Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Arkiven vid Europeiska unionens råd

I rådets arkiv samlas och behandlas dokument som Europeiska unionens råd upprättat eller mottagit i samband med utövandet av sina uppgifter. Arkiv för ärenden som avslutades för mer än 30 år sedan är tillgängliga för allmänheten.

Uppgifter om samlingen

Rådets arkivsamling är uppställd enligt de olika etapperna i EU:s utveckling:

  • Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), som fastställdes genom Parisfördraget (1952) (samling CM1)
  • Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), som fastställdes genom Romfördragen (1957) (samling CM2)
  • Europeiska unionen, från och med Maastrichtfördraget till och med Lissabonfördraget (samling CM4)
  • Europeiska unionen, som fastställdes genom Lissabonfördraget (samling CM8)

Samlingen omfattar också akter som rör mellanstatliga förhandlingar, t.ex.

  • fördragsförhandlingar, t.ex. Romfördragen (samling CM3),
  • EU:s utvidgningsförhandlingar (samling CM5),
  • förhandlingar inom ramen för Yaoundékonventionen, Lomékonventionen och Cotonouavtalet (samling CM6),
  • förhandlingar om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och associeringsråd mellan EU och länder utanför EU (samling CM7).

Rådets arkivsamling består till stor del av rådets mötesprotokoll och möteshandlingar avsedda för Europeiska rådet, Coreper och andra kommittéer. Den innehåller också akter som rör budgeten samt utarbetandet av direktiv, förordningar och beslut inom ett brett spektrum av politikområden.

Handlingarna är i allmänhet tillgängliga på de språk som var officiella EU-språk vid den tidpunkt då handlingarna upprättades.

The Council's archive collection consists largely of Council meeting minutes and files for European Council meetings, Coreper and other committee meetings. It also contains budgetary files and files relating to the preparation of directives, regulations and decisions in a wide range of policy areas.

Documents are generally available in the official EU languages in use at the time of drafting.

 

Allmänhetens tillgång till handlingar

Akter och handlingar som är äldre än 30 år är tillgängliga för allmänheten. Originalhandlingarna översänds till EU:s historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Mikrofilm och/eller elektroniska kopior av handlingarna kan konsulteras vid rådets arkiv i Bryssel.

Vissa undantag gäller, t.ex. i fråga om sekretessbelagda handlingar eller för att skydda

  • den enskildes privatliv och integritet,
  • affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter.

Akter och handlingar som är mindre än 30 år gamla är tillgängliga genom det offentliga registret eller efter en ansökan om tillgång.

 

Handbok för arkiven vid medlemsstaternas utrikesministerier och Europeiska unionens institutioner

Den "blå handboken" skapades för arkiven vid medlemsstaternas utrikesministerier och EU:s institutioner. Där finns kontaktuppgifter samt uppgifter om tillträde till och lokalisering av dessa arkiv samt deras tillgänglighet och struktur. Handboken är resultatet av gemensamma insatser från en grupp arkivarier vid utrikesministerierna i medlemsstaterna och EU:s institutioner, som inrättades 1987.

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?