgesloten, zijn toegankelijk voor het publiek.

Bijzonderheden over de fondsen

De archieffondsen van de Raad zijn opgesplitst volgens de rechtsgronden die de EU in de loop van haar geschiedenis heeft gekend:

  • de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), als omschreven bij het Verdrag van Parijs (1952) (fonds CM1)
  • de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA), als omschreven bij de Verdragen van Rome (1957) (fonds CM2)
  • de Europese Unie, vanaf het Verdrag van Maastricht tot aan het Verdrag van Lissabon (fonds CM4)
  • de Europese Unie, als omschreven bij het Verdrag van Lissabon (fonds CM8)

 

De fondsen bevatten ook dossiers met betrekking tot intergouvernementele onderhandelingen, zoals:

  • onderhandelingen over verdragen, bijvoorbeeld de Verdragen van Rome (fonds CM3)
  • onderhandelingen over toetreding tot de EU (fonds CM5)
  • onderhandelingen in het kader van de Overeenkomsten van Yaoundé, Lomé en Cotonou (fonds CM6)
  • onderhandelingen in verband met de Europese Economische Ruimte en de associatieraden tussen de EU en derde landen (fonds CM7)

De archieven van de Raad bestaan grotendeels uit notulen van Raadszittingen en dossiers van bijeenkomsten van de Europese Raad, vergaderingen van het Coreper en andere comités. Zij bevatten ook begrotingsdossiers en voorbereidende stukken voor richtlijnen, verordeningen en besluiten op uiteenlopende beleidsgebieden.

De meeste documenten zijn beschikbaar in de officiële EU-talen die in voege waren ten tijde van de opstelling.

 

Toegang van het publiek

Dossiers en documenten van meer dan dertig jaar oud zijn toegankelijk voor het publiek. De originele documenten worden naar het historisch archief van de EU gezonden, dat is ondergebracht in het Europees Universitair Instituut in Firenze. In het Raadsarchief in Brussel kunnen microfiches en/of elektronische kopieën van de documenten worden geraadpleegd.

Er gelden een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als het gaat om gerubriceerde documenten of om de bescherming van:

  • de privacy en integriteit van het individu
  • commerciële belangen, waaronder intellectuele eigendom

Dossiers en documenten van minder dan dertig jaar oud zijn terug te vinden via het openbaar register of kunnen worden opgevraagd.

Gids van de archieven van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en de EU-instellingen

De "blauwe gids" werd opgesteld voor de archieven van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en de EU-instellingen. Hij bevat de contactgegevens van deze archieven, en informatie over de toegang tot en de ligging, beschikbaarheid en structuur ervan. De gids is het werk van de in 1987 opgerichte Groep archivarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en de instellingen van de EU. 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?