Νομική γνωστοποίηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο υπόκεινται σε κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε δήλωση απόσεισης ευθύνης εκ μέρους του Συμβουλίου.

Η χρήση του ιστοτόπου ή η αναζήτηση πληροφοριών σ’ αυτόν προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των παρακάτω γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Συμβούλιο έχει δεσμευθεί να σέβεται την ιδιωτική ζωή. Η προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Συμβούλιο διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, όπου καθορίζονται οι αρχές και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απόφαση 644/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, η οποία θεσπίζει συμπληρωματικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά το Συμβούλιο.

Ως «δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται ή η ταυτότητα του οποίου µπορεί να εξακριβωθεί. Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί νοείται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έµµεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την ταυτότητά του.

Κατ’ αρχήν, η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο του Συμβουλίου ή παρέχονται μέσω αυτού δεν προϋποθέτει την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον χρήστη. Ωστόσο, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες, π.χ. για να ζητήσετε να επισκεφθείτε το Συμβούλιο ή για να υποβάλετε ερώτηση στην Υπηρεσία ενημέρωσης του κοινού, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή εθνικότητα) κατά τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων. Τα προσωπικά αυτά στοιχεία τα συλλέγει το Συμβούλιο μόνο στο μέτρο που τα χρειάζεται για το συγκεκριμένο σκοπό κάθε παρεχόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

Για κάθε συγκεκριμένη επιγραμμική υπηρεσία, τα στοιχεία του υπεύθυνου της επεξεργασίας, του προσώπου δηλαδή υπό την ευθύνη του οποίου διενεργείται η επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων που σας αφορούν, εμφανίζονται σε δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής που δημοσιεύεται από κάθε τέτοια υπηρεσία ή/και σε δημόσιο μητρώο επεξεργασιών δεδομένων που τηρείται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Οργάνου.

Στο τμήμα PRADO του ιστοτόπου εμφανίζονται μόνον δείγματα εγγράφων (ή μέρη τους) που έχουν παρασχεθεί επισήμως από τη συμμετέχουσα χώρα (τον ιδιοκτήτη του εγγράφου) προς δημοσίευση στο Διαδίκτυο. Δε χρησιμοποιούνται αυθεντικά προσωπικά δεδομένα αν δεν είναι αναγκαίο. Για να εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όποτε χρησιμοποιούνται αυθεντικά έγγραφα και όχι δείγματα λαμβάνεται κατά το δυνατόν μέριμνα ώστε να μη διακρίνονται λεπτομέρειες που να επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου, εκτός αν το αντικείμενο της καταχώρησης είναι ακριβώς τα συγκεκριμένα ατομικά δεδομένα.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να λάβετε τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Συμβουλίου για να σας δώσει μια γνώμη σχετικά με τις επεξεργασίες δεδομένων που είτε σας αφορούν είτε διενεργείτε εσείς. Αν πιστεύετε ότι ως αποτέλεσμα επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή.

Ο παρών ιστότοπος περιέχει ενίοτε παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν ασκεί έλεγχο επί των ιστοτόπων αυτών, συνιστούμε να εξετάζετε και τις δικές τους πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης Google Analytics της εταιρίας Google, Inc. ως εργαλείο ανάλυσης της χρήσης του ιστοτόπου και την υπηρεσία Site Improve για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων προσβασιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Πολιτική σχετικά με τα cookies.

Δήλωση απόσεισης νομικής ευθύνης

Το Συμβούλιο διατηρεί τον παρόντα ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και πολιτικές του Συμβουλίου γενικά. Σκοπός μας είναι η παροχή ακριβών και επικαιροποιημένων πληροφοριών. Το Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει, ωστόσο, κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το υλικό του ιστοτόπου αυτού. Επισημαίνεται ότι το υλικό αυτό:

  • αποτελείται από γενικής φύσεως πληροφορίες, που δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών οποιουδήποτε συγκεκριμένου προσώπου ή φορέα
  • δεν είναι αναγκαστικά πλήρες, εξαντλητικό, ακριβές ή ενημερωμένο
  • παραπέμπει ενίοτε σε εξωτερικούς ιστοτόπους, επί των οποίων δεν ασκούν έλεγχο οι υπηρεσίες του Συμβουλίου και για τους οποίους δεν ευθύνεται το Συμβούλιο
  • δεν συνιστά επαγγελματική ή νομική γνωμάτευση (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, αποταθείτε σε ειδικευμένο επαγγελματία).

Σημειωτέον ότι τα έγγραφα που διατίθενται επιγραμμικά δεν είναι απολύτως εγγυημένο ότι συμπίπτουν ακριβώς με τα επισήμως εκδοθέντα κείμενα. Αυθεντικά λογίζονται μόνον τα κείμενα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δημοσιεύονται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φιλοδοξούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο την οφειλόμενη σε τεχνικά λάθη διαταραχή. Μολαταύτα, ενδέχεται ορισμένα από τα δεδομένα ή τις πληροφορίες του ιστοτόπου μας να έχουν συνταχθεί ή διαρθρωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους με κάποια σφάλματα, που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα διακόψουν ή επηρεάσουν την υπηρεσία μας. Όποτε μας επισημαίνονται τέτοια σφάλματα, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, το Συμβούλιο αποσείει κάθε ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του ιστοτόπου.

Με την παρούσα δήλωση δεν επιδιώκεται ο κατά παράβαση τυχόν απαιτήσεων του εφαρμοστέου εθνικού ή ευρωπαϊκού δικαίου περιορισμός της ευθύνης του Συμβουλίου, ούτε ο αποκλεισμός της ευθύνης του σε θέματα όπου σύμφωνα με το άρθρο 340 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) δεν χωρεί αποκλεισμός ευθύνης.