Δήλωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

© European Union, 2017.

Εκτός ρητής αντίθετης ένδειξης, επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με την προϋπόθεση ότι μνημονεύεται η πηγή.

Όποτε απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή χρησιμοποίηση πληροφοριών υπό μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχοι, εικόνες, λογισμικό κλπ.), η άδεια αυτή ακυρώνει την προαναφερόμενη γενική άδεια και ορίζει με σαφήνεια τους ενδεχόμενους περιορισμούς χρήσης.

Περιορισμοί όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο τμήμα PRADo αυτού του ιστοτόπου

Δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση:

  • η διανομή, η χρησιμοποίηση ή η κατασκευή αντιγράφων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή υλικού περιεχόμενου στο τμήμα PRADO, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς κατωτέρω ή από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
  • η πώληση, ο δανεισμός, η εκμίσθωση, η παραχώρηση υπό νέα ή παρεπόμενη άδεια, η διαβίβαση, η διανομή, η αναδιανομή ή η χρονοεκμίσθωση του τμήματος PRADO ή μερών του, καθώς και η δημιουργία διαδικτυακών υπερσυνδέσεων προς αυτόν και η «πλαισίωση» (framing) ή ο «κατοπτρισμός» (mirroring) του υλικού ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν ή καθίστανται προσιτά μέσω αυτού σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή ή άλλο διαδικτυακό μέσο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
  • η αφαίρεση, η αλλοίωση, η τροποποίηση των όποιων τίτλων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων δημιουργού, επισημάνσεων περί περιορισμένων δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ή συμφωνιών περί αδειών χρήσεως, που περιλαμβάνονται στο τμήμα PRADO ή παρέχονται μαζί του, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σε αυτά
  • η συγκέντρωση/συλλογή υλικού για άλλη χρήση, πλην των επισήμων και μη κερδοσκοπικών χρήσεων
  • η συγκέντρωση/συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους