Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Archív Rady EÚ

V archíve Rady sa zhromažďujú a spracúvajú dokumenty, ktoré Rada Európskej únie vytvorila alebo získala pri výkone svojich funkcií. Archívy týkajúce sa spisov, ktoré sa uzavreli pred viac ako 30 rokmi, sú prístupné pre verejnosť.

Informácie o archívnom fonde

Archívny fond Rady je rozdelený podľa historických etáp právneho základu EÚ:

  • Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), podľa vymedzenia v Parížskej zmluve (1952) (fond CM1),
  • Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ESAE), podľa vymedzenia v Rímskych zmluvách (1957) (fond CM2),
  • Európska únia od Maastrichtskej po Lisabonskú zmluvu (fond CM4),
  • Európska únia, podľa vymedzenia v Lisabonskej zmluve (fond CM8).

Fond obsahuje aj spisy, ktoré súvisia s medzivládnymi rokovaniami, ako sú napríklad:

  • rokovania o zmluvách, napr. o Rímskych zmluvách (fond CM3),
  • rokovania o rozšírení EÚ (fond CM5),
  • rokovania v rámci dohovorov z Yaoundé a Lomé a dohody z Cotonou (fond CM6),
  • rokovania, ktoré súvisia s Európskym hospodárskym priestorom, a rokovania v rámci zasadnutí Asociačnej rady medzi Európskou úniou a krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ (fond CM7).

Fondy archívu Rady tvoria najmä zápisnice zo zasadnutí Rady a spisy zo zasadnutí Európskej rady, zasadnutí Coreperu a iných výborov. Obsahujú aj spisy, ktoré sa týkajú rozpočtu, vypracúvania smerníc, nariadení a rozhodnutí v širokej škále oblastí politiky.

Dokumenty sú väčšinou prístupné v úradných jazykoch EÚ, ktoré sa používali v čase ich vzniku.

 

Prístup verejnosti

Spisy a dokumenty staršie ako 30 rokov sú prístupné pre verejnosť. Originály dokumentov sa zasielajú do historického archívu EÚ, ktorý sa nachádza v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. V archíve Rady v Bruseli je možné nahliadnuť do mikrofišov a elektronických kópií dokumentov.

Pri niektorých materiáloch, napr. dokumentoch dôvernej povahy, sa uplatňujú výnimky, ktorými sa chráni:

  • súkromie a integrita jednotlivcov,
  • obchodné záujmy, aj v súvislosti s duševným vlastníctvom,

Dokumenty mladšie ako 30 rokov je možné získať vo verejnom registri alebo zaslaním žiadosti o dokument. 

 

Guide to the archives of member states' foreign ministries and EU institutionsSprievodca archívmi ministerstiev zahraničných vecí členských štátov a inštitúcií EÚ

Táto tzv. modrá príručka vznikla ako sprievodca archívmi ministerstiev zahraničných vecí členských štátov a inštitúcií EÚ. Uvádzajú sa v nej kontaktné informácie, adresy, otváracie hodiny a podrobnosti o dostupnosti fondov a štruktúre príslušných archívov. Je výsledkom spoločných snáh skupiny archivárov ministerstiev zahraničných vecí členských štátov a inštitúcií EÚ, ktorá bola zriadená v roku 1987.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?