Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Galimybės susipažinti su Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos dokumentais politika

document-registre21999 m. gegužės mėn. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, konkrečios nuostatos dėl galimybės visuomenei susipažinti su institucijų dokumentais nustatytos EB sutarties 255 straipsnyje. Šis straipsnis, kuris 2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnio 3 dalimi, buvo teisinis pagrindas priimant 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.

Pagal SESV 15 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą specialios taisyklės, reglamentuojančios galimybę visuomenei susipažinti su Tarybos dokumentais, nustatytos Tarybos darbo tvarkos taisyklių II priede. Šios taisyklės mutatis mutandis taikomos Europos Vadovų Tarybos dokumentams, kaip nurodyta Europos Vadovų Tarybos darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnio 2 dalyje.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsnį Taryba skelbia metinius pranešimus apie galimybę susipažinti su Tarybos dokumentais. Taryba jau yra priėmusi ir paskelbusi 2002 m., 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009 m. ir 2010 m. metinius pranešimus.

Daugiau informacijos
more-registre3