Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Lissabonin sopimus

27 jäsenvaltion edustajat allekirjoittivat Portugalin pääkaupungissa 13. joulukuuta 2007 Lissabonin sopimuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta. Sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, kun kaikki jäsenvaltiot olivat ratifioineet sen.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sisältyy määräys perussopimusten tarkistamisesta. Sopimuksen 48 artiklan mukaan mikä tahansa jäsenvaltio, Euroopan parlamentti tai komissio voi tehdä neuvostolle ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi. Neuvosto toimittaa nämä ehdotukset Eurooppa-neuvostolle, ja ne annetaan tiedoksi kansallisille parlamenteille. Jos Eurooppa-neuvosto antaa hyväksyntänsä, sen puheenjohtaja kutsuu koolle valmistelukunnan, joka koostuu kansallisten parlamenttien, jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten, Euroopan parlamentin ja komission edustajista. Valmistelukunta tutkii muutosehdotukset ja antaa yhteisymmärryksessä suosituksen hallitustenväliselle konferenssille (HVK), jonka neuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle. Eurooppa-neuvosto voi myös päättää yksinkertaisella enemmistöllä ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle, jos muutosten laajuus ei sitä edellytä. Tällöin Eurooppa-neuvosto antaa valtuutuksen HVK:lle, jonka neuvoston puheenjohtaja kutsuu sen jälkeen koolle. Näin ollen kaikista jäsenvaltioista koostuva HVK (jota saattaa edeltää valtuuskunta) kutsutaan joka tapauksessa koolle, ja perussopimusten muutokset edellyttävät aina, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Lissabonin sopimus on viimeisin sopimuksista, joilla yhteisöjen ja Euroopan unionin perussopimuksia on muutettu. Aiemmista sopimuksista mainittakoon Euroopan yhtenäisasiakirja (1986), sopimus Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus, 1992), Amsterdamin sopimus (1997) ja Nizzan sopimus (2001). 

Lissabonin sopimus (EUVL C 306, 17.12.2007)
Euroopan unionista tehty sopimus, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus konsolidoitiin Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Näiden konsolidointien viimeisimmät versiot on julkaistu 26.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL C 326 ja C 327.

Lisäksi 26.10.2012 julkaistujen virallisten lehtien EUVL C 326 ja C 327 julkaisemisen jälkeen on tuoreimpien muutosten huomioon ottamiseksi tehty uusia konsolidointeja, joita ei ole julkaistu. Nämä kaikkein uusimmat versiot konsolidoiduista perussopimuksista ovat saatavilla verkkosivustollamme. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot
Euroopan unionin perusoikeuskirja
(julkaistu verkkosivustolla 27.2.2013)

Tämä asiakirja sisältää tuoreimmat päivitykset, joissa otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta 11.8.2012 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU, Euratom) N:o 741/2012 johtuva muutos sekä Saint Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden 29.10.2010 annetusta Eurooppa-neuvoston päätöksestä ja Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden 11.7.2012 annetusta Eurooppa-neuvoston päätöksestä johtuvat muutokset.  

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto (julkaistu verkkosivustolla 27.2.2013)

Tämä asiakirja sisältää tuoreimman päivityksen, jossa otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta 11.8.2012 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU, Euratom) N:o 741/2012 johtuva muutos. 


 

Huomautus

Tässä asiakirjassa on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä muutoksista.

 

Tietosivut

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / Euroopan ulkosuhdehallinto