Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Arhiv Sveta EU

V arhivu Sveta se zbirajo in obdelujejo dokumenti, ki jih pri opravljanju svojih nalog pripravi ali prejme Svet Evropske unije. Arhivi v zvezi s spisi, zaključenimi pred več kot 30 leti, so javno dostopni.

Podrobnosti o fondih

Arhivski fondi Sveta so razdeljeni glede na različne stopnje pravne podlage EU:

  • Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), kakor je opredeljena v Pariški pogodbi (1952) (fond CM1);
  • Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (ESAE), kakor sta opredeljeni z Rimskima pogodbama (1957) (fond CM2);
  • Evropska unija od Maastrichtske pogodbe do Lizbonske pogodbe (fond CM4);
  • Evropska unija, kakor je opredeljena z Lizbonsko pogodbo (fond CM8).

Fondi zajemajo tudi spise v zvezi z medvladnimi pogajanji, kot so:

  • pogajanja o pogodbah, kot sta Rimski pogodbi (fond CM3);
  • pogajanja o širitvi EU (fond CM5);
  • pogajanja v okviru konvencij iz Yaoundéja in Loméja ter sporazuma iz Cotonouja (fond CM6);
  • pogajanja v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom ter pridružitvenimi sveti med EU in tretjimi državami (fond CM7).

Arhivske fonde Sveta večinoma sestavljajo zapisniki sej Sveta in spisi, ki se nanašajo na zasedanja Evropskega sveta ter seje Coreperja in drugih odborov. Vključeni so tudi spisi v zvezi s proračunom ter spisi v zvezi s pripravo direktiv, uredb, sklepov in odločb na številnih področjih politik.

Dokumenti so običajno na voljo v uradnih jezikih EU, ki so se uporabljali ob njihovi pripravi.

 

Dostop javnosti

Spisi in dokumenti, starejši od 30 let, so javno dostopni. Izvirni dokumenti se prenesejo v zgodovinski arhiv EU, ki je shranjen v Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Mikrofiši in/ali elektronske kopije dokumentov so na vpogled v arhivu Sveta v Bruslju.

Obstajajo nekatere izjeme, na primer v zvezi s tajnimi dokumenti ali za zaščito:

  • zasebnosti in integritete posameznikov;
  • poslovnih interesov, vključno z intelektualno lastnino.

Spise in dokumente iz zadnjih 30 let je mogoče najti prek javnega registra ali s predložitvijo prošnje za dostop do dokumenta. 

 

Vodič po arhivih zunanjih ministrstev držav članic in institucij EU

Za arhive zunanjih ministrstev držav članic in institucij EU je bil vzpostavljen t. i. „modri vodič“. V njem so navedene podrobnosti o kontaktnem naslovu, dostopu, lokaciji, razpoložljivosti in sestavi teh arhivov. Nastal je na podlagi skupnih prizadevanj Skupine arhivarjev ministrstev za zunanje zadeve držav članic in institucij EU, ki je bila ustanovljena leta 1987.

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?