Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

banner-archives-SK

Nájdete tu prístup k fondom a informácie o fondoch týkajúce sa súčasného fungovania generálneho sekretariátu Rady v rámci po sebe nasledujúcich právnych základov pre:

arrow-single-blue Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), ako sa vymedzuje v Parížskej zmluve (1952) a nasledujúcich zmluvách od jeho založenia až po jeho ukončenie (fond CM1),

arrow-single-blue Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ESAE), ako sa vymedzujú v Rímskych zmluvách (1957) a nasledujúcich zmluvách do nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy (fond CM2),

arrow-single-blue Európsku úniu od Maastrichskej zmluvy po Lisabonskú zmluvu (fond CM4),

arrow-single-blue Európsku úniu, ako sa vymedzuje v Lisabonskej zmluve (fond CM8).

Ako aj informácie o medzivládnych rokovaniach, ako napríklad: 

arrow-single-blue rokovaniach o zmluvách, najmä Rímskych zmluvách a o návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu (fond CM3),

arrow-single-blue postupnom rozširovaní (pristúpení tretích krajín) (fond CM5),

arrow-single-blue dohovory z Yaoundé a Lomé a dohoda z Cotonou , ktoré zoskupujú dokumenty týkajúce sa pridružených afrických štátov a Madagaskaru (EAMA) a krajín AKT (Afriky, Karibiku a Tichomoria) (fond CM6);

arrow-single-blue EHS (Európskom hospodárskom priestore) a rokovaniach v rámci zasadnutí Asociačnej rady medzi Európskou úniou a tretími krajinami (fond CM7).

Zásada voľného prístupu k dokumentom a výnimky z nej vychádzajú z dvoch odlišných predpisov v závislosti od dátumu vytvorenia dokumentov:

arrow-single-blue spisy sú prístupné verejnosti po uplynutí obdobia 30 rokov podľa nariadenia (ES, Euratom) č. 1700/2003 o otvorení historických archívov EHS a ESAE pre verejnosť

arrow-single-blue dokumenty mladšie ako 30 rokov sa riadia nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom.

• Viac informácií o transparentnosti 

Prístup k dokumentom je napriek určitým výnimkám zásadou. Výnimky sa týkajú ochrany:

arrow-single-blue verejného záujmu v oblasti verejnej bezpečnosti, obrany a vojenských záležitostí, medzinárodných vzťahov, finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Spoločenstva alebo členského štátu,

arrow-single-blue súkromia a integrity jednotlivcov, konkrétne v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa ochrany osobných údajov,

arrow-single-blue obchodných záujmov určitej fyzickej alebo právnickej osoby, a to aj v súvislosti s duševným vlastníctvom.