Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Lissabonfördraget

Den 13 december 2007 undertecknade företrädarna för de 27 EU-medlemsstaterna Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i den portugisiska huvudstaden. Det trädde i kraft den 1 december 2009 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater.

Fördraget om Europeiska unionen innefattar en bestämmelse som gör det möjligt att ändra fördragen. I artikel 48 anges att varje medlemsstat, Europaparlamentet eller kommissionen får förelägga rådet förslag till ändringar av fördragen. Dessa förslag ska översändas av rådet till Europeiska rådet och tillställas de nationella parlamenten. Om Europeiska rådet godkänner ett sådant förslag ska Europeiska rådets ordförande sammankalla ett konvent bestående av företrädare för de nationella parlamenten, medlemsstaternas stats- eller regeringschefer, Europaparlamentet och kommissionen. Konventet ska behandla förslagen till ändringar och ska med konsensus anta en rekommendation till den regeringskonferens som sammankallas av rådets ordförande. Europeiska rådet får även, och efter Europaparlamentets godkännande, med enkel majoritet besluta att inte sammankalla konventet om ändringarnas omfattning inte motiverar det. I sådana fall ska Europeiska rådet fastställa mandatet för en regeringskonferens, som rådets ordförande därpå sammankallar. I samtliga fall sammankallas därför en regeringskonferens sammansatt av alla medlemsstaterna (eventuellt föregången av ett konvent) och en ändring av fördragen måste ratificeras av alla medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Lissabonfördraget är det senaste av alla fördrag som hittills har ändrat de fördrag som ligger till grund för Europeiska gemenskaperna och Europeiska unionen, däribland europeiska enhetsakten (1986), fördraget om Europeiska unionen (Maastricht) (1992), Amsterdamfördraget (1997) och Nicefördraget (2001).

Lissabonfördraget (EUT C 306, 17.12.2007)
Till följd av att Lissabonfördraget har trätt i kraft har fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen konsoliderats. De senast publicerade versionerna av de här konsoliderade fördragen återfinns i EUT C 326 och C 327 av den 26 oktober 2012.

Dessutom finns det nya, icke offentliggjorda konsoliderade versioner med ändringar gjorda efter publiceringsdatumet ovan (EUT C 326 och C 327, 26.10.2012). Dessa nya versionerna fördragen finns tillgängliga på vår hemsida.

Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (upplagda på hemsidan den 27 februari 2013)

Detta dokument innehåller de senaste uppdateringarna av de ändringar som införts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 741/2012 av den 11 augusti 2012 om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta, och de ändringar som införts genom Europeiska rådets beslut 2010/718/EU av den 29 oktober 2010 och 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av ön Saint-Barthélemys respektive Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen.

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (upplagd på hemsidan den 27 februari 2013)

Detta dokument innehåller den senaste uppdateringen av ändringar genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 741/2012 av den 11 augusti 2012 om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och bilaga I till detta.


 

Informerande not

Detta dokument innehåller en kortare sammanfattning av de viktigaste ändringarna.

 

Faktablad

Europeiska rådets ordförande

Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik / Europeiska utrikestjänsten